6
Ghaitu airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia
Aotu 4:6; 5:1.Aghe tarala nau eteva natu sipsipi erighi ghe ghelei evolovolokila mua ateva tana ghaitu airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, vara me aghe nongola kateva tana ghaata voto maulue ghe samala nongina palapalanga ateva, ghe uela va, “Mae sio.” Sek 1:8; 6:1-6.Aghe taatara me aghe tarala ooso ateva usousoana ia. Lo ateva ghe iilou etana ghe posoposo bunara ateva, me kateva ghe tau lao sio kou nguru eteva etana, me ghe iilou nongina lo ateva ange apalala niaiuvii me eaaloanna tani mene apala.
Nau eteva natu sipsipi erighi ghe ghelei evolovolokila aiaaghaluene ateva airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, me aghe nongola ghaluene ateva voto maulue ghe uela va, “Mae sio.” Vara me mene kateva ooso ghe mae sio, raeraeana ia nongina ramerame kura ateae. Lo ateva ghe iilou etana, kateva ghe tau lao sio sarasarakana tani ghaa velu luei tale kosa ateva, me tani ghelei taumattu ngatoa la toka aiuvieinila, me tee ghe tau lao sio baenata ateva namungaili ia.
Nau eteva natu sipsipi erighi ghe ghelei evolovolokila kotonna ateva tana airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, aghe nongola aiaakotonna ateva voto maulue ghe uela va, “Mae sio.” Aghe taatara, me aghe tarala voovongiena ateva ooso. Lo ateva ghe iilou etana ghe posoposo sikeli eteva tani ghaa maamaataniaa voto. Vara me aghe nongola lo ateva ghe angarila nonginaaili lingi ngalo ateva elome tale ghaata voto maulue, ghe ue va, “Kateva beke uiti eroo kateva silva koen,* silva koen silva koen (denarius) aipolina kateva nau. me kotolu beke bali erooroo tee kateva silva koen, me karika umene ghelei saasakiaa oeli me uaeni.”
Nau eteva natu sipsipi erighi ghe ghelei evolovolokila aiaaghaatane ateva airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, aghe nongola lingi ngalona ateva aiaaghaatane ateva voto maulue ghe uela va, “Mae sio.” Esik 14:21; 5:17; Jer 15:1-3.Aghe taatara me aghe tarala ooso ateva taataraane nim mala usousoana ia. Lo ateva ghe iilou etana la kolokoloa va Nimate, me Hades ghe aimuli ekalakala ngatoka etana. Me kateva ghe tau lao sio etairarua matuutuliena tale tuku kateva tale pai ghaata tale kosa ateva, tani aiuvi emate tale baenata, maloo me isiki, me llo ghaata kkena karika la aitaraa tale kosa ateva.
Nau eteva ghe ghelei evolovolokila ghalimane ateva airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, aghe tarala elo pakena tale liu nighelei aiaavusuvusuena ateva, taumattu laghe uvi ematela poli inangarina ateva God me tale kiukiu laghe aaulia ngaotu. 10 Laghe sama anamungailiila, laghe uela va, “Vau palepale eteva, manga io me koronna io, lovisaa eghaa nau umae ghelei niaisakei tale taumattu tale kosa ateva me uliu lao ta lo atoa laghe gheleila raemami ghe akalala?” 11  Aotu 7:9, 13; 19:14.Me kateva kateva etaira ghe ghaala aiaasae ateva usousoana ia. Me God ghe uela etaira va la toka toitoi mene righi mua nau, lomosina ta la uvi emate kasina aruu tana tau ngai uungu me tau ngaiesoa ngatoa nongina ila tani rooaa isaa o voto.
12  Mat 24:29; Apos 2:20; Aotu 8:12; 11:13; 16:18.Nau eteva ghe ghelei evolovolokila aiaaghaonomina ateva airarrangasi laghe rrangasi rungaala uru ngai eteva talitali ia, me kinatama rukeruke ateva, me sinaka ateva ghe voovongienala nongina teva aiaasae la ghaasae tale nau nialousiusi, laghe gheleila tale uu meemee, me ulana akapa ateva ghe raeraeanala nongina rae, 13  Ais 34:4.me katto atoa laghe katuula elomarase me laghe sio mae tale kosa ateva, nonginaaili uene fig ateae ghe tam matue me ekaokao nau eteva kinatama kuukuu eteva. 14  Aotu 16:20.Elomarase ghe aikapakapaiila nongina uru ngai talitali eteva la talitalia. Patunganua akapa atoa me motouru ekapa atoa laghe kasu vulila nongina laghe tokatoka.
15  Ais 2:10, 19, 21.Me ila akapa kingi tale kosa ateva, namu ngatoa, tau ngai toitoi tale tau ngai uvii etoa, tau peipeina atoa, sarasarakana atoa, lo atoa la uungu karika la tokatoka tale aloannaaira, me lo atoa la nim tokatoka tale aloannaaira, ila akapa laghe aaisulia tale lienga me tale kinatama atu etoa tale motouru, 16  Luk 23:30.me laghe kolokolo lao tale motouru etoa me tale atu etoa va, “Am katuu saoaa etaimami me am aisulieinamami tale lo ateva etokatoka tale aitokatokane ateva kingi me tale sessaiaane natu sipsipi erighi, 17  Joel 2:11; Mal 3:2.ta poli kinatama nau eteva sessaiaairarua ange mae sio, me see aue eroo tani tingina akorokorongana?”

6:1: Aotu 4:6; 5:1.

6:2: Sek 1:8; 6:1-6.

*6:6: silva koen silva koen (denarius) aipolina kateva nau.

6:8: Esik 14:21; 5:17; Jer 15:1-3.

6:11: Aotu 7:9, 13; 19:14.

6:12: Mat 24:29; Apos 2:20; Aotu 8:12; 11:13; 16:18.

6:13: Ais 34:4.

6:14: Aotu 16:20.

6:15: Ais 2:10, 19, 21.

6:16: Luk 23:30.

6:17: Joel 2:11; Mal 3:2.