22
Ateo maulue ateae
Esik 47:1.Vara me ensolo ateva ghe mene apasungaala ateo maulue ateae, soalannaaili ia nongina ghalasi, eakaakalaa ghoa elo pakena tale aitokatokane ateva king uneirarue ia God me natu sipsipi eteva, Esik 47:12; Aitiutiu 2:9; Sek 14:8; Joel 3:18.elome tale kinatama salana atikirighi tale masaliki taatara ateae. Me tale pai eluevilau tale ateo maulue ateae, ai maulue ateae etiitingina, ekuukuneaa uene kasangaulu ghaluaata (12) tale kateae ninamanama, katengaata ta kateva kateva ulana, me uruna ai eteae oia aue eghelei emasina anua atoa. Me karika aue mene righi nikasikiena, me aitokatokane ateva king uneirarua God me natu sipsipi eteva aue etoka tale masaliki taatara ateae, me kapuna tau ngai uungu etoa aue la kkaueinia. Mat 5:8; Aotu 3:12.Aue la tara matane, me ararina ateae aue la pitia tale patilakaira. Den 7:18, 27; Aotu 5:10; 20:6; 21:23, 25.Aue karika teva voo, me karika aue la taatara tale righi lam me mallangi sinaka ateva, poli Vau ngepona ateva God aue emallangila, me aue la toka nongina king tani aitoiaa nau ekapa atoa.
Aotu 1:1.Me ensolo ateva ghe uela etaghi va, “Urooroo tani atoka tuutulim tale isaa toko inangari koronna. Vau eteva God, esuusuu kapuna Spiriti eteva ta kapuna propete atoa, ia ghe sungila ensolo ateva tani apasunga tale kapuna tau ngai uungu etoa, saa voto ghaisa ngarighi aue elutu.”
Iesu ange maemae
Aotu 1:3.(“Nongola! Ghaisa ngarighi amae! Aue emasinaaili ta lo atoa la nongo usilaa inangari tale propesi laghe pitila tale lo ateva oia vuku.”)
Aotu 19:10.Aghi Jon aghe nongola isaa oia voto me aghe tarala, me aghe tturru siola tale liue kkena ensolo ateva ghe apasungaala isaa o voto etaghi, me aghe aloanna tani kkaueinia. Me ghe uela etaghi va, “Karika umene ghelei evalua o! Aghi tau ngai uungu ieghi ta God tee me io me kapum atoa propete ila, me tee lo atoa la nongonongo usilaa inangari tale lo ateva oia vuku. Ukkauaa God.”
10 Vara me ghe uela etaghi va, “Karika umene ghelei runga inangari propesi easoaso elome tale lo ateva oia vuku, poli nau ange aakalakalaa. 11  Den 12:10.Ta lo atoa la gheelei saasakiaa, la rooroo tani toka gheelei saasakiaa, me lo atoa sesaaili gheeleiaaira, la rooroo tani toka gheelei evalua o ssavoto. Me lo atoa ghulughuluena gheeleiaaira, la rooroo tani toka gheelei ghulughuluena tana voto, me lo atoa manga ila, la rooroo tani toka mangamanga.”
12  Ais 40:10; Jer 17:10; Aotu 2:23.“Nongola! Ghaisa ngarighi amae, me amaemaeaa tee aipolipoli tani poli kateva kateva tale niuungu laghe gheleila. 13  Ais 44:6; Aotu 1:8, 17; 21:6.Aghi alpa me omega ieghi, aghe toka akasinala me aghaairuuruu. Aghi aitiutiu ieghi me airuuruu ieghi.
14  Aitiutiu 2:9; 3:22.“Aue emasinaaili ta lo atoa la porapora kalioira, ta aue la usikatae ai maulue ateae, me aue la kupi sso tale atamana ateae tale masaliki taatara ateae. 15 Eleka tale ia o masaliki taatara ateae tana paua atoa me tau nialaala atoa me lo atoa la aivaeainila me lo atoa la aiuuvi emate, me lo atoa la kakkauaa tootoo goto me isaa akapaaili taumattu la tani aloannaaili tani toka kamekame.
16  Nam 24:17; Ais 11:1, 10; Rom 1:3; Aotu 2:28; 5:5.“Aghi Iesu, asuula ensolo ateva tani mae auliaa etaimim isaa akapaaili voto tale ale manga atoa. Aghi oaira ieghi me natuira ieghi mangalina atoa Deivit, me aghi katto pai eteva eramerame elue talaua.”
17  Ais 55:1; Aotu 21:6.Me Spirit Manga ateva me vausenna ateva natu sipsipi eteva lalu ue va, “Mae sio!” Me lo ateva unongonongo, umene ue va, “Mae sio!” Lo ateva ekaakangngata tani ropi, erooroo tani mae. Me lo ateva eaaloanna tani ropi, erooroo tani ropi ateo maulue ateae, karika aipolipoli etana.
18  Diut 4:2; 12:32.Aghaaulia ngaotu ta lo atoa la nongonongo inangari propesi tale lo ateva oia vuku: arova teva taumattu emene piti saoaa righi nim kanna, God aue emene saoaa sae etana llo sesa lo ateva oia vuku eaauliaa. 19 Me arova teva taumattu eghaa velu kasina inangari tale lo ateva oia vuku, God aue eghaa velu uelane ateae tale ue ngai eteae etautau maulue, elome tale manga ateae masaliki taatara, ia oia vuku eteva eaaulia ngatootoongainia.
20  Mat 24:30-31; 1 Ko 16:22.Lo ateva eaaulia ngaotu isaa oia voto, eue va, “Ue, aghi ghaisa ngarighi amae!”
Koronna! Mae sio, Vau eteva Iesu!
21 Alooloo sae va maamasinaane ateva Vau eteva Iesu aue etoka aitauaa teeiem akapaaili.* teeiem akapaaili Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, aue etoka tee kapuna atoa God. Koronna. Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe uela va, Koronna.

22:1: Esik 47:1.

22:2: Esik 47:12; Aitiutiu 2:9; Sek 14:8; Joel 3:18.

22:4: Mat 5:8; Aotu 3:12.

22:5: Den 7:18, 27; Aotu 5:10; 20:6; 21:23, 25.

22:6: Aotu 1:1.

22:7: Aotu 1:3.

22:8: Aotu 19:10.

22:11: Den 12:10.

22:12: Ais 40:10; Jer 17:10; Aotu 2:23.

22:13: Ais 44:6; Aotu 1:8, 17; 21:6.

22:14: Aitiutiu 2:9; 3:22.

22:16: Nam 24:17; Ais 11:1, 10; Rom 1:3; Aotu 2:28; 5:5.

22:17: Ais 55:1; Aotu 21:6.

22:18: Diut 4:2; 12:32.

22:20: Mat 24:30-31; 1 Ko 16:22.

*22:21: teeiem akapaaili Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, aue etoka tee kapuna atoa God.

22:21: Kasina uru ngai laghe pitila, karika laghe uela va, Koronna.