23
Pol ghe aulia ngaotula inangari ta Kansolo atoa
Pol ghe pasiaala matane ta Kansolo atoa me ghe uela etaira va, “Tueghi me nengaghi etoa, aghe uungu eitauaa teela God, nannaaghi masinaaili, me gheeleiaaghi masina ange mae ghaa sio ghaine.” Jon 18:22-23.Ghe aulia ngavaluela o me namu ngateva ta pristi etoa, Ananaeas etana, ghe uela ta taumattu ngatoa laghe tiitingina akalakalangina ta Pol va, “Am posalala paane ateva.” Mat 23:27.Pol ghe uela etana va, “God aue euvio, poli io nongina aivativati eteva sesa ia, laghe usingiela tale usousoana.* Malloeana inangarina Pol va Ananaeas usimaghalue ia. Unannaa va uaaimuli tee inangari nipaopao? O umae sio tani toka tani ghelei niaisakei etaghi me io ugheelei saasakiaa inangari nipaopao, me uue va la posalaieghi.”
Lo atoa laghe tiitingina akalakalangina laghe uela va, “Vaalua me uppooaa saasakiaa ta namu ngateva ta pristi etoa kapuna ia God?”
Eks 22:28.Me Pol ghe uela va, “Tueghi me nengaghi etoa, karika akilakila va namuu ia ta pristi etoa. Arova aghe kilakila, karika aue aghele ppooaa teeia, poli tale Uru ngai Manga ateva laghe pitila va, ‘Karika umene ppooaa saasakiaa tee lo ateva eaaitoiaa kapum taumattu ngatoa.’ ”
Apos 26:5.Nau Pol ghe kilala va katoa etaira Sadiusi ila, me katoa Paresi ila, ghe sama anamuula tani ue va, “Tueghi me nengaghi etoa, aghi Paresi ieghi, natuira aghi Paresi etoa. Aghaiesoaa va lo atoa laghe matela aue la totu. Liuna avalua o me nga ghaaisakei.” Nau Pol ghe aulia ngavaluela o me Paresi etoa me Sadiusi etoa laghe tiuaala tani aisamaaii. Me laghe tiu reerekataala. Mat 22:23.Ta Sadiusi etoa la ghaiesoaa va lo atoa la matemate karika la rooroo tani mene totu, me karika righi ensolo me spiriti. Me Paresi etoa la ghaiesoaa isaa akapa o voto.
Laghe tiuaala tani aisamaaii enamuu, me katoa tana tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao Paresi ila, laghe tiuaala tani aikiso. Laghe ue va, “Taumattu ngateva ona karika righi kanna sesa. Ta koti koronna lo eaauliaa koti spiriti o teva ensolo ghe auliaala etana.” 10 Me namu ngateva ta tau ngai uvii etoa ghe tarala me ghe nongola niaikkaluii eteae, me ghe matautula. Ghe maamatautu va pai eluevilau lalu rau aisariaa pakapakasi Pol va emate. Mausina avalua o me ghe suula tau ngai uvii etoa tani ghaa velu Pol ta aJiu etoa, me laghe laa ghatokaia tanganueira tau ngai uvii etoa.
11  Apos 27:24; 28:16, 23.Eleivoo me Vau ngepona ateva ghe tingina valaala ta Pol me ghe uela etana va, “Utingina asarasarakana me urau mene matautu. Nongina ughe aulia ngaotueghila eJerusalem, umene laa ghaulia ngaotueghi eRom.”
AJiu etoa laghe aippooa ngaitauaala tani uvi emate Pol
12 Elue talaua me aJiu etoa laghe toka aippooa ngaitauaala va la tani uvi emate Pol. Laghe gheleila inangari nialokoi va karika la mene namanama me la mene ropi ta la tani uvi emate mua Pol. 13 Ila akapa lo atoa laghe gheleila inangari nialokoi, elaulau ghaatingaulu (40+) taumattu. 14 Laghe lao sio ta namu ngatoa ta pristi etoa me namu ngatoa tani auliaa kieira va, “Ngami auliaala inangari nialokoi va ami rau mene namanama me ropi ta ami tani uvi emate mua Pol. 15  Apos 25:3.Liuna avalua o me am me Kansolo atoa, am suu sae inangari ta namu ngateva ta tau ngai uvii etoa va eghaaie sio me am kame va am mene anna tani ghaa amasina righi inangarina. Auena emae rekataa etaimim, aue ami uvi ematea.”
16 Me nau aloana ateva Pol ghe nongola inangari laghe aaloanna tani ghelei tee Pol, ghe saela tanganueira tau ngai uvii etoa tani auliaa kie Pol.
17 Pol ghe kolola kateva namuu ghe aaitoiaa kateva ai (100) tau ngai uvii me ghe uela va, “Ghaala aliki eteva toko me ulaoainia ta kapum namu ngateva me aue elaa ghauliaa inangari etana.” 18 Liuna avalua o me ghe ghaala aliki eteva me ghe laoainie sio ta namu ngateva ta tau ngai uvii ekapa atoa.
Me ghe uela va, “Pol, tau karavusu eteva, euela va amaeaa aliki eteva etam tani auliaa inangarina etam.”
19 Liuna avalua o me namu ngateva ta tau ngai uvii ekapa atoa ghe kuneiela, me lalu ghe laa tingina ppae sio, me ghe kolomiela va, “Sa ateva inangari uaaloanna tani aulieinia etaghi?”
20 Me aliki taita ateva ghe uela va, “AJiu etoa la ghaippooa ngaitauaala va la kolomio me utau sio Pol ta Kansolo atoa nimanaa. Aue la kameo va la ghaaloanna tani pae amasina liue inangarina Pol. 21 Me urau mene usilaa inangariira. Katoa etaira elaulau ghaatingaulu (40+), aue la lloso atoka tani uvi ematea. Laghe alokoila inangari nialokoi va la tani uvi emate Pol me la vira namanama me la ropi. O isaa oia la sio toitoi va sa ateva aue uliua tale inangariira.”
22 Me namu ngateva ghe uela etana va, “Karika umene auliaa ta teva va angughe mae auliaa sio etaghi.” Me ghe sungi veluela.
Laghe sungiela tani sio ta Peliks
23 Liuna avalua o me namu ngateva ta tau ngai uvii etoa ghe kolola ghalua tana namuu me ghe uela va, “Amalu ghaa ghalua ai (200) tau ngai uvii me ghaitungaulu (70) llo aue eilou tale ooso me ghalua ai (200) aisau vaalau me am aimonomonosiaa tani lao eSiisaria ghaine eleivoo ta 9 kilok. 9 kilok Tale inangari nge Grik, aiaakotonna ateva aoa eleivoo. 24 Am aimonomonosiaa unna tani ooso Pol me am kasueinia tani sioaa ngamasinaia ta Gavana Peliks.”
25 Me namu ngateva ta tau ngai uvii etoa ghe pitila uru ngai etikirighi ghe uela va,
26 Aghi Klaodias Lisias,
Apitipiti sio uru ngai etikirighi etam, Gavana Peliks,
Masi ngelo sinaka etam.
27  Apos 21:30-33; 22:25-27.AJiu etoa laghe poso atokala ia o taumattu ngateva me la aloanna tani uvi ematea. Me aghe nongola va ia aRom ia. Liuna avalua o me aghi me tau ngai uvii etoa ami ghe lao sio tani ghaa oghia tale nimaira. 28  Apos 22:30.Aghe aloanna tani kila va vaalua liuene inangari me aghe laoainie sio ta kapuira Kansolo atoa. 29 Me aghe kolomilala, me aghe kilala va laghe nim ghaaiela ta poli uneira inangari nipaopao, me karika ghe gheleila righi voto va emate o esso tale ale mata voovoo. 30  Apos 23:16-23; 24:1-9.Me ghaine nga nongola va ila aaloanna tani uvi ematea. Liuna avalua o me nga sungi parasie sio mae etam. Me nga ghauliaala ta taumattu ngatoa la ghauliaa teeia inangari va la sio tingina ta matam me unongo inangariira.
31 Me tau ngai uvii etoa laghe nongo usilaala namu ngateva me laghe ghaala Pol eleivoo me laghe sioainiela eAntipatris. 32 Ghe paila ta mene kateva nau, tau ngai uvii etoa laghe iloula tale ooso me laghe laoaa sio Pol eSiisaria. Me lo atoa tau ngai uvii laghe nim kaakasuaa ta kkeira laghe oghi saela tale ale ateva tau ngai uvii etoa la tokatoka etana eJerusalem. 33 Me tau ngai uvii etoa la ghe iilou tale ooso laghe laa sio rekataa eSiisaria me laghe taula uru ngai etikirighi ta gavana ngateva me laghe tau tee lao sio Pol etana. 34 Gavana ngateva ghe ritila uru ngai etikirighi, me ghe kolomila Pol va, “Aliaa io?”
Me Pol ghe uela va, “Aghi aSilisia ieghi.”
35 Vara me Peliks ghe uela va, “Nau lo atoa la auliaa teeio inangari la rekata, aue avira nongo inangarim.” Me ghe uela va, “Am ghaa Pol me esso tale ale mata voovoo ateva tanganuena King Herot.”

23:2: Jon 18:22-23.

23:3: Mat 23:27.

*23:3: Malloeana inangarina Pol va Ananaeas usimaghalue ia.

23:5: Eks 22:28.

23:6: Apos 26:5.

23:8: Mat 22:23.

23:11: Apos 27:24; 28:16, 23.

23:15: Apos 25:3.

23:23: 9 kilok Tale inangari nge Grik, aiaakotonna ateva aoa eleivoo.

23:27: Apos 21:30-33; 22:25-27.

23:28: Apos 22:30.

23:30: Apos 23:16-23; 24:1-9.