13
Iesu ghe porala kkeira kapuna disaepolo atoa
Nau Pasova ngateva karika ghe mae, me Iesu ang ghe kilala va nauna ange aakalakalaa tani kasu vuli kosa ateva, me emene sae ta Tamane. Ghe aielousiangaili kapuna atoa tale kosa ateva oia. Aielousiaane etaira ghe laa ghaa sio nau ghe mate vululala.
Luk 22:3; Jon 13:27.Nau laghe namanama ta pai ngelo alai, Satana ang ghe atoka ssola ninanna ngateva ta Jiudas, natuna ia Saemon Iskariot, tani laoaa Iesu ta tau ngai ssateena atoa. Jon 3:35; 16:28.Iesu ghe kilakila va God ghe tau ekapala voto ta nimane, me ia ghe kasula ta God, me aue emene sae ta God. Liuna avalua o me Iesu ghe tingina saela nongina laghe namanama, me ghe ghaa vella unna aiaasae ngeleka ateva, me ghe ainavitaala taolo ateva. Ghe kao kaaila manu tale aikaai manu etivilau, me ghe tiuaala tani pora kkeira disaepolo atoa, me ghe uluulu tale taolo ateva ghe aainavitainia etana.
Ghe rekatala ta Saemon Pita, me Pita ghe uela etana va, “Vau eteva, uaanna tani pora kkeghi?”
Me Iesu ghe liula me ghe uela etana va, “Voto agheelei, karika aue ukila ghaine, auena uvira mene kila.”
Me Pita ghe uela etana va, “Karikaaili umene pora kkeghi!”
Me Iesu ghe uela va, “Arova atam pora kkem, karika urooroo tani toka teeieghi.”
Saemon Pita ghe uela etana va, “Vau eteva, karika umene pora nonga kkeghi ta upora tee nimaghi me urughu eteva!”
10  Jon 15:3; 6:64, 70-71.Me Iesu ghe uela va, “Lo ateva ang ghe suusuula karika erooroo tani mene suusuu, ta enim pora nonga kkena, me aue eraarangisana. Am raarangisana am, karika va am akapa.” 11 Poli Iesu ghe kilakila va see aue etaue lao ta tau ngai ssateena atoa, liuna avalua o me ghe uela va, “Karika va am akapa raarangisana am.”
12 Nau eteva ghe ruula tani pora kkeira, me ghe mene asaela unna aiaasae ngeleka ateva, me ghe toka siola nongina aillai inana ateva, me ghe uela etaira va, “Ngam tara kilala voto ngagheleila? 13 Am ue etaghi va kapuimim tisa ieghi me Vauimmi ieghi. Isaa o voto am asease etaghi masinaaili, ta koronna. 14  Mat 20:28; Luk 22:27.Arova aghi, vauimmi ieghi me tisa ieghi, me ngaporala kkeimim, am tee am pora kkeira mene katoa etaimim. 15  Plp 2:5; Kol 3:13; 1 Pita 2:21.Ngaghaapasunga tau aatu voto am ghelei, am ghelei nongina ngagheleila. 16  Mat 10:24.Aghaaulia ngakoronna etaimim va tau ngai nongonongo anna ateva karika namuu ia ta vauna ateva, me tau ngai kasuaa inangari eteva karika tee enaanamuu ta lo ateva esungisungia. 17 Arova am kila isaa o voto me am ghelei, aue emasinaaili etaimim.
18  Sams 41:9.“Karika va aghaauliaa inangari oia etaimim akapa, ta poli akilakila lo atoa aghe suitoongainiemla, me llo Uru ngai Manga ateva ghe auliaala aue ekoronna. Ghe uela va, ‘Lo ateva enamanama teeieghi aue essa teeieghi.’
19  Jon 14:29; 16:4.“Aghaaulia ngamuemue aalokoi llo oia, me nau aue elutu aue am aiesoaa etaghi va aghi ia o taumattu ngateva. 20  Mat 10:40.Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva eghaaghaa lo ateva aghe sungiela, eghaaghaaieghi, me lo ateva eghaaghaaieghi, eghaaghaa lo ateva ghe sungieghila.”
Iesu ghe auliaala voto aue elutu etana
(Mat 26:20-25; Mak 14:17-21; Luk 22:21-23)
21 Nau eteva Iesu ghe ruula tani auliaa isaa o inangari, nannaane ghe maatela me ghe siuailila euu, me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va kateva etaimim aue etaueghi lao ta nimaira tau ngai ssateeghi etoa.”
22 Aloira disaepolo atoa ghe kaakapa va ghe auliaa tee see, liuna avalua o me laghe aitara atokala. 23 Me lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousiangailiia ghe tokatoka akalakalanginaaili ta Iesu. 24 Saemon Pita ghe matamatai elao va ghe kolomi Iesu va see aue ghe ghelei isaa o voto ghe aauliaa.
25 Ia o disaepolo ateva ghe valaa lao sio ta Iesu me ghe kolomiela va, “Vau eteva, see aue eghelei isaa o voto?”
26 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Lo ateva aue aghasuu verete me ataula etana.” Me ghe asuula verete me ghe taula ta Jiudas, natuna ia Saemon Iskariot. 27  Jon 13:2.Jiudas ghe ghaala isaa o inana me Satana ghe valaiela. Me Iesu ghe uela etana va, “Voto uanna tani ghelei, ughelei parasi.” 28 Lo atoa laghe tokatoka tale ia o ninamanama ateae laghe tam kilala malloeanina inangari Iesu ghe aauliaa etana. 29 Katoa laghe annaa va poli Jiudas ghe posoposo uneira viliki veu, o Iesu ghe sungisungia tani laa poli righi voto eaimonomonosiaa tale nivelu eitaua ngateva, o tani laa tau righi voto ta lo atoa karika peiira. 30 Jiudas ghe ghaala tuku verete ateva me ghe kupi ghoala. Ang ghe voola.
Iesu ghe taula ouna tana inangari niloeloe
31  Jon 12:23.Vara Jiudas ghe kasula me Iesu ghe uela va, “Ia oia Natuna ateva Taumattu ngateva ararina ateae ange saela epona, me God tee ararina ateae ange saela epona tale Natuna ateva Taumattu ngateva. 32  Jon 17:5.Arova ararina ateae God esae epona tale Natuna ateva Taumattu ngateva, God nonga aue emene asaesae ararina ateae Natuna ateva Taumattu ngateva, me isaa o voto aue eghelei parasi.
33  Jon 7:33-34.“Kapughu aliki etoa! Karika oroi nau aue atoka teeiem, me ghaisa ngarighi am tiuaa tani paeaghi. Aghaauliaa llo nongina aghe aauliaa ta aJiu etoa, ‘Karika am rooroo tani lao nongina ngalaolao.’
34  Jon 15:12, 17; 1 Jon 3:23; 2 Jon 5.“Ngatautau aatu ouna inangari niloeloe: elome etaimim am aielousi. Nongina aghi aghe aielousieiniemla, elome etaimim am tani aielousi. 35 Arova elome etaimim va am aielousi, ila akapa aue la kila va am kapughu disaepolo iem.”
Iesu ghe uela va Pita aue eliu vilina etana
(Mat 26:31-35; Mak 14:27-31; Luk 22:31-34)
36 Saemon Pita ghe kolomila Iesu va, “Vau eteva, eaa aue ulao?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika urooroo tani lao nongina ngalaolao tale isaa oia nau. Auena aue uaimuli.”
37 Pita ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, vaalua me karika arooroo tani usio tale isaa oia nau? Aghi aue amate ta polim.”
38 Iesu ghe kolomiela va, “Uannaa va aue umate ta mausighi? Aghaaulia ngakoronna etam va aue uaulia ngakasina kotoluaata va karika ukilakilaieghi, me auena taita ateva paolo eaangari.

13:2: Luk 22:3; Jon 13:27.

13:3: Jon 3:35; 16:28.

13:10: Jon 15:3; 6:64, 70-71.

13:14: Mat 20:28; Luk 22:27.

13:15: Plp 2:5; Kol 3:13; 1 Pita 2:21.

13:16: Mat 10:24.

13:18: Sams 41:9.

13:19: Jon 14:29; 16:4.

13:20: Mat 10:40.

13:27: Jon 13:2.

13:31: Jon 12:23.

13:32: Jon 17:5.

13:33: Jon 7:33-34.

13:34: Jon 15:12, 17; 1 Jon 3:23; 2 Jon 5.