24
Iesu ghe mene totula
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Jon 20:1-10)
Me tale aitiutiu eteva nau, elue talaua poopooa, vause atoa laghe ghaala voto masi ngusungusuaane laghe aimonomonosiaala me laghe lao sio tale lienga niaikkaia ngateae. Me laghe tarala atu eteva angila ghe atakiri veluela nongina laghe atingina rungaala atamani lienga niaikkaia ngateae. Laghe kupi ssola me karika laghe tarala Vau eteva Iesu. Laghe tingina nannaa, vara me laghe tarala taita alua lalu ghe tiitingina akalakalaa etaira, mallanga ateva tale ghinnaniirarua. Vause atoa oia laghe matautula, me laghe tturru siola tapaa kosa, me taita alua oia lalu ghe uela etaira va, “Vaalua me am paepae taumattu sakesake nongina taumattu matena? Luk 9:22.Karika ia oia; ange totula! Am rooroo tani annaa nongina ghe auliaala etaimim nau eteva ghe tokatoka arau eGalilii. Ghe uela etaimim va, ‘Aue la tau lao Natuna ateva Taumattu ngateva ta nimaira tau ngai ghelei ssavoto atoa, me aue la avukalaie sae tale aikotoo ateva, me aue kotonna ateva nau aue emene totu.’ ” Me laghe nnaala isaa oia inangari Iesu ghe auliaala.
Me laghe kasu vulila lienga niaikkaia ngateae. Nau eteva laghe kiriaa lao sio, laghe kiukiuaala isaa oia voto ta kasangaulu kateva (11) disaepolo, me mene katoa taumattu. 10 Meri aMakdala ia, Joana, me Meri kinna Jeimis, me mene kasina vause, laghe auliaala isaa oia voto ta apostolo atoa. 11 Me laghe nannaa va vause atoa laghe auliaa kapa atoa, me karika laghe aiesoaala inangariira. 12 Vara me Pita ghe tingina saela me ghe ilou lao sio tale lienga niaikkaia ngateae, ghe turruaa siola me ghe tarala nonga kalio, me ghe oghiaa lao sio tanganuena, me ghe nnangailiila isaa o voto ghe lutula.
Nikasu tani lao Emmaus
(Mak 16:12-13)
13 Ie nonga o nau eteva ghalua tana kapuna Iesu lalu ghe laolao tale kateae masaliki la asease va Emmaus, erooroo kasangaulu kateva (11) kilomita* kasangaulu kateva (11) kilomita Tale inangari nge Grik, 60 stadia. tani kasu eJerusalem me tani lao etana, 14 me lalu ghe kiukiuaa isaa akapa oia voto ghe lutula. 15 Lalu ghe aaikolomi me lalu ghe kiukiu, me Iesu ghe sokotilaluela me ghe kasu eitauaa teeilaluela; 16 God ghe ghelei rungainilaluela va lalu rau mene tara kila Iesu.
17 Iesu ghe uela etairarua va, “Sa ateva amalu kiukiueinia nau eteva amalu kasukasu emaemae?”
Lalu ghe tinginala, me taatarairarua ghe alousiusinnala. 18 Kateva etairarua, ararina ateae ta Kliopas, ghe liula me ghe uela etana va, “Koti io nonga kateva taumattu eJerusalem karika ukilakila saa voto ghe lutula isaa to nau ang ghe lao sio, no?”
19 Iesu ghe kolomilaluela va, “Saa voto?”
Lalu ghe liula me lalu ghe uela va, “Voto ghe lutula ta Iesu aNasareti ia. Ia oia taumattu ngateva propete ia, me inangarina me gheeleiaane sarasarakana ta matane God me taumattu ngatoa. 20 Kapuita namu ngatoa ta pristi etoa me mene katoa tau ngai toitoi laghe tau veluela me laghe uvi emateala tale aikotoo. 21  Luk 19:11; Apos 1:6.Ami ghe nannaa va ia oia taumattu ngateva aue ghe ghaa oghi ita aIsraeli etoa! Me tee, ghaine ange kotonna atevala nau isaa oia voto ghe lutula. 22 Me tee, katoa kapuimami vause la asoghisoghiemamila; nau la siola nongina laghe alokoila Iesu, 23 me karika la taraiela. La oghila, me la uela va la tara nongala ensolo alua, me ensolo alua lalu uela va ange totula. 24  Jon 20:3-10.Me katoa kapuimami la lao sio nongina laghe alokoila Iesu, me la tarala va koronna llo vause atoa la ghauliaala, poli karika la taraiela.”
25 Me Iesu ghe uela etaira va, “Alokapakapa iemalua? Aanasaaili iemalua tani aiesoaa voto akapa propete atoa laghe auliaala! 26  Luk 9:22.Karika amalu kilakila va Mesaea etani ghaa mua nimmarikana tale isaa o voto me auena ekupi sso tale mallangina ateva?” 27  Sams 22:1-21; Ais 53.Vara me Iesu ghe kiri tau lao sio etairarua saa voto laghe auliaala ekiukiueinia elome tale Uru ngai Manga akapa ateva. Etiitiuaa tale unna vuku Moses me voto propete atoa laghe pitila.
28 Vara angilotolu ghe reerekata tale masaliki eteae lalu ghe laolao etana, me Iesu ang ghe gheelei va ghe kasu vulilalua. 29 Me angilalu ghe gheelei rungarungainia tani ue va, “Ita ghaso. Sinaka ateva ange laa siosio, me ghaisa ngarighi evoo.” Me ghe kupi ssola tani toka teeilalua.
30 Nau eteva ghe toka aitauaa teeilalue siola tale tevoo ateva, ghe ghaala verete, ghe kaili emasinala, ghe pirila me ghe tiuaala tani tau lao etairarua. 31 Me matairarua ghe otila, me lalu ghe tara kilaiela, me ghe aikapakapaaiila tale taatarairarua. 32 Me angilalu ghe aikolomieinilalua va, “Karika va isaa oia voto eataatala tale urunguitaniitalua nau eteva esamasama teeitalua tapaa salana me nau ekiri tau mae sio Uru ngai Manga ateva etaitalua.”
33 Arovaeangaili ta lalu ghe tingina saela me lalu ghe kiriaa siola eJerusalem. Me lalu ghe tarala kasangaulu kateva disaepolo me mene katoa kapuira taumattu laghe tokatoka aitauaa 34  1 Ko 15:4-5.me laghe ue va, “Koronna! Vau eteva ange totula me erekataala ta Saemon.” 35 Me taita alua lalu ghe kiukiuaala sa ateva ghe lutula tapaa salana, me vaalua lalu ghe tara kilala Iesu nau eteva ghe pirila verete.
Iesu ghe rekataala ta disaepolo atoa
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Jon 20:19-23; Apos 1:6-8)
36 Nau eteva laghe toka kiukiuaa isaa o voto me katengaata ta Iesu ghe tingina polakila elome etaira, me ghe uela etaira va, “Luei aue etoka aitauaa teeiem.”
37  Mat 14:26.Laghe soghila me laghe matautula, ta laghe annaa va laghe tarala raroaina ateva Iesu. 38 Ghe uela etaira va, “Vaalua me am soghila? Vaalua me nannaaimim eghaaghalua? 39 Am tarala nimaghi me kekeghi. Aghi oia! Am posoaghila me am tara; raroai eteva karika righi malatauna me riuna, nongina aghi!”
40 Nau eteva ghe auliaala voto oia me ghe apasungaala nimane me kekena. 41 Laghe masimasieiliila me laghe soghila tani tara Iesu, me karika laghe aaiesoaa va voto laghe tarala koronna, me Iesu ghe kolomilala va, “Righi aneimim inana?” 42 Laghe tau lao sio tuku kko arighi laghe tungi esaela tale kura, 43 ghe ghaaiela, laghe taatara me ghe namaiela.
44  Luk 9:22.Ghe uela etaira va, “Isaa oia voto ngaghe auliaala etaimim nau eteva aghe tokatoka teeiem. Isaa akapa voto laghe piti elokoila elome tale kanna inangari nipaopao Moses, propete atoa me Sams, etani lutu ekoronna.”
45 Me ghe otila nannaaira va la tara kila Uru ngai Manga ateva. 46 Ghe uela etaira va, “Isaa o voto laghe piti elokoila va: Mesaea aue emmarikana me aue emate, me aue emene totu tale nimate tale kotonna ateva nau, 47 me aue la ppooaa ninna ngaioghioghiaa tale ararina ateae, me nikkaluaa tale uunguaa ssavoto, aue erooa ngakapa kosa ateva, etiuaa eJerusalem. 48  Jon 15:27; Apos 1:8.Am oia am ghe tarala me aue am ppooaa isaa oia voto. 49  Jon 14:16; 15:26; Apos 1:4.Aghi aue asungi tau aatu sa ateva Tamaghi ghe aulieiniela tale inangari nialokoi; am toka arau oia tale masaliki taatara ateae lomose ta am ghaa sarasarakana aue ekasu epona liu.”
Iesu ghe saela epona liu
(Mak 16:19-20; Apos 1:9-11)
50 Vara me ghe kasueinilala, me laghe lao sio eBetani, ghe atingina saela nimana epona me ghe arangiseilala. 51 Nau eteva ghe aarangiseila, me ghe kasu vulilala me God ghe ghaaie saela epona liu. 52 Me laghe kkaueiniela, me laghe oghi lao sio eJerusalem tee nimasimasi. 53 Laghe nim tokala o tale ale manga ateva me laghe tautau sae ararina ateae God.

24:6: Luk 9:22.

*24:13: kasangaulu kateva (11) kilomita Tale inangari nge Grik, 60 stadia.

24:21: Luk 19:11; Apos 1:6.

24:24: Jon 20:3-10.

24:26: Luk 9:22.

24:27: Sams 22:1-21; Ais 53.

24:34: 1 Ko 15:4-5.

24:37: Mat 14:26.

24:44: Luk 9:22.

24:48: Jon 15:27; Apos 1:8.

24:49: Jon 14:16; 15:26; Apos 1:4.