2
Salana atikirighi tani saanga
Isaa avalua o me ita tani ailokoia ngamasina sa ateva ngita ghe nongoala, me karika aue ita mene tiu ppae tale inangari koronna. Gal 3:19.Poli marova inangari ensolo atoa laghe auliaala eaapasunga va koronna, me see etam nongo usilaa me etam aimuli tee aue eghaa sesa aipolipoli, Hib 10:29; 12:25.vaalua aue ita ttiuaa sesa aipolipoli, marova ita rati ia o paka niasaangi eteva? Ia oia niasaangi eteva, Vau eteva ghe aitiutiula tani aulia ngaotua, me lo atoa laghe nongola Vau eteva, laghe auliaala etaita va koronna ia. Mak 16:20; 1 Ko 12:4, 11.God tee ghe apasunga ngaotula tale niaimatootoongana, asease mirikol, me voto Spirit Manga kanna ghe nim koitaala, tale aaloannaane.
Iesu ghe taumattula tani sausita
God karika ghe suila ensolo atoa va la toi ouna ateva kosa tani mae, ia oia ami aaulieinia. Sams 8:4-6.Me tale kateva voto, kateva ghe pitila tani ue va,
“Saa taumattu ila me unannangailiila?
Vaalua me uaitaraa nim taumattu ngatoa?
Ughe gheleilala, tale tukuna nau, ila euu* Ughe gheleilala, tale tukuna nau, ila euu o Ughe gheleilala mala euu. ta ensolo atoa
me ughe anamunamungainilala tale nioneoneaa.
Me ughe atoka akapala voto va la aitaraa.”
God ghe tau ekapa lao sio voto, karika ghe ghaa oghila righi, me tale isaa oia nau karika ita taatara va voto akapa etokatoka tale aaitaraaira. Plp 2:8-9.Ta ita tara lo ateva ghe gheleiela ghe siola euu ta ensolo atoa, Iesu etana. Me nau ghaine, God ghe anamungainiela tale nioneoneaa, poli ghe ghaala nimmarikana tale nimate mausiita, liuna avalua o me tale maamasinaane ateva God ghe lao sio tale nimate mausi taumattu ngakapa atoa.
10 God ghe gheleila voto akapaaili, me isaa akapa o voto ghe gheleila tani asaesae ararina ateae, poli emaamasina va emaeaa oroi natuna epona liu tani toka teeia, liuna avalua o me ghe gheleila Iesu va eruu uunguaane tale nimmarikana, tani muemuaa taumattu ngatoa tani saanga. 11  Mat 25:40.Iesu me taumattu ngatoa egheelei emangaila, kateva nonga tamaira, liuna avalua o me Iesu karika epaapalata tani kolola va nengane ila. 12  Sams 22:22.Eue va,
“Aue aghaulia ngaotu uunguaane ta kapughu etoa.
Me emua ta mataira, aue akkinari tani tau sae ararim ateae.”
13  Ais 8:17-18.Me emene ue va,
“Aue aghatoka tuutulighi ta God.”
Me emene ue va,
“Aghi toko, tee me natughu etoa, God ghe taula mae sio etaghi.”
14  1 Jon 3:8; Aotu 12:10.Poli aliki etoa nim taumattu ila tale malatau me rae, Iesu ghe ia avaluela o. Liuna avalua o me tale matemateaane ia aue eroo tani turungi raroai eteva, ia euunusi sarasarakaniaa nimate. 15 Me aue easaangi lo atoa la maamatauta nimate ateae tale maamauluaaira, nonginaaili va lo atoa la tokatoka tale karavusu. 16 Poli koronnaaili Iesu karika ghe sausila ensolo atoa ta tuvuna atoa Abraham. 17 Malloeane avalua o me Iesu, God ghe gheleiela nongina kapuna atoa tale isaa akapa salana, me aue eroo tani nongina pristi eteva namuu ia, me aue ealousiusi tee taumattu me aue eruu niuungu God ghe tau lao sio etana, tani ghelei salana va God aue eroo tani kkaluaa kaluira ssavoto taumattu ngatoa. 18 Poli ghe ghaala nitootoonga, me nimmarikana ghe mae sio etana, isaa avalua o me ia eroo tani sausi lo atoa nitootoonga emaemae etaira.

2:2: Gal 3:19.

2:3: Hib 10:29; 12:25.

2:4: Mak 16:20; 1 Ko 12:4, 11.

2:6: Sams 8:4-6.

*2:7: Ughe gheleilala, tale tukuna nau, ila euu o Ughe gheleilala mala euu.

2:9: Plp 2:8-9.

2:11: Mat 25:40.

2:12: Sams 22:22.

2:13: Ais 8:17-18.

2:14: 1 Jon 3:8; Aotu 12:10.