23
Laghe laoaa sio Iesu ta Paelat
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Jon 19:28-38)
Vara me ila akapa kansolo atoa laghe tingina saela me laghe kasueiniela, laghe laoainie sio ta Paelat. Me laghe tiuaala tani auliaa teeia. Laghe ue va, “Ngami ghe tarala taumattu ngateva etiitiuaa ppae kasina ninannaa tani ghelei saasakiaa tokatokaa taumattu. Karika ealoanna va ami tau lao takis ta Siisa, me eue va ia Mesaea ngateva, kingi ia.”
Paelat ghe kolomila Iesu va, “Io kapuira kingi io aJiu etoa?”
Iesu ghe liula me ghe uela va, “Ue, nongina uaauliaa.”
Paelat ghe auliaala ta namu ngatoa ta pristi etoa me taumattu ngatoa va, “Karika ngatarala righi sesa gheeleiaane taumattu ngateva oia.”
Me laghe aaulia ngasarasarakana va, “Ekasukasu ekapa see oia eJiudia, me etiitiuaa voto sesa tale voto eaapasunga tale taumattu ngatoa. Ghe tiuaala eGalilii me ange mae sio eriere.”
Paelat ghe suu tau lao sio Iesu ta King Herot
Tale nongonongoaane Paelat tale isaa o voto, ghe kolomila va, “Taumattu ngateva oia aGalilii ia, o karika?” Luk 3:1.Nau eteva ghe kilala va Iesu ghe tokatoka tale pai etivilau King Herot ghe aaitarainia, ghe sungi taue lao sio ta Herot. Isaa o nau, Herot ghe sae mae eJerusalem.
Nau eteva Herot ghe tarala Iesu, ghe masimasieiliila, ta poli ang ghe aloanna vella tani taraia. Poli tale uunguaane ghe nongonongo, me ghe aloannaaili tani taraia eghelei righi mirikol. Eghe kolomiela tale oroi nikokkolomi, me Iesu karika ghe liu poila. 10 Namu ngatoa ta pristi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao laghe tiitingina, laghe aauliaa teeia inangari sarasarakanaaili. 11 Herot me kapuna tau ngai uvii etoa laghe piipilosia, laghe kangkangainia, me laghe amolumolu emasinaailiela, me laghe sungiela ghe mene lao sio ta Paelat. 12 Ia o nau eteva, Paelat me Herot lalu ghe aikapukapuaala, poli nau too ang ghe lao sio lalu ghe aaisessaii.
Paelat ghe uela va Iesu emate
(Mat 27:15-26; Mak 15:6-15; Jon 18:39–19:16)
13 Paelat ghe kolo aitauaala namuu ta pristi etoa, namu ngatoa me taumattu ngatoa. 14 Me ghe uela etaira va, “Am maeaa sio taumattu ngateva oio etaghi poli am ue va ia etiitiuaa ppae kasina ninannaa tani ghelei saasakiaa tokatokaa taumattu. Ghe tiitingina emua etaimim me aghe kolomiela kasina nikokkolomi, me aghe tarala va karika righi gheeleiaane sesa. 15 Ta nim nongina Herot ange sungi aaoghie mae sio etaita. Am taatara va karika righi sesa gheeleiaane va eghaa nimate. 16-17 Liuna avalua o anim parua, me atau velua.”* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va 17 Me etani tau velu kateva taumattu elao etaira tale nivelu eitaua ngateae la kolokoloa va Pasova.
18 Katengaata nonga ta laghe aiovaova ngalokoila tani ue va, “Ukasuaa taumattu ngateva ona, me utau velu Barabas emae etaimami!” 19 (Barabas laghe atokaie ssola tale ale mata voovoo, ta poli ia ghe muemua niamakatakata tale masaliki taatara, me ghe aiuvi ematela.)
20 Poli aaloannaane tani tau velu Iesu, Paelat ghe mene kolo taula taumattu ngatoa. 21 Me laghe ovaova atingina me laghe ue va, “Avukalaie saela tale aikotoo!”
22 Aiaakotonna ghe mene uela etaira va, “Poli saa? Sa ateva voto sesa taumattu ngateva oio ghe gheleila? Karika ngaghe tarala righi gheeleiaane sesa va emate, liuna avalua o aparua me atau velua.”
23 Laghe ovaova me laghe akorokorongana va esae vukala tale aikotoo. Uneira niaore ghe koronnala. 24 Paelat ghe nnaala va eaimuli tee aaloannaaira. 25 Ghe tau vella taita ateva laghe aloannaiela ghe tokatoka tale ale mata voovoo mausi ghe muemua niamakatakata me ghe aiuvi ematela, me ghe taula Iesu tale aloannaaira.
Laghe avukala saela Iesu tale aikotoo
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Jon 19:17-27)
26 Nau eteva tau ngai uvii etoa laghe kaakasueinia elaolao, laghe kune atokala Saemon atala nge Saerini ia, ghe rekata sae mae me ghe aloanna tani sso tale masaliki taatara ateae. Me laghe tau lao sio aikotoo ateva etana va esaua, me eaimuli tee Iesu. 27 Oroieili taumattu ngatoa laghe aaimuli tee Iesu, me elome etaira vause atoa laghe aalousiusi teeia. 28 Iesu ghe kiriela me ghe uela etaira va, “Vauseni nge Jerusalem atoa, am rau mene alousiusi teeieghi. Am alousiusi teeiem me natuim atoa. 29  Luk 21:23.Ta poli kateva nau aue emae, aue am ue va, ‘Nimasimasi tale vause atoa kina ngere ila, lo atoa karika righi natuira, me lo atoa karika laghe sussu.’ 30  Osea 10:8; Aotu 6:16.Tale isaa o nau,
“ ‘Aue la kolo motouru etoa va, “Am katuu saoaala etaimami!”
me saesaena atoa va, “Am akouemamila!” ’
31 Taumattu ngatoa la gheelei teeieghi, me karika aghe gheleila righi voto sesa. Alousiusi etaimim arova auena la ghelei teeiem, poli am ghe gheleila voto sesa.”
32 Mene ghalua taumattu, gheeleiaairarua sesa, laghe ghaa teeilaluela tani laa uvi ematelalua. 33 Nau eteva laghe lao sio tale voto ateva la kolokoloa va “Voto ateva arova Riu uru taumattu ngateva” etana, tale ia o voto ateva laghe avukalaie saela tee lo alua gheeleiaairarua sesa, kateva tale pai muenna ativilau, me kateva tale pai uaise ativilau. 34  Sams 22:18.Iesu ghe uela va, “Tamaghi, ukkaluaa, ta poli karika la kilakila va voto ateva la gheeleia sesaaili ia.” Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila isaa oia inangari. Me tau ngai uvii etoa laghe tiuaala tani anamisi tani aikoita ghinnanina.
35  Sams 22:7-8.Taumattu ngatoa laghe tingina taatara, me namu ngatoa laghe attara teeia. Me laghe ue va, “Ghe asaangila katoa, tau veluela me easaangia, kotiva kapuna Mesaea ia God, me God ghe suitoongainiela.”
36  Sams 69:21.Tau ngai uvii tee atoa laghe saela, me laghe piipilosia, me laghe tau lao sio manu eteva sarasarakana ia, 37 me laghe ue va, “Kotiva kapuira kingi io aJiu etoa, uasaangio.”
38 Epona etana laghe pitila tuku inangari eteva va, “Ierai oia kapuira kingi ia aJiu etoa.”
39 Kateva ta lo alua gheeleiaairarua sesa ghe aauliaa tee Iesu va, “Karika io va Mesaea io? Uasaangio me uasaangi teeiengalua!”
40 Mene kateva ghe sessaiela tani nongo, me ghe uela va, “Karika umaamatauta God? Poli kateva nonga ia aipolipoli eteva angita ghaaiela. 41 Italua, italu ghaaghaa aipolipoli tale gheeleiaaitalua sesa. Me ia oio taumattu ngateva karika righi sesa gheeleiaane!”
42 Vara me ghe uela va, “Iesu, unnainaghi nau eteva umae tale ararimangalim ateva.”
43 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghaaulia ngakoronna etam, ghaine angu toka teeieghila tale umana utana atingiu God.”
Matemateaane Iesu
(Mat 27:45-46; Mak 15:33-41; Jon 19:28-30)
44 Pai ngelo sinaka ativilau Pai ngelo sinaka ativilau Tale inangari nge Grik, ghaonomina (6) ateva aoa. ghe mae sio, me saurrom ateva ghe akou ekapala kosa ateva lomosina ta 3 kilok elo alai,§ 3 kilok elo alai Tale inangari nge Grik, ta aiaaghasiona (9) ateva aoa. 45  Hib 6:19-20; 10:19-20.ta poli sinaka ateva ghe saurorromienala tale ia o voto ateva. Me kalio atiulu ghe vuuvukala tale ale manga ateva ghe tarriila me ghe ghaluevilaula. 46 Iesu ghe sama anamuula me ghe uela va, “Tamaghi, maamauluaaghi ngatautau aatu ta nimam.” Nau eteva ghe auliaala llo me ghe ainoana aruula me ghe matela.
47 Kapuira namu ngateva tau ngai uvii etoa ghe tarala isaa o voto ghe lutula, ghe tau saela God me ghe uela va, “Koronna, ia oia taumattu ngateva tau ghulughuluena ia.” 48 Oroi taumattu laghe mae sio laghe tarala sa ateva ghe lutula, laghe aalousiusi me laghe kasula. 49 Me lo atoa laghe kilakilaia me vause atoa laghe usiela arau eGalilii laghe tiitingina amasau, me laghe tarala sa ateva ghe lutula.
Laghe kaiaala Iesu
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Jon 19:38-42)
50 Kateva taita, ararina ateae ta Josep, ia kateva ta kansolo atoa me masi taumattu ia me ghulughuluena ia, 51 karika ghe lao aitauaa tee sio nannaaira kansolo atoa laghe nnaala me voto laghe gheleila. Tanganuena tale masaliki taatara ateae eArimatia, kateae uneira masaliki taatara aJiu etoa. Me ghe toitoi tani tara ararimangalina ateva God. 52 Ghe lao sio ta Paelat me ghe kolomila Iesu etana. 53 Me ghe ghaaiela me ghe sumuela tale kalio, me ghe alokoiela tale lienga ateae laghe kai essola tale atu. Karika laghe alokoi poi teva taumattu etana. 54 Nau eteva oia nau niaimonomonosiaa ia, me nau manga ateva ang ghe aakalakalaa.
55 Vause atoa laghe mae aitauaa tee sio Iesu eGalilii laghe mene usila Josep, laghe tarala lienga ateae, me laghe tarala vaalua laghe alokoie ssola. 56  Eks 20:10; Diut 5:14.Vara me laghe lao sio tanganueira, laghe aimonomonosiaala voto masi ngusungusuaane. Me laghe ainoanala tale nau manga ateva nongina inangari nipaopao eaauliaa.

23:7: Luk 3:1.

*23:16-17: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va 17 Me etani tau velu kateva taumattu elao etaira tale nivelu eitaua ngateae la kolokoloa va Pasova.

23:29: Luk 21:23.

23:30: Osea 10:8; Aotu 6:16.

23:34: Sams 22:18.

23:34: Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe pitila isaa oia inangari.

23:35: Sams 22:7-8.

23:36: Sams 69:21.

23:44: Pai ngelo sinaka ativilau Tale inangari nge Grik, ghaonomina (6) ateva aoa.

§23:44: 3 kilok elo alai Tale inangari nge Grik, ta aiaaghasiona (9) ateva aoa.

23:45: Hib 6:19-20; 10:19-20.

23:56: Eks 20:10; Diut 5:14.