4
Niainoana nongina nau manga ateva ta kapuna taumattu ngatoa God
Liuna avalua o me God ghe auliaala inangari nialokoi tale nau niainoana ateva, me ia o inangari nialokoi eteva karika ghe ruu, ita tani anna ngamasina va teva etaita erau tam kupi sso. Poli ngita ghe ghaala masi kiukiu laghe ppooaala etaita nongina aIsraeli etoa tee laghe ghaala ta Moses. Me inangari laghe nongola, karika ghe alutula righi masi voto etaira. Poli lo atoa laghe nongola karika laghe aikaaia ngaitauaa teela lo atoa la ghe nongo usilaala. Sams 95:11; Hib 3:11.Isaa oia lo atoa ita aaiesoaa ita kupikupi sso tale ia o niainoana ateae, nongina God ghe uela va,
“Liuna avalua o me tale sessaiaaghi aghe aulia ngaotula tale inangari nialokoi va
karika poi aue la kupi sso tale uneghi niainoana,”
arongo ta uunguaane ghe ruula nau ghe gheleila kosa ateva. Aitiutiu 2:2.Elome tale Uru ngai Manga ateva ghe auliaala nau ghaituna ateva, tale inangari isaa avalua toko va, “Tale nau ghaituna ateva God ghe ainoanala tale uunguaane akapa.” Sams 95:11.Me nongina ghe aulia ngakasinala mua va,
“Karika poi aue la kupi sso tale uneghi niainoana.”
Liuna avalua o me ekookoronna va katoa aue la kupi sso tale ia o niainoana ateae, me ta lo atoa laghe aulia ngakasinala masi kiukiu etaira, karika laghe kupi ssola poli laghe tam nongonongo usilaa. Sams 95:7-8.Liuna avalua o me God ghe mene suimatoongaala kateva nau, “ghaine,” nau ghe aulieiniela ta Deivit tale oroieili ninamanama atoa ngila ghe lao sio, nongina ghe auliaala emua arau va,
“Ghaine, arova am nongonongo lingi ngalona ateva,
am rou mene akorokorongana urunguitaniimim.”
Diut 31:7; Jos 22:4.Poli arova Josua ghe tau lao sio niainoana etaira, God karika aue ghe auliaa mene kateva nau. Liuna avalua o me niainoana nongina nau manga ateva etoitoi kapuna taumattu ngatoa God. 10  Hib 4:4.Poli arova lo ateva ekupi sso tale niainoana kanna God, eaainoana tee tale uunguaane nongina God ghe ainoanala tale uunguaane. 11 Liuna avalua o me ita ghelei isaa akapa ase salana tani kupi sso tale ia o niainoana ateae, me karika teva aue eaimuli tee ia o ase nitam nongo usila ngateva.
12  Ips 6:17; Aotu 1:16; 19:13-15.Poli inangarina ateva God maulue ia, sarasarakana uunguaane me maamatarrokeaane elaulau baenata ateva matarroke pai ekapa aluevilau. Erooroo tani uvi liuna tani sso nongina nannaa me voto nongina nialousiusi lalu aaitiuaa, me aighoughou me llo etokatoka elome tale riu. Egheelei niaisakei tale ninannaa me gheeleiaa urunguitaniita ateva. 13 Karika teva llo God ghe gheleila erooroo tani aisulia ta matane. Isaa akapaaili voto karika aakou runga, ta matane etaatara akapa me ekilakila voto akapaaili, me ta ngetana aue ita tani auliaa sa ateva ita ghe gheleiela.
Iesu namuu ia ta pristi ekapa atoa
14  Hib 3:1; 10:23.Liuna avalua o me poli pristi eteva namuu ia, elaulau pristi ekapa atoa, ghe saela epona liu tani aimatoongainita, Iesu etana, Natuna ia God, ita poso parasi tale kaluita niaikaaiaa ita aulia ngaotu. 15 Poli karika va kapuita pristi eteva namuu ia etam rooroo tani alousiusi tee kaluita saghuighuina, ta ia ghe ghaala nitootoonga tale isaa akapa salana nongina ita, me karika righi kanna ssavoto. 16  Hib 10:19.Isaa avalua o me ita rou mene matautu tani lao nongina God etokatoka, ia eaapasunga maamasinaane ta kapuna taumattu ngatoa, me aue ealousiusi teeita, me ita ghaa maamasinaane tani sausita tale nau ita aaloanna niaisausi.

4:3: Sams 95:11; Hib 3:11.

4:4: Aitiutiu 2:2.

4:5: Sams 95:11.

4:7: Sams 95:7-8.

4:8: Diut 31:7; Jos 22:4.

4:10: Hib 4:4.

4:12: Ips 6:17; Aotu 1:16; 19:13-15.

4:14: Hib 3:1; 10:23.

4:16: Hib 10:19.