Niaulia ngaotu
eaauliaa Iesu Karisto
Inangari emuemua
Oroi ila lo atoa la nannaa va apostolo ateva Jon ghe pitila ia oia vuku eteva, me katoa la ue va mene kateva ppae Jon. Vuku eteva oia, uru ngai etikirighi ghe lao sio ta ghaitu (7) ale manga tale provinsi eteva eEisia, tale anua ateva ghaine ita aseasea va Teki. Jon ghe auliaala unna nitaatara ateae ta Iesu, vara me ghe pitila uru ngai tale kateva kateva ale manga. Sapta 4-22 eauliaa unna nitaatara Jon, ghe tarala voto epona liu, me voto atoa aue la lutu epona liu me tale kosa ateva oia. Jon ghe pitila tale oroi niaimatootoongana, me karika malumina tani kila malloeana. Jon eaauliaa airuuruu eteva niaisakei, me tokatokaaira kapuna atoa God tale ouna ateva anua eJerusalem.
Tani kila amuemua
Aitiutiu tale inangari 1:1-8
Ghaitukirighi uru ngai 1:9–3:22
Ghaitu airarrangasi 4:1–8:6
Ghaitu taue 8:1–11:19
Ghaitu aimatootoongana 11:15–16:1
Ghaituvilau pelete 15:1–16:21
Ghaitu nippooaa 16:17–19:21
Ouna ateva epona liu me kosa 20:1–22:7
Airuuruu tale inangari 22:8-21
1
Aotu 22:6.Niaulia ngaotu eaauliaa Iesu Karisto, God ghe taula isaa oia inangari etana, tani apasunga ta kapuna tau ngai nongonongo anna atoa sa ateva ghaisa ngarighi elutu. Ghe suula kapuna ensolo ateva tani sio apasunga ta Jon, kapuna tau ngai nongonongo anna ia. Aghi Jon aghe tara akapaailiila voto akapaaili me aghaasaoki va inangari oia inangarina God, me inangari inangarina Iesu Karisto, me aghi aue va, inangari oia koronna. Aotu 22:7, 10.Niarangise ta lo ateva eritiriti inangari tale isaa oia inangari propesi. Me niarangise ta lo atoa la nongonongo me la usilaa saa llo aghe pitila, poli nau ange aakalakalaa.
Jon ghe piti lao sio inangari ta ghaitu ale manga
Eks 3:14-15; Aotu 3:1; 4:5.Uru ngai Jon ghe piti lao sio ta ghaitu (7) ale manga tale provinsi eteva eEisia.
Alooloo sae va maamasinaane me luei aue etoka etaimim, ekasukasu ta God etokatoka ghaine, me ghe tokala arau me auena emae, me ta ghaitu spiriti la tokatoka emua tale unna aitokatoka ateva God, kingi ia, Kol 1:18; Sams 89:27.me ta Iesu Karisto, ia eaaulia ngakoronna inangarina akapa God, me aitiutiu ia tani totu ta lo atoa matena ila, me eaaitoiaa kingi ekapa atoa tale kosa ateva.
Ta ngetana ghe aielousieinitala, me ghe asaangitala tale kaluita ssavoto tale raena ateva, 1 Pita 2:9; Aotu 5:10; 20:6.ghe suitoongainitala va ita kingi me pristi tani uungu ta kapuna God ateva, Tamane ia. Ita taue sae me aue eaitoiaa voto akapa nau ekapa atoa. Koronna.
Den 7:13; Sek 12:10; Mat 24:30; Jon 19:34-37; 1 Tes 4:17.Tarala, aue emae tale urukookoo,
me taumattu ngakapa atoa aue la taraia,
me lo atoa laghe soaiela
me taumattu ngakapaaili etoa tale kosa ateva aue la alousiusi mausina.
Ue, koronna.
Aotu 21:6; 22:13.Vau ngepona ateva God ghe uela va, “Aghi alpa me omega* alpa me omega Alpa aitiutiu eteva tale mata nginangari nge Grik, me omega airuuruu eteva. ieghi, Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, me aghi aitiutiu ieghi me airuuruu ieghi. atokatoka ghaine me aghe tokala arau me auena amae. Aghi God ateva sarasarakanaaili ieghi.”
Nitaatara ateae tale Natuna ateva Taumattu ngateva
Aghi Jon, kapuimim tau ngaiesoaa ieghi, me kapuimmi ieghi tale nimmarikana, me ararimangali me nitingina akorokorongana, isaa o llo ita ghaaghaa mausi Iesu. Laghe atokaieghila tale patunganua ateva ePatmos mausi inangarina ateva God me tee inangarina ateva Iesu. 10 Tale nauna ateva Vau ngepona ateva kapuna Spiriti eteva God ghe tokala etaghi, me emuli etaghi aghe nongola lingi ngalo ateva arova taue ateva. 11 Ghe uela etaghi va, “Upiti tale vuku eteva saa llo angu tarala me utau lao tale ale manga ghaitu, eIpises, Smena, Pegamom, Taeataera, Sadis, Piladelpia, me Laodesia.”
12 Vara me aghe kirieghila tani taatara lao tale lingi ngalo ateva ghe samasama teeieghi, me nau eteva aghe kirieghila, aghe tarala ghaituae aitingina lam laghe gheleila tale gol. 13  Den 7:13; 10:5.Elome tale ghaituae (7) aitingina lam, kateva taumattu arova natuna ia taumattu ngateva, kateva taumattu arova natuna ia taumattu ngateva Utara Deniol 7:13. kaliona atiulu ghe aakou llusi sio kkena, me tuku kalio ateva (arova ses ateva) ghe vaovaoa ta sauna ateva, laghe gheleiela tale gol. 14  Esik 43:2; Den 7:9; 10:6; Aotu 2:18; 19:12.Uu nguruna usousoanaaili nongina uu sipsipi, me usousoaane tee nongina urukookoo ateva usousoana ia, me matana alua nongina ramerame kura ateae. 15 Kkena aluelange ravaravaienaaili nongina brasi laghe tungila tale kura ateae, me lingi ngalona ateva nonginaaili kotoo ateva eaasuu. 16  Hib 4:12; Aotu 2:12; 19:15.Nimana muenna atelange ghe posoposo katto ghaitu, me baenata ateva pai ekapa aluevilau matarroke ilalua ghe ghoa ta paana. Me matane ghe lallaa nonginaaili mallangi sinaka ateva.
17  Ais 44:6; 48:12; Aotu 2:8; 22:13.Nau aghe taraiela, aghe katuula ta liue kkena arova matena aghi. Ghe saoaala nimana muenna atelange etaghi, me ghe uela va, “Urau mene matautu. Aghi aitiutiu ieghi me airuuruu ieghi. 18 Aghi oia maulue ieghi, aghe matela, me tarala, maulue ieghi tale nau ekapaaili etoa, me aghi auunusi kii etoa tale nimate me Hades.
19 “Liuna avalua o me upiti elokoi sio saa voto angu tarala, voto ghaine me voto auena elutu. 20 Katto ghaitu utarala tale nimaghi muenna atelange me ghaituae aitiitinginane lam, malloeane isaa avalua toko. Katto ghaitu, eaaimatoonga ensolo atoa§ ensolo atoa o tau ngai kasuaa inangari etoa. tale ghaitu ale manga, me ghaituae aitingina lam eaaimatoonga ghaitu ale manga.

1:1: Aotu 22:6.

1:3: Aotu 22:7, 10.

1:4: Eks 3:14-15; Aotu 3:1; 4:5.

1:5: Kol 1:18; Sams 89:27.

1:6: 1 Pita 2:9; Aotu 5:10; 20:6.

1:7: Den 7:13; Sek 12:10; Mat 24:30; Jon 19:34-37; 1 Tes 4:17.

1:8: Aotu 21:6; 22:13.

*1:8: alpa me omega Alpa aitiutiu eteva tale mata nginangari nge Grik, me omega airuuruu eteva.

1:8: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene uela va, me aghi aitiutiu ieghi me airuuruu ieghi.

1:13: Den 7:13; 10:5.

1:13: kateva taumattu arova natuna ia taumattu ngateva Utara Deniol 7:13.

1:14: Esik 43:2; Den 7:9; 10:6; Aotu 2:18; 19:12.

1:16: Hib 4:12; Aotu 2:12; 19:15.

1:17: Ais 44:6; 48:12; Aotu 2:8; 22:13.

§1:20: ensolo atoa o tau ngai kasuaa inangari etoa.