3
Jon 7:50; 19:39.Kateva taumattu, ararina ateae ta Nikodimas, Paresi ia me namuu ia ta aJiu etoa. Kateva nau, nau ang ghe aitarrauiila, Nikodimas ghe lao sio tani tara Iesu, me ghe uela va, “Tisa, ami kilakila va God ghe sungiola tani sio apasunga voto etaimami, poli karika teva erooroo tani ghelei niaimatoonga ugheelei, arova God karika etokatoka teeia.”
Mat 18:3; 1 Pita 1:23.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etam va, karika teva erooroo tani kupi sso tale ararimangalina ateva God, arova karika etam lutu ppae.”
Me Nikodimas ghe kolomila va, “Vaalua aue lo ateva taumattu ang ghe namuula emene lutu? Erooroo tani kupi sso ta kova kinna me emene lutu eghaluene?”
Esik 36:25-27.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etam va, arova uanna tani sso tale ararimangalina ateva God, utani lutu tale manu me Spiriti eteva. Jon 1:13.See elutulutu tale taumattu, taumattu ia, me see elutulutu tale Spiriti eteva, spiriti ia. Urau mene soghiaa inangarighi nau aue va, ‘Am tani lutu ppae.’ Kuukuu eteva ekuukuu ekapa see tale voto ealoanna tani lao etana. Arongona ta urooroo tani nongoa, me karika ukilakila va eaa ekasukasu me eaa elaolao. See elutu tale Spiriti eteva, ia nongina kuukuu eteva, karika teva erooroo tani tara kilaia.”
Me Nikodimas ghe kolomila Iesu va, “Vaalua isaa o voto aue elutu?”
10 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vaalua me io tau ngai aapasunga io ta aIsraeli atoa, me karika ukilakila isaa o voto? 11 Aghaaulia ngakoronna etam va ami, ami kilakila sa ateva ami aaulieinia poli ngami ghe tarala. Karika teva etaimim aue ealoanna voto ami aauliaa. 12 Arova am tam aiesoaa nau aghaauliaa etaimim voto oia tale kosa ateva, vaalua aue am ghele aiesoaa nau aghele auliaa voto epona liu? 13 Karika teva ghe sae epona liu. Natuna ateva Taumattu ngateva nonga ghe kasula epona liu, me ghe sio mae tale kosa ateva. 14  Nam 21:9; Jon 8:28; 12:32.Nongina Moses ghe avukala saela katu ngateva tale voto ateva karika righi taumattu etokatoka etana, Natuna ateva Taumattu ngateva aue esae vukala, 15  Jon 20:31.tani tau lao maulue ateva etoka nau ekapa atoa ta lo atoa aue la ghaikaaiaa ta Natuna ateva Taumattu ngateva.”
16  Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1 Jon 4:9-10.Poli God ghe aaielousiangaili taumattu tale kosa ateva oia, liuna avalua o me ghe tau mae sio Natuna ateva, kateva nonga ia, me see aue eaikaaiaa etana karika aue emate, ta aue eghaa maulue ateva etokatoka nau ekapa atoa. 17  Luk 19:10.Karika va God ghe suula Natuna tani sio tale kosa ateva oia tani ghelei niaisakei ta taumattu tale kosa ateva. Ghe sungiela tani sio asaangi taumattu. 18  Jon 5:24.Lo ateva eaikaaiaa ta ngetana, karika aue eghaa sesa aipolipoli tale niaisakei, me lo ateva etam aikaaiaa ta ngetana aue evira ghaa sesa aipolipoli tale niaisakei, ta poli karika eaikaaiaa tale ararina ateae Natuna ateva God. 19  Jon 1:5, 9; 8:12.Niaisakei eteae ia avalua toko: Mallanga ateva ghe mae sio tale kosa ateva, me taumattu ngatoa la ghaloanna saurrom, me karika la ghaloanna mallanga, poli gheeleiaaira sesa. 20 Lo atoa taumattu la gheelei voto sesa la tam maamasiaa mallanga ateva, me karika la ghaloanna tani mae etana, poli mallanga ateva eaapasunga voto la gheelei. 21 Me lo atoa la tokatoka tale voto koronna, aue la lao tale mallanga ateva, poli la ghaaloanna va mene katoa taumattu la kila va voto la gheelei God egheelei taula.
Iesu me Jon tau ngai aasuu ia
22  Jon 4:1-2.Vara me Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe siola eJiudia, ghe toka teeilala, me ghe aasuu taumattu. 23 Jon tee ghe aasuu taumattu tale voto ateva la kolokolo Aenon ta ngetana, kalakalaa tale masaliki eteae eSalim, poli ia o voto ateva manu ia. Me oroi taumattu ghe mae sio ta Jon, me Jon ghe asuulala. 24 (Isaa o nau Herot karika ghe atoka sso Jon tale ale mata voovoo.) 25 Vara me kapuna disaepolo atoa Jon me kateva tana aJiu laghe tiuaala tani aissakeana tee saa tikirighi salana nisuu me niporapora la usilaa nau la ghaloanna tani aimuli tee uneira lo. 26 Kapuna disaepolo atoa Jon laghe lao sio ta Jon me laghe uela etana va, “Tisa, taumattu ngateva ghe toka teeiola ta pai kativilau tale ateo ateae eJodan me ughe aauliaa kiukiuna, ia oia ange aasuu taumattu, me ila akapa ngeila laolao ta ngetana.”
27 Jon ghe liula me ghe uela va, “Karika teva taumattu erooroo tani ghaa righi voto, arova God epona liu etam anna va eghaa. 28  Jon 1:20; Mat 11:10.Am ghe nongoaghila nau aghe ue etaimim va, ‘Karika va aghi Mesaea ieghi. Aghi God ghe sungieghila tani muemueainia.’ 29 Nau taita ateva elailai vause ateva, lalu lai me ia aue vausenna ia. Me lo ateva taita euiiuitnesi, ie tee emasimasi nau enongonongo kapuna ateva elailai, nongina aghi nimasimasi eteva elome etaghi namungaili ia. 30 Emaamasina va ararina ateae esae epona, me ararighi eteae esio euu.”
31  Jon 8:23.Lo ateva ghe kasula epona liu me ghe sio mae, ia epona, me elaulau isaa akapa voto. Taumattuna kosa ateva oia egheelei gheeleiaa kosa ateva, me eaauliaa voto tale kosa ateva. Me lo ateva ghe kasula epona liu, ia epona tale taumattu ngakapa atoa. 32  Jon 3:11.Eaauliaa poi voto ghe tarala me ghe nongola, me karika teva eaaiesoaa inangarina. 33 Me lo ateva eaiesoaa inangarina eaapasunga va God koronna ia. 34 Poli lo ateva God ghe sungiela eaauliaa inangarina God, me God ghe tau lao sio Spiriti eteva etana, karika erooroo tani kapa. 35  Mat 11:27; Jon 5:20.Tamane eaailousiaa Natuna, liuna avalua o me ghe taula isaa akapa voto ta ngetana. 36  Jon 3:16-18; 1 Jon 5:12.Lo ateva eaikaaiaa ta Natuna, maulue ateva aue etoka liu etana. Lo ateva etam nongo usilainia, karika aue eghaa lo ateva o maulue, me God sessaiaane etana aue etoka nau ekapa atoa.

3:1: Jon 7:50; 19:39.

3:3: Mat 18:3; 1 Pita 1:23.

3:5: Esik 36:25-27.

3:6: Jon 1:13.

3:14: Nam 21:9; Jon 8:28; 12:32.

3:15: Jon 20:31.

3:16: Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1 Jon 4:9-10.

3:17: Luk 19:10.

3:18: Jon 5:24.

3:19: Jon 1:5, 9; 8:12.

3:22: Jon 4:1-2.

3:28: Jon 1:20; Mat 11:10.

3:31: Jon 8:23.

3:32: Jon 3:11.

3:35: Mat 11:27; Jon 5:20.

3:36: Jon 3:16-18; 1 Jon 5:12.