5
Uru ngai eteva talitali ia me natu sipsipi erighi
Ais 29:11; Esik 2:9-10.Vara me aghe tarala nimane muenna atelange lo ateva ghe tokatoka tale aitokatokane ateva king, ghe posoposo uru ngai eteva pitipiti ekapa pai eluevilau laghe rrangasi rungainiela tale ghaitu airarrangasi. Me aghe tarala ensolo ateva sarasarakanaaili ia ghe aippooa nganamungailiila me ghe uela va, “See teva taumattu masinaaili urooroo tani ghelei evolovoloki llo laghe ghelei erungaala me uoti uru ngai eteva talitali ia?” Karika poi teva taumattu epona liu, me epona tale kosa ateva oia, me elo pakena etana, erooroo tani oti uru ngai eteva talitali ia me etaatara sso etana. Aghe tiuaala tani ngala anamungaili poli karika poi laghe tarala teva taumattu masina erooroo tani oti uru ngai eteva talitali ia me tani taatara sso etana. Aitiutiu 49:9; Ais 11:1, 10; Aotu 22:16.Vara me kateva tana namuu ghe uela etaghi va, “Urau mene ngala! Tarala, laeoni eteva eaaimatoonga ararimangalina ateva Jiuda, tuvuna ia Deivit, ange apalala, erooroo tani oti uru ngai eteva talitali ia laghe rrangasi rungainiela tale ghaitu airarrangasi.”
Sek 4:10; Jon 1:36; Aotu 13:8.Me aghe tarala sipsipi erighi, taataraane va arova laghe uvi emateala, ghe tiitingina nongina aitokatokane ateva king, ghaata voto maulue me namu ngatoa laghe tokatoka talieinia. Ghaituae unna kom me ghaitu matana, ila o ghaitu Spiriti kapuna ila God ghe sungilala tani lao akapa see tale kosa ateva oia. Ghe mae sio me ghe ghaala uru ngai eteva talitali ia tale nimane muenna atelange lo ateva ghe tokatoka tale aitokatokane ateva king. Aotu 8:3-4; Sams 141:2.Me nau eteva ghe ghaaiela, voto maulue ghaata me ghaluengaulu ghaata (24) namuu laghe tturru siola euu tale natu sipsipi erighi, kateva kateva etaira laghe uunusi aikaukau me laghe uunusi tee pelete atoa gheeghelei tale golo me pasu tale voto tani ghelei asu eteva masi ngusungusuaane, isaa o voto kaluira pure kapuna taumattu ngatoa God. Sams 96:1; 98:1.Me laghe ueila kkinari eteae ounaaili ia, eue va
“Io nonga masina io tani ghaa uru ngai eteva talitali ia
me ughelei evolovoloki airarrangasi
poli laghe uvi emateola me tale raem ateva ughe polila kapuna taumattu ngatoa God
tale ararimangali me tale ase nisama
me tale taumattu me tale patunganua akapa atoa.
10  Eks 19:6; Ais 61:6; Aotu 1:6; 20:6.Ughe gheleilala va la kingi me pristi tani uungu tale kapumami Goto ateva,
me aue la aitaraa kosa ateva.”
11  Den 7:10; Hib 12:22.Aghe taatarala me aghe nongola lingi aloira ensolo atoa erooroo airari etoa, kasangaulu airari me mene oroieili kasangaulu airari etoa, laghe taatalia ngatoka voto maulue me namu ngatoa. 12 Me laghe kikkinari enamungaili me laghe ue va,
“Natu sipsipi erighi laghe uvi emateala,
ia nonga erooroo tani tue peipeina me tani ghaa sarasarakana,
nialomasaanga me nikorokorongana,
me nioneoneaa me nikaili emasina me niarangise.”
13 Vara me aghe nongola isaa akapaaili voto maulue epona liu me epona tale kosa ateva me elo pakena tale kosa ateva me elome tale paamanu eteva me isaa akapaaili voto atoa o laghe kikkinari sae etana,
“Lo ateva etokatoka tale aitokatokane ateva king me natu sipsipi erighi,
aue lalu ghaa niarangise, nioneoneaa me sarasarakana,
nau etoa me nau ekapa atoa.”
14 Ghaata voto maulue laghe ue va, “Koronna.” Me namu ngatoa laghe tturru siola euu me laghe kkaueinilaluela.

5:1: Ais 29:11; Esik 2:9-10.

5:5: Aitiutiu 49:9; Ais 11:1, 10; Aotu 22:16.

5:6: Sek 4:10; Jon 1:36; Aotu 13:8.

5:8: Aotu 8:3-4; Sams 141:2.

5:9: Sams 96:1; 98:1.

5:10: Eks 19:6; Ais 61:6; Aotu 1:6; 20:6.

5:11: Den 7:10; Hib 12:22.