26
King Agripa ghe uela ta Pol va, “Urooroo tani auliaa inangarim.”
Pol ghe takala nimane me ghe tiuaala tani ppooaa inangarina tani sausia. Ghe uela va, “King Agripa! Amasimasi tani tingina emua etam ghaine tani liu inangari niaisakei aJiu etoa la gheelei etaghi. Io ukilakilaaili aJiu etoa me gheeleiaaira me voto la ghaissa tee, liuna avalua o aghanna va uatae atoka me unongoaghi.
“AJiu etoa la kilakila tokatokaaghi nau aliki ieghi, me aitiutiu tale maamauluaaghi nau aghe tokatoka tanganueghi me tee eJerusalem. Plp 3:5-6.Laghe kilakilaailiieghi me, arova la masimasi, la rooroo tani auliaa va, tale aitiutiu, aghi kateva tana Paresi, lo atoa la tani uusilaa inangari nipaopao. Apos 23:6; 28:20.Ghaine nga tinginala tale niaisakei poli uneghi niaikaaiaa tale inangari nialokoi God ghe auliaala ta tuvuita atoa. Isaa oia inangari nialokoi, kasangaulu ghalua (12) ararimangaliita la aloanna tani tara va etani lutu ekoronna, nau la kakkaua God llaa me voo. King Agripa, mausi ia o niaikaaia ngateva me aJiu etoa la ghaauliaa teeieghi. Vaalua me katoa etaimim karika am rooroo tani aiesoaa va God aue etotu matena atoa?
Apos 8:3.“Aghi tee aghe anna tani ghelei oroieili voto tani rati ararina ateae Iesu aNasareti ia. 10 Aghe gheelei llo oia voto eJerusalem. Aghe ghaaghaa sarasarakana ta namu ngatoa ta pristi etoa me aghe aatoka sso kapuna taumattu ngatoa God tale ale mata voovoo, me nau laghe aaisakei, aghi tee aghe aauliaa va la mate. 11 Oroiaata nau aghe laolao tale ale nivelu eitauaa tani laa kuneila me tani atokaila sso tale ale mata voovoo, me aghe tootoonga tani gheleila va la rati aikaaiaaira. Tale sessaiaaghi namungaili, aghe laolao tee tale masau etoa masaliki taatara tani ghelei saasakieinila.
Pol ghe auliaala vaalua ghe aikaaiaala
12 “Tale kateae nikasu aghe laa siosio eDamaskas ta namuu ta pristi etoa laghe sungieghila me laghe tau mae sio matuutuliena etaghi. 13 King Agripa, elo sinaka nau aghe laa siosio etapaa salana, aghe tarala mallanga ateva ghe kasula epona liu, maamallangiaane elaulau sinaka ateva, ghe mallangieghila me kapughu etoa. 14 Ami ekapa ami ghe katuula tapaa kosa me aghe nongola lingi ngalo ateva ghe samasamaa nge Hibrula, ghe uela va, ‘Sol, Sol! Vaalua me ugheelei saasakieinaghi? Aue ughaa vakovako nau uaaiuvii tee aaloannaaghi.’
15 “Me aghe kolomila va, ‘Io see, vau eteva?’
“Vau eteva ghe liula me ghe uela va, ‘Aghi Iesu ugheelei saasakieinaghi. 16 Totula me utingina sae. Ngarekataala etam tani suitoongainio va ughuungu etaghi; uppooaa voto angu tarala etaghi me voto auena aghapasunga. 17 Aue aghasaangio ta kapum atoa me taumattu ngeleka atoa nongina ngasungisungi tauo lao etaira. 18  Ais 42:16; Ips 2:2; Kol 1:13.Uoti mataira tale saurrom me la ghaa mallanga ateva, me la kasu vuli sarasarakaniaane ateva Satana me la lao ta God, me God aue ekkaluaa kaluira ssavoto me la toka teeieghi me lo atoa God ghe amangailala tale uneira niaikaaiaa etaghi.’
19 “Liuna avalua o, King Agripa, karika aghe nongo vulula lo ateva o nitaatara ghe kasula epona liu me ghe mae sio etaghi. 20 Aghe tiuaala eDamaskas vara me eJerusalem me eJiudia ngakapa me ta taumattu ngeleka atoa aghe poppooaa va la kiri tale gheeleiaaira sesa me la mae ta God me la ghapasunga tale masi uunguaaira va ngila ghe aikolikoliaala. 21 Poli aghe poppooa ngavalua o me aJiu etoa laghe posoaghila tale ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva me laghe anna tani uvi emateaghi. 22 God ghe sausieghila lomosi ta ghaine ngatinginala tani ppooaa ta ila akapa aliki me namuu. Karika aghaauliaa righi ouna inangari. Inangari oia propete atoa me Moses laghe ppooa ngalokoila arau va aue elutu: 23  Luk 24:44-47; 1 Ko 15:20.Mesaea aue eghaa nimmarikana me etotu ekasina tale nimate me ia aue eppooa ngaotu mallangina ateva ta aJiu etoa me auena ta taumattu ngeleka atoa.”
24 Pol ghe aaippooaa me Pestas ghe savalainiela, ghe uela va, “Pol! Veeveena io? Kinatama alomasaanganiaam atoa ngila gheelei eveeveenaio.”
25 Pol ghe liula me ghe uela va, “Namu ngateva Pestas! Karika veeveena ieghi. Voto aghaauliaa koronna me malloeana masina. 26 King Agripa ekilakilaaili isaa oia voto, me karika amaamatautu tani ppooaa ta ngetana. Akilakilaaili va ia ekilakila isaa oia voto, poli karika aaisulianna.” 27 Pol ghe kolomila va, “King Agripa, uaiesoaa inangariira propete atoa? Akilakila va uaiesoaa.”
28 Me King Agripa ghe uela ta Pol va, “Uannaa va ia oia tuku nau erighi ugheleieghi va ausilaa Karisto?”
29 Pol ghe liula me ghe uela va, “Arova tukuna me aluse nau, alooloo sae ta God va karika io nonga ta am akapa lo atoa am nongonongoaghi ghaine, am ghele tau ngaiesoaa nongina aghi, me karika va tale sene.”
30 King, me gavana, me Beniis, me lo atoa laghe tokatoka teeila, laghe tingina saela. 31 Me laghe kupi vulu ghoala ale atiulu me nau laghe aippooaala elome ta ngetaira laghe uela va, “Taumattu ngateva oia karika ghe gheleila righi sesa va esso tale ale mata voovoo me emate.”
32 King Agripa ghe uela ta Pestas va, “Ughe rooroo tani tau velu taumattu ngateva oia arova karika ghe aloannala va Siisa ghe tani nongo unna niaisakei eteae.”

26:5: Plp 3:5-6.

26:6: Apos 23:6; 28:20.

26:9: Apos 8:3.

26:18: Ais 42:16; Ips 2:2; Kol 1:13.

26:23: Luk 24:44-47; 1 Ko 15:20.