3
Iesu namuu ia ta Moses
Hib 4:14; 7:26; Nam 12:7.Liuna avalua o me, kapughu etoa am manga am, me am tee elome tale nikolokolo ngepona liu eteae, aghaloanna va am atoka nannaaimim ta Iesu, Apostolo ia me namuu ia ta pristi etoa, ia o ita aaulia ngaotua. Ghe gheelei emasinaaili uunguaane lo ateva ghe suiematoongainiela, nongina Moses ghe gheelei emasina uunguaane elome ta kapuna taumattu ngatoa God. Nioneoneaa ta Iesu isaa epona ta Moses nongina lo ateva eatuutulu ale ateva eghaaghaa nioneoneaa isaa epona tale ale ateva eatuutulua. Ta ale akapa tau ngai atuluna manee, me God ghe gheleila isaa akapa voto. Nam 12:7; Diut 18:15-19.Moses ghe gheelei emasinaaili uunguaane nau ghe tau ngai uungula ta kapuna taumattu ngatoa God, ghe aaulia ngaotu sa ateva God aue eaulieinia tale nau too emaemae. Me Karisto Natuna ia God, me ghe aaitara ngamasina alena ateva God. Me ita alena ita God, arova ita sarasarakana tani tingina akorokorongana, me ita poso parasi tale uneita niaruaa tale voto ita taatara lao emua me karika ita ghe ghaa.
Niaulia ngatootoonga tale uunguaa nitam aaiesoaa
Sams 95:7-11.Liuna avalua o me, nongina Spirit Manga ateva eue va,
“Ghaine, arova am nongo lingi ngalona ateva,
Eks 17:7; Nam 20:2-5.am rou mene akorokorongana urunguitaniimim
nongina am ghe sassakeaa
nau nitootoonga tale voto ateva karika righi taumattu etana,
tale ia o voto ateva tuvuim atoa laghe tootoongainaghila tale nitootoonga,
me ghaatingauluae (40) ninamanama laghe tarala sa ateva aghe gheleiela.
10 Liuna avalua o me ghe sessaieghila tale ia o vituu eteva,
me aghe uela va, ‘Urunguitaniira etiutiu ppae nonga,
me karika la kilakila salaghi.’
11  Nam 14:21-23.Liuna avalua o me tale sessaiaaghi aghe aulia ngaotula tale inangari nialokoi va
karika poi aue la kupi sso tale uneghi niainoana.”
12 Am tani taatara amasina, kapughu etoa, va karika teva etaimim emene tau velu urunguitanina ateva va esesa me karika eaiesoaa me eliuliu vilina ta God ateva tokatoka liu ia. 13 Ta am asarasarakana kateva kateva etaimim nau ekapa atoa, tale nau etiulu oia ita aseasea va “Ghaine,” poli aghaaloanna va kamekameaa ssavoto ateva karika emene akorokorongana urunguitaniimim. 14 Poli angita ghe aikapukapuaa teela Karisto arova ita poso parasi tale kaluita niaikaaiaa, tale voto ita ghe ghaa akasinala, lomosina ta elaa ghaa airuuruu tale voto akapa. 15  Hib 3:7-8.Nongina eauliaa va,
“Ghaine, arova am nongo lingi ngalona ateva,
am rou mene akorokorongana urunguitaniimim
nongina am ghe sassakeaa.”
16  Nam 14:1-35.See ila lo atoa laghe nongola me laghe sassakeaa? Am roo tani kila va ila o lo atoa Moses ghe katulaa vellala eIjip. 17  1 Ko 10:10.Me ghe sessaiela ta see atoa ta ghaatingauluae (40) ninamanama? Am roo tani kila va ta lo atoa laghe gheleila ssavoto me laghe matela me vilikiira ghe asola tale voto ateva karika righi taumattu etana. 18 Me ta see atoa God ghe gheleila inangari nialokoi va karika la mene kupi sso tale unna niainoana? Lo atoa karika laghe nongo usilaala. 19 Liuna avalua o me ita taatara va karika laghe roola tani kupi sso poli karika laghe aaiesoaa.

3:1: Hib 4:14; 7:26; Nam 12:7.

3:5: Nam 12:7; Diut 18:15-19.

3:7: Sams 95:7-11.

3:8: Eks 17:7; Nam 20:2-5.

3:11: Nam 14:21-23.

3:15: Hib 3:7-8.

3:16: Nam 14:1-35.

3:17: 1 Ko 10:10.