15
Tottotuaane Karisto
Kapughu etoa, aghanna tani mene auliaa etaimim masi kiukiu aghe ppooaala etaimim. Ngam ghe aiesoaala me ngam ghe atokala tuutuliimim etana. Poli ngam ghe aiesoaala isaa o masi kiukiu, ngam ghe saangala, marova am poso parasi inangari aghe ppooaala etaimim. Arova karika, aue aikaaiaaimim aue enim peisaane.
Ais 53:5-12.Sa ateva aghe ghaaiela, aghe tau aatu sio etaimim va mata ngemue ia, va Karisto ghe matela tale kaluita ssavoto, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa; Mat 12:40; Apos 2:24-32.va laghe kaieiniela me ghe mene totula tale aiaakotonna ateva nau, nongina Uru ngai Manga ateva eaauliaa. Luk 24:34; Mat 28:16-17.Ghe aotuotula ta Pita,* Pita Tale inangari nge Grik, Kepas. vara me apostolo kasangaulu ghalua (12) laghe taraiela. Emulina ghe aotuotula ta lo atoa oroiaaira elaulau ghalima ai (500), oroi lo atoa etaira ila tokatoka maulue ila, me katoa ngila ghe asekanuela. Apos 1:3-4.Ghe aotuotula ta Jeimis, vara me ta ila akapa apostolo atoa. Apos 9:3-6.Airuuruu etaira akapa ghe aotuotula etaghi, nongina va lo ateva ghe tam ghaa nauna tani lutu.
Ips 3:8; 1 Tim 1:15.Aghi airuuruueili ieghi ta apostolo atoa, karika masina tani koloaghi va apostolo ieghi, poli aghe gheelei saasakiaa alena ale manga ateva God. 10  2 Ko 11:23.Me tale maamasinaane ateva God, ngaghe aghi evalua oia. Maamasinaane ateva etaghi karika ghe nim peisaanela, poli auungu aanasaaili ta ila akapa disaepolo atoa, me karika va aghi, ta maamasinaane ateva God etokatoka aitauaa teeieghi. 11 Liuna avalua o me, marova aghi o mene katoa apostolo laghe ppooaala etaimim, ami ekapaaili ami ghe poppooaa isaa o masi kiukiu, me am ghe aikaaiaala etana.
Aue ita totu tale nimate
12 Me marova ami poppooaa va Karisto ghe totula tale nimate, vaalua me katoa etaimim la ue va taumattu matena karika aue la totu? 13 Marova taumattu ngatoa matena ila la tam totu, Karisto ghe tam totula. 14 Marova Karisto ghe tam totula, unemami nippooaa nim peisaane, tee me uneimim niaikaaiaa. 15 Marova koronna va matena atoa la tam totu, God karika ghe totula Karisto. Me ami apostolo atoa ngami aikamea tee God, poli ami ue va God ghe totula Karisto tale nimate. 16 Poli marova matena atoa la tam totu, Karisto karika ghe totula. 17 Me marova Karisto ghe tam totula, uneimim niaikaaiaa nim peisaane, me tee kaluimim ssavoto karika ghe kapa. 18 Me lo atoa la ghe aikaaiaa ta Karisto me laghe matela, ang ghe rau laalaa liulala. 19 Marova ita aatoka tuutuliita ta Karisto tale ie nonga oia maulue ateva, aalousiusiaaita namungaili ta mene katoa taumattu.
20 Me koronna va Karisto ghe totula tale nimate, mata ngemue ia tale lo atoa laghe matela. 21  Rom 5:12.Poli kateva taumattu ghe gheleila me nimate ateva ghe mae sio, nitotu eteae tale nimate tee ghe mae sio tale kateva taumattu. 22 Poli mausi Adam ita akapaaili aue ita mate, me mausi Karisto aue ita maulue. 23  1 Tes 4:16; Aotu 20:5.Tale nauira taumattu ngatoa tani totu, ila akapaaili aue la totu me la maulue. Karisto ghe aitiutiula, me nau emene mae, lo atoa kapuna ila aue la mene totu. 24 Vara me eturungi ekapaaili tau ngai toitoi etoa me lo atoa matuutuliena ila me sarasarakana atoa, me airuuruu aue emae, me aue etau lao ararimangalina ateva ta Tamane ta God. 25  Mat 22:44.Poli God ghe nnaala va Karisto aue eaitoiaa voto akapa nongina kingi eteva, lomosina ta nau God etau sio ila akapaaili tau ngai ssateena atoa euu. 26  Aotu 20:14.Me airuuruu eteva tau ngai ssateeita aue eturungia, nimate ateva. 27  Sams 8:6.Poli Uru ngai Manga ateva eue va, God “ghe tau lao sio sarasarakana tale Natuna ateva Taumattu ngateva tani aitaraa voto akapaaili.” Nau eue va “isaa akapaaili voto,” karika va God tee epona liu, ia o ghe taula voto akapaaili ta Karisto tani aitoiaa. 28 Nau isaa akapaaili o voto ange tokala tale sarasarakaniaane Natuna God, ia aue emene toka euu tale sarasarakaniaane Tamane, poli ia ghe taula isaa akapaaili voto etana tani aitoiaa. Me God aue eaitara ngakapaaili isaa akapa voto.
29 Marova karika teva nitotu tale nimate, taumattu ngatoa laghe ghaala niasuu poli la taatara lao emua ta nau eteva matena atoa aue la totu, sa ateva aue la gheleia? Vaalua me la ghe ghaala niasuu marova matena atoa karika aue la totu? 30  Rom 8:36.Me ta ngetaimami, vaalua me ami aatokaiemami tale nivakovako nau ekapaaili? 31 Kapughu etoa, asousou nimate nau ekapaaili! Am rooroo tani kila va isaa o inangari koronna, nongina koronna va atautau sae nannaaghi tale sa ateva Vauita ateva Iesu Karisto ghe gheleiela etaimim. 32  Ais 22:13.Marova aghe aiuvii teela sesa taumattu ngatoa ila nongina ueli ghaata kkena atoa eIpises me karika aghe taatara lao tale nitotu tale nimate, sa ateva aue aghaaia? Marova taumattu etam totu,
“Ita roo tani namanama me ita ropi,
poli nimanaa aue ita mate.”
33 Am rau mene aikameainam: “Am rau mene aipatolaa tee sesa taumattu ngatoa, poli aue la ghelei saasakiaa masi gheleiaaimim.” 34 Am mene mae tale masi ninannaa, me am ruu tani ghelei ssavoto. Aghaaulia ngavalua o poli katoa etaimim karika am kilakila God. Aghaaulia ngavalua o tani apalataiem.
Nau ita totu vilikiita aue isaa ppae
35 Me katoa aue la kolomi va, “Vaalua aue taumattu ngatoa matena ila la totu? Me vilikiira aue vaalua?” 36  Jon 12:24.Am rau mene alokapakapa. Sa ateva am pasapasaia karika erooroo tani maulue, ta etani mate me auena epinosa. 37 Me nau upasapasaia, karika upasapasa namu ngateae ai, ta upasapasa katu ue ngai nongina katu kone me mene kasina voto. 38 Me God etautaula vilikina ange annala va etauela etana, me kateva kateva tana katu ue ngai epiipinosa tale katuna ateva. 39 Isaa akapaaili viliki karika va isaa aitauaa. Taumattu ngatoa uneira kateva ase viliki, me kko atoa uneira kateva, me ghaata kkena atoa uneira kateva, me ghila atoa uneira ateva ppae. 40 Viliki ngelomarase kasina, me kasina, viliki tale kosa ateva oia. Viliki ngelomarase ateva, masi aimolumoluna isaa ppae tale masi aimolumoluna viliki tale kosa ateva. 41 Sinaka ateva unna kateva ase aimolumolu, me ulana ateva unna kateva, me katto atoa uneira ppae tani aimolumolu, me elome tale kateva kateva katto, aimolumoluira isaa ppae tale mene kasina katto.
42 Aue nim nongina avalua o nongina matena atoa nau la totu. Viliki eteva laghe kaieiniela tale kosa nongina la pasapasa katu ue ngai eteva, aue emauu, me nau etotu tale nimate, karika aue emene mate. 43  Plp 3:20-21.Ia o vilikiita ateva karika masina ia, me karika sarasarakana ia, aue emasina me esarasarakana nau etotu. 44 Ia o vilikiita ateva laghe kaieiniela, viliki tale kosa ateva oia, me nau ita totu aue ita totu eitauaa tee viliki ngepona liu eteva. Vilikiita ateva masina ia ita tokatoka teeia ghaine tale kosa ateva oia aue ekapa, me lo ateva vilikiita aue ita totu teeia, aue emasina tani toka epona liu.
45  Aitiutiu 2:7.Laghe pitila tale Uru ngai Manga va, “Aitiutiu eteva taumattu ta Adam God ghe gheleiela me ghe mauluela,” me Karisto, la kolokoloa va airuuruu eteva Adam, ia spiriti ia etautau maulue. 46 Lo ateva ghe mae akasina sio, viliki tale kosa ateva ia, vara me mina viliki ngepona liu eteva, Karisto etana, maulue ia. 47 Ta aitiutiu eteva taumattu ghe mae sio tale au tale kosa ateva oia, me aiaaghalua ateva taumattu, Karisto etana, taumattu ngepona liu ia. 48 Taumattu tale kosa ateva oia, vilikiita ateva nongina taumattu ngateva God ghe gheleiela tale au tale kosa ateva oia, me taumattu ngepona liu etoa, vilikiira nongina taumattu ngepona liu eteva. 49 Nongina ghaine ita nongina taumattu tale kosa ateva, liuna avalua o me auena aue ita nongina taumattu ngepona liu eteva.
50 Kapughu etoa, aghaauliaa etaimim va malatauita ateva me raeita ateva karika lalu rooroo tani kupi sso epona liu. Karika ita rooroo tani toka epona liu tee vilikiita ateva erooroo tani mate, poli karika righi nimate epona liu. 51  Mat 24:31; 1 Tes 4:15-17.Am nongo, aghaauliaa etaimim voto aisuliaane: Karika va ita akapa aue ita asekanua, ta ita akapaaili aue ita aikolikoliaa nau Karisto emae. 52 Aue elutu arovaeangaili nonga, nonginaaili va mata ateva eapeepere, nau airuuruu eteva taue eaangari. Poli taue ateva aue eaangari me matena atoa aue la totu, karika aue la mene mate, me aue ita aikolikoliaa. 53  2 Ko 5:4.Poli vilikiita ateva matena ia me mauuna ia, aue aikolikoliaa me ita ghaa lo ateva viliki karika aue eroo tani mate me emauu. 54  Ais 25:8.Nau isaa o voto elutu, me inangari laghe pitila tale Uru ngai Manga ateva aue ekoronna va, “God ghe apalala me ghe turungila nimate ateva.”
55  Osea 13:14.“Nimate ateva, eaa aloi sarasarakaniaam,
me eaa aloi mammarikana utautau lao ta taumattu ngatoa?”
56  Rom 7:13.Mammarikanaane nimate ateva ssavoto ia, me sarasarakaniaa ssavoto ateva inangari nipaopao. 57 Liuna avalua o me ita kaili emasinaaili ta God ta ghe tau mae sio etaita niapala tale uunguaa nimate me ssavoto, ta kapuita namu ngateva ta Iesu Karisto.
58 Liuna avalua o, kapughu etoa, am tingina akorokorongana. Am rau mene tau velu righi voto va eakatungiem. Am tau lao maamauluaaimim tale uunguaane Vau ngepona ateva, poli am kilakila va isaa o niuungu am gheelei ta Vau ngepona ateva karika nim peisaane.

15:3: Ais 53:5-12.

15:4: Mat 12:40; Apos 2:24-32.

15:5: Luk 24:34; Mat 28:16-17.

*15:5: Pita Tale inangari nge Grik, Kepas.

15:7: Apos 1:3-4.

15:8: Apos 9:3-6.

15:9: Ips 3:8; 1 Tim 1:15.

15:10: 2 Ko 11:23.

15:21: Rom 5:12.

15:23: 1 Tes 4:16; Aotu 20:5.

15:25: Mat 22:44.

15:26: Aotu 20:14.

15:27: Sams 8:6.

15:30: Rom 8:36.

15:32: Ais 22:13.

15:36: Jon 12:24.

15:43: Plp 3:20-21.

15:45: Aitiutiu 2:7.

15:51: Mat 24:31; 1 Tes 4:15-17.

15:53: 2 Ko 5:4.

15:54: Ais 25:8.

15:55: Osea 13:14.

15:56: Rom 7:13.