16
Iesu ghe totula tale nimate
(Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Jon 20:1-10)
Nau eteva nau manga ateva ghe kapala, Meri aMakdala ia, Salome me Meri kinna ia Jeimis, laghe polila oeli masi ngusungusuaane tani laa rariaa ta vilikina Iesu. Elue talaua poopooa tale aitiutiu eteva nau, laghe lao sio tale lienga niaikkaia ngateae nau sinaka ateva ang ghe saela. Laghe kasu aaikolomi va, “See aue eatakiri velu atu eteva tale paa lienga ateae?”
Vara laghe taatarala, me laghe tarala va karika teva atu tale paa lienga niaikkaia ngateae, me atu eteva namungaili ia ang ghe toka ppae lao sio. Laghe kupi ssola tale paa lienga niaikkaia ngateae, me laghe tarala aliki taita ateva ghe tokatoka tale pai muenna ativilau, ghe aasae ghinna usousoana, me laghe matautula.
Aliki taita ateva ghe uela etaira va, “Am rau mene matautu. Am paepae Iesu aNasareti ia, ia o ghe matela tale aikotoo. Ange totula, karika ia oia. Am tarala voto ateva laghe alokoiela etana. Mat 26:32; Mak 14:28.Am laa auliaa ta kapuna disaepolo atoa, me Pita tee, va Iesu ange muemue lao sio eGalilii. Aue am sio taraia okae, nongina ghe auliaala etaimim.”
Gharovaeaata ta laghe kupi velu ghoala, me laghe kasu vulila paa lienga niaikkaia ngateae, me laghe iloula. Kovaira ghe tallula, me laghe reterete. Karika laghe aippooaa, ta laghe maamatautu.
Iesu ghe aotuotula ta Meri aMakdala ia
(Mat 28:9-10; Jon 20:11-18)
* Llo akasina alua tani vuku pokane laghe piti ekasinala ta nimaira, karika urooroo tani tara Mak 16:9-20. Oroi katoa tau ngalomasaanga la aikaaiaa va karika Mak ghe pitiela. Katoa tani taumattu laghe nim tara ssola tale mene kasina kiukiu elome tale Uru ngai Manga ateva me laghe nim piti mae sio ta vuku eteva ta Mak. Nau Iesu ghe totula elue talaua poopooa, tale aitiutiu eteva nau, ghe aotuotue akasinala ta Meri aMakdala ia, ia, ia o Iesu ghe ghaa vella raroai ghaitu (7) etana. 10  Vause ateva o ghe lao sio ghe auliaala ta lo atoa laghe tokatoka tee Iesu, me laghe aale amate teeia. 11  Me nau laghe nongola Meri ghe uela va Iesu ang ghe sakesakela, me ia ghe taraiela, karika laghe aiesoaala.
Iesu ghe aotuotula ta mene ghalua disaepolo
(Luk 24:13-35)
12  Emulina ghe mene aotuotula ta ghalua kapuna disaepolo lalu ghe kasukasu elaolao tale salana atikirighi, me taataraane ghe isaa ppaela. 13  Lalu ghe kiri lao sio ta mene katoa kapuna disaepolo tani auliaa, me karika laghe aiesoaala.
Iesu ghe mene aotuotula ta kasangaulu kateva disaepolo
(Mat 28:16-20; Luk 24:36-49; Jon 20:19-23; Apos 1:6-8)
14  1 Ko 15:5.Emulina ghe mene aotuotula ta kasangaulu kateva (11) kapuna disaepolo, nau laghe namanama. Karika ghe masimasieinilala poli karika laghe aaiesoainia me urunguitaniira korokoronganaaili, ta poli karika laghe aaiesoaa lo atoa laghe auliaa va Iesu ange totula.
15  Apos 1:8.Me ghe uela etaira va, “Am lao tale kosa akapa ateva, me am laa ppooaa masi kiukiu tale taumattu ngakapa atoa. 16  Apos 2:38.Lo ateva taumattu aue eaiesoaa me la ghasuua, aue esaanga. Lo ateva karika eaiesoaa aue eaisakei me eghaa nimmarikana. 17  Apos 2:4; 8:7.Lo atoa la ghaiesoaa aue la ghelei niaimatootoongana: Tale ararighi eteae aue la ghaa velu raroai etoa, me aue la ghaippooaa tale oroieili asease nisama. 18  Luk 10:19; Apos 28:3-6.Aue la poso katu ngatoa ta nimaira. Arova la ropi righi manu sesaaili, karika la rooroo tani mate. Aue la poso tau sessa atoa me tau sessa atoa aue la masina.”
Iesu ghe saela epona liu
(Luk 24:50-53; Apos 1:9-11)
19  Apos 1:9-11; 2:33-34.Emuli nau Vau eteva Iesu ghe ruula tani aippooaa teeila, God ghe ghaaiela, me ghe saela epona liu, me ghe tokala tale pai muenna ativilau ta God. 20  Apos 14:3; Hib 2:3-4.Disaepolo atoa laghe lao sio tani ppooa ngakapa see. Vau Palepale ghe uungu eitauaa teeila tani ghelei aiematootoongana atoa tani asarasarakana inangariira.

16:7: Mat 26:32; Mak 14:28.

*16:9: Llo akasina alua tani vuku pokane laghe piti ekasinala ta nimaira, karika urooroo tani tara Mak 16:9-20. Oroi katoa tau ngalomasaanga la aikaaiaa va karika Mak ghe pitiela. Katoa tani taumattu laghe nim tara ssola tale mene kasina kiukiu elome tale Uru ngai Manga ateva me laghe nim piti mae sio ta vuku eteva ta Mak.

16:14: 1 Ko 15:5.

16:15: Apos 1:8.

16:16: Apos 2:38.

16:17: Apos 2:4; 8:7.

16:18: Luk 10:19; Apos 28:3-6.

16:19: Apos 1:9-11; 2:33-34.

16:20: Apos 14:3; Hib 2:3-4.