28
Pol ghe tokala tale patunganua ateva eMolta
Nau eteva ami ghe ssola elae, ami ghe kilala va patunganua ateva laghe asease Molta etana. 2 Ko 11:27.Taumattu ngatoa tale lo ateae o masaliki laghe masimasila tani taraiemami. Laghe kuula kura ateae me ami ghe tiuaala tani maruu, ta poli ghe vaavaoo me kkaili eteva. Nau Pol ghe lao sio tani ghaa see kasina tana laa kura, ghe sau teela sesa katu ngateva, vara ghe alokoi sae laa kura tale kura ateae, me kura ateae ghe llangi vella katu ngateva, me ghe kata avukalala nimana atelange. Nau taumattu ngatoa laghe tarala sesa katu ngateva ghe vuuvukala ta nimana Pol, laghe aauliaa elome etaira va ia tau niuvi emate taumattu ia, liuna avalua o arongona ta ang ghe saangala elamana, me kapuira god ateva ararina ateae ta Niaisakei Ghulughuluena aue eliu me euvi ematea. Mak 16:18.Pol ghe repataa velu saela sesa katu ngateva tale kura ateae, me karika righi voto ghe lutula etana. Apos 14:11.Nau taumattu ngatoa laghe toitoi poi vara nimane atelange ghe rrongo, me ghe mate me ghe katuu, me laghe aikolikoliaala nannaaira va Pol goto ia.
Karika masau tale lo ateae o masaliki, kasina kosa, kosane namu ngateva tale patunganua ateva, ararina ateae ta Publius. Ghe koloamamila me ami ghe lao sio tanganuena, me ghe aitarainamamila tale kotolu nau. Tale ia o nau eteva, tamana ghe isiki elokoila, vilikina ghe aanasa me kovane ateva ghe iiloueiniela. Pol ghe ssola tani taraia, me ghe looloo saela me ghe saoaala nimane, me ghe masinala. Nau isaa o voto Pol ghe gheleila, mene katoa tana tau sessa tale lo ateva o patunganua laghe mae sio, me laghe masinala. 10 Laghe gheleila oroieili voto masina etaimami, me laghe tau mae sio kasina voto karika etaimami, nau ami ghe kasukasu.
Pol ghe rekataala eRom
11 Emuli tale ulana kotolu, ami ghe aikaaila tale anua ateva ghe vuuvukala okae, poli nau ttasi. Anue nge Aleksandria ia, emua tale anua ateva, tootoo god alua palue ilalua, Kastor me Polluks.* Uru tootoo taumattu ngalua laghe atokala emua, me laghe kakkaua etairarua. 12 Ami ghe laa rekataa sio tale masaliki taatara ateae eSirakius, me ami ghe tokala kotolu nau. 13 Ami ghe tiu ghoala, ami ghe selela ami ghe rekatala tale masaliki taatara ateae eRegium. Me emulina kuukuu eteva ghe mae aloi sio ta pai saot, me anua ateva ghe ilou parasila, me mene kateva nau ami ghe lao sio tale masaliki taatara ateae ePuteoli. 14 Tale lo ateae o masaliki taatara, ami ghe saopila katoa taumattu tau ngaiesoaa ila. Laghe koloamamila tani toka teeila tale ghaitu (7) nau, me ami ghe kasu vulilala tani lao eRom. 15 Nau tau ngaiesoa ngatoa laghe nongoamamila, laghe kasu emasaula tani mae souemami, katoa tale maket eApius, me katoa tale masaliki eteae la ghe aseasea va Kotolu Ale Aiasoaso. Nau Pol ghe tarailala, Pol ghe kaili emasinala ta God, me laghe asarasarakanaiela. 16 Nau ami ghe rekatala eRom, Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va namuu ta tau ngai uvii etoa ghe aaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii ghe tau lao sio karavusu etoa ta lo ateva emuemua tau ngai uvii etoa tale ia o voto ateva, laghe tau vella Pol va etoka ie nonga ta kateva ale me tau ngai uvii eteva tani toia.
Pol ghe poppooaa eRom
17 Pol ghe tokala kotolu nau, me ghe kolo aitauaala namuu ta aJiu etoa, me ghe uela va, “Tueghi me nengaghi etoa, arongona ta karika aghe gheleila righi sesa voto ta taumattu ngatoa, me ta gheeleiaaira tuvuita atoa, me laghe kuneieghila eJerusalem me laghe taueghi lao sio ta nimaira aRom atoa. 18  Apos 26:31.Nau laghe kolomieghila me ngila ghe aloanna tani tau velueghi, poli karika righi voto sesa aghe gheleila va la uvi emateaghi. 19  Apos 25:11.Nau aJiu etoa karika laghe aaloannala va la tau velueghi, liuna avalua o aghe aloanna va Siisa ghe tani nongoaghi, karika aghe annaala va aghe ghelei me kapughu etoa laghe aisakei. 20  Apos 26:6-7.Liuna avalua o aghaloannaiemla va am mae me ataraiem, me atani sama teeiem. Ta poli apoppooaa Mesaea, ita aIsraeli etoa ita aaiesoaa va aue easaangita, liuna avalua o me laghe iri etokaieghila tale isaa oia sene.”
21 Me laghe liula va, “Karika toa aJiudia laghe piti mae sio righi uru ngai tani aulieinio, me karika teva aJiudia ghe mae auliaa righi kiukiu etaimami, me tani auliaa righi sesa kiukium. 22  Apos 24:14.Me ami aaloanna tani nongo righi nannaam, ta poli ami kilakila va taumattu tale kosa akapa ateva la aauliaa saasakiaa tale ia o niaikaaia ngateva.”
23 Laghe asela nau eteva, me oroi taumattu laghe mae sio tale voto ateva Pol ghe tokatoka etana. Elue talaua me ghe laa ghaa sio elo alai, Pol ghe aulia ngamasalikaala ararimangalina ateva God. Ghe aaulia ngaotu Iesu tale inangari nipaopao ta Moses me propete atoa, poli ghe aloanna tani kiri nannaaira me laghe aikaaiaa ta Iesu. 24 Katoa laghe akoronnala inangari ghe auliaala, me katoa karika laghe aikaaiaala. 25 Laghe tiuaala tani aisavalaa see me laghe tiuaala tani kasu. Pol ghe uela va, “Spirit Manga ateva ghe aulia ngakoronnala ta tuvuimim atoa tuvuimim atoa Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va tuvuita atoa. ta propete Aisaea va,
26  Ais 6:9-10; Apos 25:13; 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.“ ‘Kasula me ulaa ue etaira va,
“Aue am nongo me karika aue am kila;
me aue am tara me karika aue am alomasaanga tee.”
27 Urunguitaniira aue ekorokorongana,
me talingaira aue evolovolongina tani nongo,
me laghe akoula mataira va karika la taatara.
Ta la rau tara nonga ta mataira,
me la nongo ta talingaira,
va la kila tale urunguitaniira,
me la kiri mae va aghelei emasinaila.’
28-29 “Me aue am kila va niasaangi kanna God ang ghe lao sio ta taumattu ngeleka atoa, me aue ila la nongo!”§ Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va, 29 Me nau eteva ghe auliaala isaa o voto, aJiu etoa laghe kasu vuliela, me emuli ta ngetana laghe aissakeanaala.
30 Pol ghe tokala ghaluae ninamanama tale ale ateva ghe polipolia, me ghe masimasi tani tara taumattu ngakapa atoa laghe mae taataraia. 31 Nau ghe poppooaa inangari ararimangalina ateva God me ghe aapasunga Vau ngepona ateva Iesu Karisto, karika ghe maamatautu, ta poli karika teva tani ghelei rungainia.

28:2: 2 Ko 11:27.

28:5: Mak 16:18.

28:6: Apos 14:11.

*28:11: Uru tootoo taumattu ngalua laghe atokala emua, me laghe kakkaua etairarua.

28:16: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va namuu ta tau ngai uvii etoa ghe aaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii ghe tau lao sio karavusu etoa ta lo ateva emuemua tau ngai uvii etoa tale ia o voto ateva,

28:18: Apos 26:31.

28:19: Apos 25:11.

28:20: Apos 26:6-7.

28:22: Apos 24:14.

28:25: tuvuimim atoa Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va tuvuita atoa.

28:26: Ais 6:9-10; Apos 25:13; 26:2, 6; 27:24; Rom 1:5.

§28:28-29: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va, 29 Me nau eteva ghe auliaala isaa o voto, aJiu etoa laghe kasu vuliela, me emuli ta ngetana laghe aissakeanaala.