6
Iesu ghe anginila 5,000 taumattu
(Mat 14:13-21; Mak 6:30-44; Luk 9:10-17)
Vara me Iesu ghe mene lao sio ta pai kativilau tale ateo talia ngateae eGalilii, mene kateae ararina ta Taiberias. Oroiannaaili taumattu laghe usiela, poli laghe taraiela ghe gheleila niaimatoonga tani ghelei emasina tau sessa atoa. Iesu ghe saela tale motouru tani toka tee kapuna disaepolo atoa. Pasova ngateva, nivelu eitauaa ia ta aJiu etoa, ang ghe aakalakalaa.
Nau Iesu ghe atangarola me ghe tarala taumattu ngatoa laghe maemae etana, me ghe uela ta Pilip va, “Eaa ita laa ghaa verete me ita angini isaa oia taumattu?” Ghe auliaala isaa o voto tani tootoonga unna niaikaaiaa Pilip, me Iesu ang ghe kila vella sa ateva aue egheleia.
Pilip ghe uela va, “Arova ita ghele poli verete ta ghalua ai (200) silva koen,* silva koen Silva koen ativilau (denarius) aipolina kateva nau. karika aue ghele roo. Marova ita ghele taula tuku gharighi ta kateva kateva taumattu, karika aue ghele roo akapa etaira.”
Kateva kapuna disaepolo, Andru etana, tue me nenga ilalua me Saemon Pita, ghe uela ta Iesu va, “Kateva aliki oia anna bali verete ghalima me anna kko ghalua. Me karika aue eroo tani sausi tani angini ekapa taumattu oia oroiannaaili.”
10 Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va la ghauliaa ta taumattu ngatoa me la toka sio. Oroiannaaili rarrasa etana ia o voto ateva, me oroi tee taita atoa, ghe rooroo ghalima airari (5,000). 11 Nau laghe toka siola, Iesu ghe ghaala verete, me ghe kaili emasina saela ta God, me ghe taula ta kapuna disaepolo atoa va la laa ghaikoita. Ghe ghelei evalue teela o tale kko. Me ila akapa laghe roola tale inana.
12 Nau ghe ssoilala tani namanama, Iesu ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va la kaai eitauaa tapiri nginana, me erau nim vulla nonga. 13 Disaepolo atoa laghe ghaa aisokosokoiaala tapiri nginana laghe nama vulla tale verete ghalima, me laghe kaaila kasangaulu ghaluae (12) laka isaa o inana ghe oghila ta ghe ssoilala.
14 Taumattu ngatoa laghe tarala isaa o niaimatoonga Iesu ghe gheleila, me laghe ue va, “Koronna, ia propete ateva laghe uela va aue emae tale kosa ateva oia.” 15  Jon 18:36.Iesu ghe kilala va laghe anna tani gheleia va ghe kapuira kingi ia, me karika aloannaane Iesu. Liuna avalua o me ghe kasu vulilala, me ie nonga ghe saela tale motouru.
Iesu ghe kasula epona tale manu
(Mat 14:22-27; Mak 6:45-54)
16 Pai ngelo alai, kapuna disaepolo atoa Iesu laghe siola elamana tale ateo talia ngateae. 17 Laghe aikaaila tale paanaka ateva, me laghe tiuaala tani ose tani lao eKapenium. Ang ghe aaitarrauii me Iesu ghe tam laa rekata etaira. 18 Kuukuu eteva ghe tiuaala, me ttasi eteva ghe lutula tale paamanu eteva. 19 Nau ta disaepolo atoa laghe osela ghe roola 5-6 kilomita 5-6 kilomita Tale inangari nge Grik, 25 o 30 stadia. me laghe tarala Iesu ghe kasukasu epona tale paamanu eteva. Ghe kasukasu emaemae etaira me ngeila ghe maamatautu etingina. 20 Me Iesu ghe uela etaira va, “Aghi oia. Am rau mene matautu.” 21 Me disaepolo atoa laghe vira mene masimasila tani kaaia, me arovaeaata ta paanaka ateva ghe ssola elae nongina eaa laghe aloanna tani lao.
Taumattu ngatoa laghe paepae Iesu
22 Vara ghe paila ta mene kateva nau, me taumattu ngatoa elamana ta pai nge sinaka sae tale ateo talia ngateae laghe kilala va ghalailloo kateva nonga paanaka ghele vuuvukala, me nau disaepolo atoa laghe aikaaila, Iesu ghe tam aikaai teeilala. 23 Mene katoa tani paanaka nge Taiberias laghe mae sio nongina Vau eteva ghe kaili emasinala tale verete me laghe namala. 24 Taumattu ngatoa laghe tarala va Iesu me kapuna disaepolo atoa karika ila, liuna avalua o me laghe aikaaila tale isaa o paanaka me laghe lao sio eKapenium tani pae Iesu.
Iesu verete maulue ia
25 Laghe laa rekata sio tale pai kativilau tale ateo talia ngateae, me laghe tarala Iesu, me laghe kolomiela va, “Tisa, lovisaa umae sio oia?”
26 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va karika am paepaeaghi poli am taatara niaimatoonga agheelei, ta nim mausi inana am namanama me esossoiem. Liuna avalua o me am paepaeaghi. 27  Jon 6:48-58.Am rau mene uungu tani ghaa llo inana esesa. Am uungu tani ghaa lo ateva inana etautau aatu maulue etokatoka liu, Natuna ateva Taumattu ngateva aue etau aatu ia o inana ateva, poli Tamane ta God ghe anamunamungainiela tani ghelei isaa o voto.”
28 Vara me laghe uela etana va, “Saa righi voto ami ghelei, me aue ami roo tani ghelei niuungu God ealoanna?”
29  1 Jon 3:23.Me Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Kateva nonga niuungu God ealoannaia, va am aikaaiaa tale taumattu ngateva God ghe sungiela tani mae.”
30  Mat 16:1; Jon 2:18.Liuna avalua o me laghe mene uela va, “Sa ateva niaimatoonga aue ughelei me aue ami tara, me ami aikaaiaa ta ngetam? Me saa niuungu aue ugheelei? 31  Eks 16:14-15; Nam 11:7-9; Sams 78:24.Nongina tuvuimami etoa, nau ila tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, laghe namanama mena, nongina Uru ngai Manga ateva eue va, ‘Moses ghe tau lao sio inana ngepona liu eteva va la namaia.’ ”
32 Liuna avalua o me Iesu ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va karika va Moses ghe tau aatu sio isaa o verete ngepona liu. Tamaghi nonga etautau aatu lo ateva verete ngepona liu koronna ia. 33 Lo ateva verete God etautauela, ia o taumattu ngateva ghe kasula epona liu tani tau lao maulue tale taumattu tale kosa ateva.”
34 Me laghe uela etana va, “Namu ngateva, utau mae ia o verete ateva tale nau ekapa atoa.”
35  Jon 4:14.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghi ia o verete ateva etautaula maulue. Lo ateva emae etaghi, karika aue emaloo, me lo ateva eaikaaiaa etaghi, karika aue eanna tani mene ropi. 36 Ngaghe auliaala etaimim me ngam ghe taraieghila, me karika am aikaaiaa etaghi. 37 Isaa akapa taumattu Tamaghi etautau mae etaghi, aue la mae etaghi, me karika poi arooroo tani sungi velu teva. 38 Karika aghe kasula epona liu tani sio ghelei nannaaghi. Aghe sio mae tani ghelei nannaane lo ateva ghe sungieghila. 39  Jon 10:28-29; 17:12.Nannaane lo ateva ghe sungieghila va karika teva ta lo atoa ghe taula mae sio etaghi emene raua. Eanna va atotula, me la ghaa maulue nau airuuruu tale kosa ateva. 40 Aloannaane Tamaghi va ila akapa lo atoa la tara Natuna me la ghaikaaiaa etana, la ghaa maulue ateva etokatoka nau ekapa atoa me aghi aue atotula me la ghaa maulue tale airuuruu tale kosa ateva.”
41 Vara me aJiu etoa laghe tiuaala tani olueinia tale inangari, poli Iesu ghe uela va, “Aghi verete ateva ghe kasula epona liu.” 42  Mat 13:55.Laghe ue va, “Taumattu ngateva oia Iesu etana, natuna ia Josep, ami kilakila tamana me kinna, vaalua me eue va ghe kasula epona liu?”
43 Iesu ghe uela etaira va, “Am rau mene olueinaghi. 44  Jon 6:65.Karika teva erooroo tani mae etaghi arova Tamaghi, ia o ghe sungieghila, etam gheleia tani mae etaghi. Me arova teva emae etaghi, aghi aue atotua, me eghaa maulue tale airuuruu eteva nau. 45  Ais 54:13.Kateva propet ghe pitila ghe uela va, ‘God aue eapasunga voto tale isaa akapa taumattu.’ Liuna avalua o me lo atoa la nongonongo usilaa Tamaghi me la ghaaghaa alomasaanga etana, aue la mae etaghi. 46  Jon 1:18.Karika mene teva taumattu ghe tarala Tamaghi, ta llo nonga ateva ghe tokatoka teeia, me ghe sio mae. Nim ie nonga, me mene karika teva. 47  Jon 3:15-16.Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva eaikaaiaa etaghi, maulue ateva tokatoka liu ia etokatoka etana. 48  Jon 6:32, 58.Aghi verete ateva etautau maulue ateva. 49 Tuvuimim atoa laghe namala mena tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, vara me laghe matela. 50 Me lo ateva verete ghe kasula epona liu me ghe sio mae, lo ateva enamaia, karika aue emate. 51 Aghi verete maulue ieghi, aghe kasula epona liu. Lo ateva enama ia o verete ateva aue etoka nau ekapa atoa. Me ia o verete ateva aue atauela, malataughu eteva. Aghe taue lao sio tale taumattu tale kosa ateva oia, me aue la roo tani ghaa maulue.”
52 Nau eteva aJiu etoa laghe nongola isaa o inangarina, ghe sessailala, me laghe ue va, “Vaalua aue etau mae malatauna, me ita nama?”
53 Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va karika am rooroo tani ghaa maulue, arova am tam nama malatauna Natuna ateva Taumattu ngateva, me am tam ropi raena ateva. 54 Lo ateva taumattu enama malataughu, me eropi raeghi eteva, aue eghaa maulue ateva tokatoka liu ia, me aue atotua, me eghaa maulue tale airuuruu tale kosa ateva. 55 Poli malataughu eteva inana tuungia, me raeghi eteva ateo tuungia. 56 Lo ateva enama malataughu, me eropi raeghi, etokatoka teeieghi, me aghi atokatoka teeia. 57  1 Jon 3:24.Tamaghi, aitau maulue ia, ghe sungieghila tani sio, me atokatoka poli Tamaghi etautau mae maulue. Liuna avalua o me lo ateva enamaieghi, mausighi me aue eghaa maulue. 58 Lo ateva o verete ghe kasula epona liu karika nongina lo ateva verete tuvuimim atoa laghe namaiela, me ngeila ghe matela. See enama lo ateva oia verete aue etoka nau ekapa atoa.” 59 Isaa o inangari Iesu ghe aauliaa me ghe aapasunga tale aleira ale nivelu eitauaa aJiu etoa eKapenium.
Inangari maulue ateva
60 Oroi ila lo atoa disaepolo laghe nongola me laghe uela va, “See aue enongo, poli aanasaaili inangari eaauliaa?”
61 Iesu ghe kilala sa ateva kapuna disaepolo atoa laghe annainia, liuna avalua o me ghe kolomilala va, “Vaalua me isaa o inangari ange ghelei saasakiaala aikaaiaaimim? 62 Vaalua ta arova am ghele tara Natuna ateva Taumattu ngateva ghele sae nongina ghe kasula? 63 Spirit Manga nonga ateva etautau lao maulue tale taumattu. Sarasarakaniaa taumattu karika aue eghelei righi llo. Isaa o inangari aghaauliaa etaimim ekasukasu tale Spirit Manga ateva, me etautau aatu maulue ateva. 64  Jon 13:11.Me katoa etaimim karika am aikaaiaa.” (Iesu ghe auliaa llo poli ang ghe kila vella va see karika aue eaikaaiaa etana, me ang ghe kila teela see aue etaue lao ta nimaira tau ngai ssateena atoa.) 65  Jon 6:44.Me Iesu ghe uela etaira va, “Mausina avalua o me aghaauliaa etaimim, va karika teva erooroo tani mae etaghi, arova Tamaghi etam gheleia tani mae.”
66 Poli isaa o inangarina Iesu ghe auliaala me oroi kapuna disaepolo laghe liula viliira ta Iesu, me laghe ruula tani usia.
67 Iesu ghe kolomila kapuna kasangaulu ghalua (12) disaepolo va, “Am tee am aloanna tani kasu vulieghi?”
68  Mat 16:16.Saemon Pita ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, ami mene lao ta see? Poli inangari maulue ateva tokatoka liu ia, ia etam. 69 Ami aikaaiaa etam, me ami kilakilaaili va io taumattu ngateva manga ia kapuna ia God.”
70 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am oia kasangaulu ghalue iem aghe suitoongainiemla, me kateva etaimim nongina raroai eteva!” 71 Iesu ghe aauliaa Jiudas, natuna ia Saemon Iskariot, ie tee elome ta kasangaulu ghalua kapuna disaepolo, me ia aue etau lao Iesu ta tau ngai ssateena atoa.

*6:7: silva koen Silva koen ativilau (denarius) aipolina kateva nau.

6:15: Jon 18:36.

6:19: 5-6 kilomita Tale inangari nge Grik, 25 o 30 stadia.

6:27: Jon 6:48-58.

6:29: 1 Jon 3:23.

6:30: Mat 16:1; Jon 2:18.

6:31: Eks 16:14-15; Nam 11:7-9; Sams 78:24.

6:35: Jon 4:14.

6:39: Jon 10:28-29; 17:12.

6:42: Mat 13:55.

6:44: Jon 6:65.

6:45: Ais 54:13.

6:46: Jon 1:18.

6:47: Jon 3:15-16.

6:48: Jon 6:32, 58.

6:57: 1 Jon 3:24.

6:64: Jon 13:11.

6:65: Jon 6:44.

6:68: Mat 16:16.