4
Ita toka tani amasimasi God
Liuna avalua o, kapuimami etoa, me ami ghe loeamla vaalua tani toka tani amasimasi God, me tokatokaaimim nau ghaine am usilaa. Me isaa oia ami kookolomiem me ami aulia ngasarasarakana etaimim ta Vau ngepona ateva Iesu tani gheleiem va am toka tale ia o ase nitoka ateva nau ekapa atoa. Poli am kilakila saa inangari niloeloe ami ghe tau aatu sio etaimim, me isaa o inangari, matuutuliena ghe mae sio ta Vau ngepona ateva Iesu.
1 Tes 5:23; 1 Pita 1:16.Aloaloannaane God etaimim va am manga, me am akekkeliem tale uunguaa niailai salosaloaa see. 1 Ko 6:13.Kateva kateva etaimim etani kila vaalua tani ainanganangaa vilikina tale salana manga me nioneoneaa, karika va sesa ninannaa emene muemueiniem va am ghelei voto sesa, nongina taumattu ngeleka atoa karika la kilakila God. Me tale isaa o voto karika teva emene ghelei saasakiaa ta teva kapuna, o ekamea me eghaa peina. Vau ngepona ateva aue eliu aipolipoli sesa tale ia o ase taumattu ngateva, poli isaa o ase ssavoto, nongina ngami ghe auliaa muela, me ngami mene auliaa kieimim. 1 Pita 1:15-16; Hib 12:14.Poli God karika va ghe kolotala tani tam raarangisana ta ita toka va manga maamauluaaita. Luk 10:16; 2 Ko 1:22.Liuna avalua o me lo ateva erati isaa o inangari niloeloe, karika va eratirati taumattu, ta eratirati God, ia etautau aatu kapuna Spirit Manga ateva.
Jon 13:34.Me tani ailousiaa mene katoa tau ngaiesoaa, karika righi uunguaaimami tani mene pitipiti me auliaa etaimim, poli God ang ghe apasungaala etaimim vaalua tani aielousiaa mene kateva. 10 Me koronnaaili, am, am aielousiaa kapuita akapa atoa eMesedonia, me, kapuimami etoa, ami mene aulia ngasarasarakana tani gheleiem va am toka tale ia o ase nitoka ateva nau ekapa atoa.
11  Ips 4:28.Am gheleia va ekateva voto namuu ia tale maamauluaaimim tani toka tale luei, me am annaa nonga uunguaaimim, me am uungu aanasa nongina ami ghe auliaala etaimim. 12 Me aue tokatokaaimim tale nau ekapa aue lo atoa eleka la oneoneainam, me am rau mene nim toka, me am anna va katoa la ghelei tau aatu voto am aaloanna.
Maemaeaane Vau ngepona ateva
13 Kapuimami etoa, ami anna va am kila sa ateva aue elutu ta lo atoa la nim aseasekanua tale nimate, me aue am tam alousiusi nongina taumattu ngakapa atoa poli karika la kilakila va mene teva maulue auena. 14  Rom 14:9; 1 Ko 15:3-4, 12.Ita aiesoaa va Iesu ghe matela me ghe mene totula, me ita aiesoaa tee va God aue emaeaa Iesu tee lo atoa laghe asekanuela tale aikaaiaaira ta Iesu. 15  1 Ko 15:51-52.Nongina inangarina Vau ngepona ateva, ami aauliaa etaimim va lo atoa ita tokatoka, karika ita ghe mate me Vau ngepona ateva aue emae, karika aue ita kasu ekasina ta lo atoa la aseasekanua. 16 Ta ia Vau ngepona ateva Iesu aue ekasu epona liu me aue ekolokolo atingina, me tee lingi ngalona ateva kapuira namu ngateva ensolo atoa, me nikolokolo ateva tale unna taue ateva God, me lo atoa laghe aikaaiaala ta Iesu me laghe matela aue la totu ekasina. 17 Vara me lo atoa ita tokatoka, karika ita ghe mate, aue ita sae aitauaa teeila tale urukookoo tani sou Vau ngepona ateva elomarase, me aue ita toka tee Vau ngepona ateva nau ekapa atoa. 18 Liuna avalua o me am aippooaa tale inangari niaisausi tale kateva kateva etaimim tale isaa oia inangari tale maemaeaane Vau ngepona ateva.

4:3: 1 Tes 5:23; 1 Pita 1:16.

4:4: 1 Ko 6:13.

4:7: 1 Pita 1:15-16; Hib 12:14.

4:8: Luk 10:16; 2 Ko 1:22.

4:9: Jon 13:34.

4:11: Ips 4:28.

4:14: Rom 14:9; 1 Ko 15:3-4, 12.

4:15: 1 Ko 15:51-52.