24
Aimatootoongana tale airuuruu tale nau
(Mak 13:1-31; Luk 21:7-33)
Iesu ghe kupi ghoala tale ale manga ateva me ang ghe kasukasu me kapuna disaepolo atoa laghe mae sio etana. Laghe anna tani apasunga ale atoa tale ale manga ateva. Luk 19:44.Iesu ghe kolomilala va, “Am taatara isaa oia ale? Koronnaaili aghaauliaa etaimim va karika teva atu aue etoka saoaa ta mene kateva. Aue taumattu ngatoa la puli reerekata isaa akapaaili oia voto.” Nau Iesu ghe toka siola tale motouru eteva eOliv me kapuna disaepolo atoa laghe mae sio tani kolomi einaoa va, “Auliaala etaimami, lovisaa isaa oia voto elutu me saa righi aimatoonga aue elutu tani apasunga maemaeaam me airuuruu tale kosa ateva?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am paniem teva taumattu erau kameam. Mat 24:23-24; 1 Jon 2:18.Poli oroi taumattu aue la mae tale ararighi eteae me la ue va, ‘Aghi Mesaea ieghi,’ me aue la kame oroi taumattu. Aue am nongo niaiuvii me kiukiuna me am rau mene matauta isaa o voto, poli isaa o voto aue elutu me airuuruu tale kosa ateva auena emae. Patunganua atoa aue la ghaiuvieinila me ararimangali etoa aue la ghaiuvieinila tee. Nimaloo atoa me rukeruke aue la lutu tale kasina patunganua tale kosa ateva. Isaa o voto aue enim aitiutiu tale nimmarikana, nongina mmarikana eghaaghaa kinna ateva aliki eteva nau elutulutu.
Mat 10:22.“Me aue la kuneiem me la tauem lao tani ghaa nimmarikana me aue la uvi emateam. Ila akapa patunganua atoa aue la ssa teeiem poli ararighi eteae. 10 Tale ia o nau eteva, oroieili taumattu ngatoa aue la oghi vulu uneira niaikaaiaa, me aue la aissa elome etaira, me aue la aitaueinila lao ta tau ngai ssateeira atoa. 11  Mat 24:5, 24; 1 Jon 4:1.Me oroieili propete kamekame atoa aue la kaurekati me aue la kame oroieili taumattu. 12 Poli ssavoto ateva aue enamungaili me niaielousi eteva tale oroi taumattu aue ekapa. 13  Mat 10:22.Me see etingina akorokorongana tale unna niaikaaiaa tale airuuruu, maamauluaane aue esaanga. 14  Mat 28:19.Me ia oia masi kiukiu eteva tale ararimangali eteva epona liu, aue la ppooa ngakapaie see tale kosa ateva va taumattu ngakapa atoa aue la nongoa, vara me airuuruu tale kosa ateva evira mae.”
15  Den 9:27; 11:31; 12:11.Iesu ghe mene auliaa tee lao sio va, “Kasina nau aue am tara voto propet Deniol ghe auliaala, va voto sesaaili aue elutu elome tale ale manga ateva, me eghelei taumattu ngatoa la kasu vulia me ale manga ateva aue enim toka (lo ateva taumattu aue eriti aue alona aue masaanga). 16 Nau am tara isaa o voto elutu, lo atoa elome eJiudia am ilou sae tale motouru. 17  Luk 17:31.Lo ateva taumattu etokatoka eleka* Tale inangari nge Grik, eue va etokatoka epona tale pungani ale ateva. tale ale ateva, erau mene kupi sso va esso ghaa righi ghinnanina tanganuena. 18 Karika mene teva taumattu eutana emene oghi lao tanganuena tani laa ghaa unna aiaasae ngeleka. 19 Alousiusi ta lo atoa la suusunuku me lo atoa la sussu tale isaa o nau! 20 Am looloo sae va am rau mene ilou vuli niaiuvii eteae tale nau kkaili o tale nau manga ateva. 21  Den 12:1.Tale isaa o nau taumattu ngatoa aue la ghaa nimmarikana namungaili, aue elau nongina emua arau tale aitiutiu tale kosa ateva me nau ghaine, me auena karika aue mene righi voto avalua o elutu. 22 Me marova God karika ghe nnaala tani atukuna isaa o nau, karika teva aue ghele saanga. Me poli enannangaili isaa o taumattu ghe suitoongaala, sesa nau aue etukuna. 23  Mat 24:5.Tale isaa o nau, arova teva eue etaimim va, ‘Tarala! Mesaea ngateva toko,’ o, ‘Ie teke,’ am rou mene aikaaiaa. 24  Diut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Aotu 13:13-14.Ta poli katoa taumattu aue la mae me aue la kame va, ‘Aghi Mesaea ngateva’ mene katoa aue la kame va, ‘Aghi propete ieghi,’ aue la mae la ghelei aimatootoongana me voto tani apasunga sarasarakaniaaira tani kame taumattu Vau palepale ghe suitoongaala, kotiva isaa o voto aue eroo. 25 Am nongola, llo oia ngaghe aulia ngamuemue alokoila etaimim, me auena elutu.
26  Luk 17:23-24.“Liuna avalua o me arova la ue etaimim va, ‘Ie teke tale voto ateva karika righi taumattu etana,’ karika am mene lao. Me marova la ue va, ‘Ie toko elome tale ale atiulu,’ am rau mene aiesoaa. 27  Mat 24:37-39.Poli nongina ravaravaia ateva eramerame aloi lao ta sinaka esae me sinaka esuu, aue enongina maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva. 28  Luk 17:37.Kona eaa taumattu matena easoaso, taotaokko atoa la veluvelu eitauaa.
29  Ais 13:10; 34:4; Esik 32:7; Joel 2:10, 31; 2 Pita 3:10; Aotu 6:12-13.“Nongina Uru ngai Manga ateva eue va, ‘Nau isaa o sesa nau elange, arovaeangaili ta
“ ‘ “sinaka ateva aue esaurrom
me ulana ateva karika aue emallanga
me katto atoa aue la katuu
me voto atoa korokorongana ila elomarase aue la ghaisiisia.” ’
30  Sek 12:10; Aotu 1:7; Den 7:13.“Tale ia o nau eteva aimatootoongane Natuna ateva Taumattu ngateva ekauerekati elomarase. Patunganua akapa atoa tale kosa ateva aue la alousiusi, nau la tara Natuna ateva Taumattu ngateva aue emae tale urukookoo elomarase, tee sarasarakaniaane me kinatama mallangina ateva. 31  1 Ko 15:52; 1 Tes 4:16.Me taue ateva aue eaangari enamungaili, me aue esuu kapuna ensolo atoa tani laa kolo aitauaa taumattu ngatoa, ghe suuilala va kapuna ila tale isaa akapanaaili patunganua tale kosa ateva.
32 “Am rooroo tani ghaa alomasaanga tale kiukiu niaimatoonga tale fig ateae. Nau eteva am tara ai eteae ange tulutulu, am kila va masi nau tale sinaka ateva ange kalakalaala. 33 Liuna avalua o, nau am tara isaa o voto, aue am kila va ange kalakalanginala, tapaa ngatamana. 34  Mat 16:28.Aghaaulia ngakoronna ta lo ateva oia vituu va karika poi aue ekapa me isaa o voto aue elutu. 35  Mat 5:18.Elomarase me kosa ateva oia aue ekapa me inangarighi karika poi aue ekapa.
Karika teva ekilakila nau
isaa o voto aue elutu
(Mak 13:32-37; Luk 17:26-30, 34-36)
36  Apos 1:7; 1 Tes 5:1-2.“Me karika teva taumattu ekilakila ia o nau eteva me aoa ngateva tee, tee me ensolo atoa epona liu me Natuna, Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila me Natuna. ta Tamaghi nonga. 37  Aitiutiu 6:5-8.Nongina ta nau Noa, aue emene nongina maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva. 38 Tale isaa o nau auena manu ghagga ateva ghe mae, taumattu ngatoa laghe namanama me laghe ropiropi me taita me vause atoa laghe lailai me ghe ghaala nau eteva Noa ghe kupi ssola tale anua ateva. 39  Aitiutiu 7:21-23.Me karika laghe kilakila sa ateva aue ghe lutu, lomosi ta manu ghagga ateva ghe mae sio, me ghe gga vellala. Isaa o voto aue nonginaaili maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva. 40 Taita alua aue lalu uungu eutana: kateva aue la ghaaia me kateva aue la rati etokaia. 41 Ghalua vause aue lalu moomonnaa ngaputuputu katu uiti tani ghelei palaoa: kateva aue la ghaaia, me kateva la rati etokaia.
42  Mat 25:13.“Liuna avalua o, me am anguu taatara ta poli karika am kilakila nauna ateva Vauimim ateva aue emae etana. 43  Luk 12:39-40; Aotu 16:15.Am kila llo toko va, marova taumattu ngateva ekila va tau niainao ateva aue emae ainao tale alena ateva, aue etoka anguenguu me karika aue etau velu alena ateva va tau niainao ateva errutia me ekupi sso. 44 Liuna avalua o me am tee, am aimonomonosiaa poli Natuna ateva Taumattu ngateva aue emae tale ia o nau eteva karika am nannaa va aue emae etana.
45 “Lo ateva tau ngai uungu egheelei emasina uunguaane me alomasaanga ia tani aitaraa voto, vauna ateva erooroo tani atokaia tanganuena tani aitaraa kapuna tau ngai uungu etoa me tani taula aneira inana tale nau nighaa inana. 46  Niarangise aue etoka tale lo ateva tau ngai nongonongo anna, vauna ateva etara va egheelei isaa o niuungu, nau eteva ekiriaa mae. 47  Mat 25:21, 23.Aghaaulia ngakoronna etaimim va aue eatokaia va eaitaraa ngakapaaili peina. 48 Me arova tau ngai nongonongo anna ateva uunguaane sesa, aue eue ta urunguitanina ateva va, ‘Vaughu eteva karika aue emae parasi,’ 49 me etiuaa tani namanama me tani ropi sesa manu tee katoa, me etiuaa tani uvi kapuna tau ngai uungu etoa la uungu eitauaa teeia. 50 Ia o tau ngai nongonongo anna ateva kapuna vau eteva aue emae tale ia o nau eteva ennaa va karika aue emae etana. 51 Nau eteva emae, aue esai putuputua me eatoka teeie lao ta usiemaghalua atoa. Aue la ngala me la aingeresa ngalungaluira.

24:2: Luk 19:44.

24:5: Mat 24:23-24; 1 Jon 2:18.

24:9: Mat 10:22.

24:11: Mat 24:5, 24; 1 Jon 4:1.

24:13: Mat 10:22.

24:14: Mat 28:19.

24:15: Den 9:27; 11:31; 12:11.

24:17: Luk 17:31.

*24:17: Tale inangari nge Grik, eue va etokatoka epona tale pungani ale ateva.

24:21: Den 12:1.

24:23: Mat 24:5.

24:24: Diut 13:1-3; 2 Tes 2:8-9; Aotu 13:13-14.

24:26: Luk 17:23-24.

24:27: Mat 24:37-39.

24:28: Luk 17:37.

24:29: Ais 13:10; 34:4; Esik 32:7; Joel 2:10, 31; 2 Pita 3:10; Aotu 6:12-13.

24:30: Sek 12:10; Aotu 1:7; Den 7:13.

24:31: 1 Ko 15:52; 1 Tes 4:16.

24:34: Mat 16:28.

24:35: Mat 5:18.

24:36: Apos 1:7; 1 Tes 5:1-2.

24:36: Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila me Natuna.

24:37: Aitiutiu 6:5-8.

24:39: Aitiutiu 7:21-23.

24:42: Mat 25:13.

24:43: Luk 12:39-40; Aotu 16:15.

24:47: Mat 25:21, 23.