18
Laghe kunela Iesu
(Mat 26:47-56; Mak 14:43-50; Luk 22:47-53)
Nau eteva Iesu ghe ruula tani looloo sae, ia me kapuna disaepolo atoa laghe laula tale ateo arighi Kidron ta ngetana, me laghe lao sio tale paa ngutana atingiu.
Jiudas, ia o taumattu ngateva aue etaula Iesu ta tau ngai ssateena atoa, ghe kilakila nongina Iesu ghe lao sio, poli oroi nau ia me kapuna disaepolo atoa laghe laolao tale ia o voto ateva. Jiudas ghe lao sio tale paa ngutana atingiu tee soldia ngatoa me polisi etoa, namuu ta pristi etoa me Paresi etoa laghe sungilala. Laghe sausau lam me usulu me voto aiaaiuvii.
Iesu ange kila akapala voto aue elutu tale maamauluaane. Liuna avalua o me ghe tingina ghoala etaira me ghe uela etaira va, “Am paepae see?”
Laghe liula me laghe uela va, “Ami paepae Iesu aNasareti ia.”
Me Iesu ghe uela va, “Aghi oia.” Jiudas, ia o ghe tau lao sio Iesu, ghe tiitingina teeila. Nau eteva ghe ruula tani ue va, “Aghi oia,” me laghe kaakatungaala viliira etapaa kosa.
Me Iesu ghe mene kolomilala va, “Am paepae see?”
Me laghe uela va, “Iesu aNasareti ia.”
Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Ngaghauliaala etaimim va aghi oia. Arova am paepaeaghi, am tau velu lo atoa toko, me la kasu.” Jon 17:12.Isaa o voto ghe lutula me inangari ghe aulia ngakasina alokoila ghe koronnala va, “Karika teva ughe tau mae sio etaghi ghe rauela.”
10 Saemon Pita ghe sausau baenata ateva. Ghe kapeala, me ghe patoala kapuna tau ngai nongonongo anna ateva Namu ngateva ta pristi etoa, me ghe sai patela talingane ativilau tale pai muenna atelange. Ararina ateae ia o tau ngai nongonongo anna ateva ta Malkus.
11  Mat 26:39.Me Iesu ghe uela ta Pita va, “Kaaila baenata ateva tale aikakkaaina ateva. Uannaa va karika arooroo tani ropi kapa ateva Tamaghi ghe taue mae sio?”
Laghe laoaa sio Iesu ta Annas
(Mat 26:57-58; Mak 14:53-54; Luk 22:54)
12 Me kapuira namu ngateva soldia me kapuna soldia ngatoa me polisi etoa me kapuira namu ngatoa aJiu etoa laghe kunela Iesu, me laghe irila nimana. 13 Me laghe laoa ngakasinaie sio mua ta Annas. Annas alumuna ta Kaeapas, Kaeapas namuu ia ta pristi etoa tale ia o ninamanama ateae. 14  Jon 11:49-51.Kaeapas ia o taumattu ngateva ghe uela ta aJiu etoa va emaamasina arova kateva nonga taumattu ghele mate tani ghaa liuira akapa taumattu ngatoa.
Aitiutiu ta Pita tani ue va etam kilakila Iesu
(Mat 26:69-70; Mak 14:66-68; Luk 22:55-57)
15 Saemon Pita me mene kateva disaepolo lalu ghe aimuli tee Iesu. Poli namu ngateva tana pristi ekilakila ia o disaepolo ateva, liuna avalua o me ia o disaepolo ateva ghe sso teela Iesu elome tale unna valavala ateae ia o namu ngateva tana pristi. 16 Me Pita nonga ghe toitoi eleka tale atamana ateae. Ia o disaepolo ateva, namu ngateva tana pristi ghe kilakilaia, ghe oghi ghoala, me ghe aippooaa teela aliki vause ateva ghe aaitoiaa atamana ateae, me ghe kolola Pita, me lalu ghe kupi ssola.
17 Me aliki vause ateva ghe aaitoiaa atamana ateae ghe uela ta Pita va, “Io tee kateva kapuna disaepolo ia okae taumattu ngateva, va?”
Pita ghe liula me ghe uela va, “Karika va aghi tee.”
18 Poli kkaili eteva me tau ngai nongonongo anna atoa me polisi etoa laghe aisokosokolaala kura ateae, me laghe maamaruu. Pita tee ghe tiitingina teeila tani maruu.
Namu ngateva tana pristi ghe kolomila Iesu tale nikokkolomi
(Mat 26:59-66; Mak 14:55-64; Luk 22:66-71)
19 Namu ngateva tana pristi ghe kolomila Iesu ta kapuna disaepolo atoa me tale voto ghe aapasunga.
20 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Aghe aapasunga voto ta mata ngoroi etoa. Aghe aapasunga tale ale nivelu eitauaa me tale ale manga, isaa o voto aJiu etoa laghe mae veluvelu eitauaa etana. Karika aghe aisulia righi voto. 21 Vaalua me ukookolomieghi? Ukolomi lo atoa laghe nongonongoaghi, poli ila la kilakila sa ateva aghe aaulieinia.”
22 Nau ta Iesu ghe aulia ngavaluela o, me kateva polisi ghe tiitingina akalakalaa etana ghe posalaiela me ghe uela va, “Vaalua me uliuliu ase inangari eteva o ta namu ngateva tana pristi?”
23 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova aghauliaala righi voto sesa, uaulia ngaotu, me arova aghauliaa voto koronna, vaalua me uposalaieghila?” 24 Me Annas ghe sungiela va elao ta Kaeapas, ia namuu ia ta pristi etoa. Iriiri ia me laghe laoainie sio.
Pita ghe mene uela va karika ekilakila Iesu
(Mat 26:71-75; Mak 14:69-72; Luk 22:58-62)
25 Saemon Pita ghe tingina maamaruu me laghe kolomiela va, “Io tee kateva kapuna disaepolo, va?”
Ghe liula me ghe uela va, “Karika va aghi tee.”
26 Kateva kapuna tau ngai nongonongo anna namu ngateva ta pristi etoa, kapuna ia ia o taumattu ngateva Pita ghe patoa vella talingane atelange, ghe uela va, “Aghe tara teeiola tapaa ngutana nau eteva am me ia, va?” 27  Jon 13:38.Me Pita ghe mene uela va, “Karika.” Me paolo ateva taita ia ghe aangarila.
Laghe laoaa sio Iesu ta Paelat
(Mat 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Luk 23:1-5)
28 Vara me aJiu etoa laghe ghaala Iesu ta Kaeapas, me laghe laoainie sio tanganuena Gavana ngateva. Elue talaua poopooa. Laghe tam aloanna tani kupi sso tanganuena, poli laghe rau gheleila va laghe tam raarangisana, poli laghe aloanna va la usi tani namanama ta Pasova ngateae. 29 Paelat ghe kupi ghoa mae me ghe uela va, “Vaalua me am maeaa sio taumattu ngateva oia va eaisakei?”
30 Me laghe uela va, “Arova karika ghe gheelei righi sesa voto, karika aue ami ghele maeainia etam.”
31  Jon 19:6-7.Me Paelat ghe uela etaira va, “Am ghaaiela, me am laa ghelei niaisakei etana nongina uneimim lo eaauliaa.”
Me aJiu etoa laghe liula me laghe uela va, “Karika erooroo va ami, ami uvi emate teva taumattu.” 32  Jon 3:14; 12:33.Isaa o voto ghe lutula me inangarina Iesu ghe aaimatoonga ase nimate ateae aue eghaaia ghe lutu ekoronnala.
33 Paelat ghe mene kupi ssola tale ale ateva me ghe uela va la kolo mae Iesu, me ghe kolomila Iesu va, “Io kapuira kingi io aJiu etoa?”
34 Me Iesu ghe kolomiela va, “Nannaam llo ona, o toa laghe auliaa tau aatu sio etam?”
35  Jon 1:11.Paelat ghe liula me ghe uela va, “Vara aJiu eghi? Kapum atoa me namuu ta pristi etoa la maeainio sio etaghi. Sa ateva ughe gheleiela?”
36 Iesu ghe uela va, “Ararimangalighi eteva karika va pei tale kosa ateva oia. Arova pei tale kosa ia, aue kapughu tau ngai nongonongo anna atoa la ghele aiuuvi tani ghelei runga aJiu etoa, me karika aue la ghele kuneieghi. Me ia oia, ararimangalighi eteva karika pei tale kosa ateva ia.”
37 Paelat ghe uela va, “O io kingi io, va?”
Me Iesu ghe uela va, “Uaulia ngakoronna tani ue va aghi kingi eghi, poli mausina avalua o me aghe lutula, me aghe sio mae tale kosa ateva tani aulia ngaotu voto koronna. Lo atoa tale pai koronna ativilau, la nongonongo usilainaghi.”
38 Paelat ghe kolomiela va, “Saa ia koronna ateva voto?”
Ghe aulia ngavaluela o me ghe ghoala eleka nongina aJiu etoa, me ghe uela va, “Karika ngatarala righi voto esuisui kkai va sesa voto ghe ghelei. 39 Kateva ase voto agheeleia nau Pasova, atautau velu kateva taumattu etokatoka tale ale mata voovoo ekupikupi ghoa. Am aloanna va atau velu kapuimim kingi eteva aJiu etoa?”
40 Laghe ovaova anamuu tani liu va, “Karika mene ia! Utau velu Barabas!” Barabas tau niaiuvii ia.

18:9: Jon 17:12.

18:11: Mat 26:39.

18:14: Jon 11:49-51.

18:27: Jon 13:38.

18:31: Jon 19:6-7.

18:32: Jon 3:14; 12:33.

18:35: Jon 1:11.