2
Nisigha ngateae eKena
Ghalua nau ghe lange sio me Meri, kinna Iesu, ghe siola tale nisigha ngateae tale masaliki eteae eKena ta pai nge Galilii. Laghe aloanna va Iesu me kapuna disaepolo atoa la usi sio tale nisigha ngateae. Nau uaeni ghe kapala, kinna ghe lao sio tani auliaa ta Iesu va, “Uaeni ange kapala.”
Jon 7:30; 8:20.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Vause ateva, urau mene auliaa voto va aghelei, ta naughu karika ghe mae.”
Kinna ghe uela ta tau ngai nongonongo anna atoa va, “Am ghelei saa voto eauliaa etaimim.”
Elome tale ale ateva, ghaonomo (6) aikaai manu laghe gheleila tale atu ghe tokatoka, uneira aJiu etoa aiporapora nau la ghaloanna tani aimuli tee uneira lo. Kateva aikaai manu erooroo tani kaai koti kateva ai (100) lita.
Iesu ghe uela ta tau ngai nongonongo anna atoa va, “Am aku kaai manu esae pasu tale aikaai manu.” Me laghe gheleila voto ghe auliaala.
Me Iesu ghe mene uela va, “Am akula righi me am laa tau ta lo ateva eaaitoiaa ninamanama ateae.” Tau ngai nongonongo anna atoa laghe gheleila voto Iesu ghe auliaala.
Taumattu ngateva ghe aaitoiaa ninamanama ateae ghe tootoongala manu ang ghe uaenila. Karika ghe kilala va eaa laghe ghaala; tau ngai nongonongo anna atoa laghe akula manu, ila nonga laghe kilala. Vara me tau ngaitoi ninamanama ateae ghe kolola lo ateva taita ghe laila, 10 me ghe uela etana va, “Ila akapa taumattu ngatoa la ghaaikoita ngakasina masi uaeni, me nau taumattu ngatoa la ropiropi, me nannaaira ange aisavisavilaala, me la vira mene tautau lao llo uaeni karika tani masina. Me io, uarongi etokala masinaaili uaeni, me angu vira mene maeaa sio.”
11 Ia o niaimatoongana ateva Iesu ghe gheleiela, aitiutiu ia tale isaa akapa niaimatoonga. Ghe gheleiela eKena ta pai nge Galilii. Tale ia o nau eteva Iesu ghe apasungaala sarasarakaniaane, me kapuna disaepolo atoa laghe aiesoaala etana.
12  Mat 4:13.Vara me Iesu ghe kasula eKena me ghe siola eKapenium, ia, kinna, nengane atoa me kapuna disaepolo atoa. Laghe tokala kasina nau tale ia o masaliki eteae.
Iesu ghe ameti vella taumattu ngatoa laghe poppoli me laghe aitauaa voto tale
ale manga ateva
(Mat 21:12-13; Mak 11:15-17; Luk 19:45-46)
13  Eks 12:1-27.Nivelu eitauaa ta nau Pasova uneira aJiu etoa ang ghe aakalakalaa, liuna avalua o me Iesu ghe saela eJerusalem. 14 Ghe tarala taumattu ngatoa elome tale valavala ateae tale ale manga ateva, laghe aitauaa me aipoliaa vulumakao me sipsipi me valusu. Ghe tara teela lo atoa laghe aaikolikoliaa viliki veu. 15 Iesu ghe ghaala uasa me ghe gheleila uip ateva, me ghe ameti velu ghoala taumattu ngatoa tale ale manga ateva, tee me kieira ghaata kkena, me ghe sau etakila uneira tevoo atoa lo atoa laghe aikolikoliaa viliki veu, me uneira viliki veu ghe kao reerekataala. 16 Me ghe uela ta lo atoa laghe aitauaa ghila valusu va, “Am ghaala valusu me am kasu. Am rau mene ghelei alena ateva Tamaghi va arova maketi ia.”
17  Sams 69:9.Me disaepolo atoa laghe annaala sa ateva Uru ngai Manga ateva ghe aulieiniela, ghe uela va, “Aielousiaaghi tale alem ateva eramerame elome etaghi arova kura ateae.”
18 Namuu ta aJiu etoa laghe kolomila Iesu va, “Sa ateva aimatootoongana aue ugheleia tani apasunga etaimami va io ughe ghaala matuutuliena tani ghelei isaa o voto angu gheleila ghaine?”
19  Mat 26:61; 27:40.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Am rruti ale manga ateva o, me aue aghatulua ta kotolu nonga nau.”
20 Me aJiu etoa laghe uela va, “Ghe roola ghaatingaulu ghaonomo (46) ninamanama laghe gheleila ale manga ateva, me io aue unim gheleia ta kotolu nonga nau?” 21  1 Ko 6:19.Ta ale manga ateva Iesu ghe aaulieinia, vilikina ia. 22  Luk 24:6-8; Jon 12:16.Liuna avalua o me nau God ghe totuela tale nimate, kapuna disaepolo atoa laghe nnaala inangarina ghe auliaala, me laghe aiesoaala tale Uru ngai Manga ateva tee me inangari Iesu ghe auliaala.
Iesu ghe kilakila eeleiaaira taumattu ngatoa
23  Jon 7:31.Nau ghe tokatoka eJerusalem tale nivelu eitaua ngateae ta nau Pasova, oroi taumattu laghe aikaaiaala ta Iesu poli laghe tarala ghe gheleila niaimatoonga. 24 Iesu ghe kilakila saa voto elome tale maamauluaaira, liuna avalua o me karika ghe aatoka tuutulina etaira. 25 Karika teva ghe rooroo tani auliaa ta ngetana va saa taumattu ila, poli ghe kilakila urunguitaniira.

2:4: Jon 7:30; 8:20.

2:12: Mat 4:13.

2:13: Eks 12:1-27.

2:17: Sams 69:9.

2:19: Mat 26:61; 27:40.

2:21: 1 Ko 6:19.

2:22: Luk 24:6-8; Jon 12:16.

2:23: Jon 7:31.