11
Lasarus ghe matela
Luk 10:38-39.Kateva taumattu, Lasarus etana, ghe iisiki. Ghe tokatoka eBetani, tanganueirarua Meri me tuena ta Mata. Jon 12:3.Meri ia o vause ateva ghe kaola voto masi ngusungusuaane ta kkena Vau eteva, me ghe ulula tale uu nguruna, ia o Meri kapuna taita ateva oia ta Lasarus ghe iisiki. Liuna avalua o me kapuna vause alua lalu ghe suula inangari ta Iesu tani auliaa kiena va, “Vau eteva, unongo, masi kapum ateva eiisiki.”
Jon 9:3.Nau eteva Iesu ghe nongola, ghe uela va, “Ia okae isiki eteva karika aue eruu tale nimate. Enim lutula tani apasunga sarasarakaniaane God, me la tau tee sae ararina ateae Natuna ateva God.” Iesu ghe aielousiangaili Mata me nengane ta Meri me Lasarus. Liuna avalua o, nau eteva Iesu ghe ghaala inangari va Lasarus eiisiki, ghe mene tokala ghalue nau nongina ghe tokatoka arau.
Vara me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va, “Ita kasu me ita mene sae eJiudia.”
Me kapuna disaepolo atoa laghe uela etana va, “Tisa, vaalua me umene anna tani sae eJiudia, aJiu etoa okae ghalavoo nonga laghe anna tani kumu emateo tale atu?”
Iesu ghe uela etaira va, “Karika am kilakila va kasangaulu ghalua (12) aoa ta kateva nau? Arova lo ateva ekasu ellaa, karika aue etaghueinia, poli etaatara tale mallanga ateva tale kosa ateva. 10 Me arova lo ateva taumattu ekasu eleivoo, aue etaghueinia, poli karika etaatara teva mallanga.”
11 Vara ghe ruula tani auliaa llo me ghe mene uela etaira va, “Kapuita ateva ta Lasarus enim sio aseasekanua, me anga laa siosio oia tani angunia.”
12 Me disaepolo atoa laghe uela etana va, “Vau eteva, arova enim sio aseasekanua, aue emasina.” 13 Iesu ghe aauliaa va ang ghe matela, me ila laghe annaa va ghe aauliaa niasekanue ateae ta ghainoana etana.
14 Me Iesu ghe vira mene aulia ngamasinala va, “Lasarus ang ghe matela. 15 Nau eteva aghannainam anim masimasi va karika aghe toka teeiela, poli isaa o voto aue egheleiem am aiesoaa. Ita kasu, me ita sio taraia.”
16  Mak 14:31.Vara me Tomasi, kateae ararina laghe kolokoloa va Palue ia, ghe uela ta disaepolo akapa atoa va, “Elauo! Ita akapa ita usia, me ita laa mate teeia.”
Iesu etottotu taumattu matena me etautaula maulue
17 Nau eteva Iesu ghe laa rekata sio eBetani, ghe nongola va ang ghe asola ghaata nau tale lienga niaikkaia. 18 Betani kalakalangina ia eJerusalem, maamasauaane erooroo nim kotolu nonga kilomita. 19 Oroi aJiu etoa laghe mae sio tani aippooaa me toka tee Mata me Meri tani aale amate, poli kapuirarua taita ateva ghe matela. 20 Nau eteva Mata ghe nongola va Iesu ang ghe rekatala, ghe lao sio tani soua, me Meri ghe tokala elo ale.
21 Me Mata ghe uela ta Iesu va, “Vau eteva, arova ughe tokatoka oia, kapughu taita ateva karika aue ghe mate. 22 Me ia oia akilakila va arova ughele kolomi righi voto ta God, aue ghele tau aatu.”
23 Iesu ghe uela etana va, “Kapum taita ateva aue emene sakesake.”
24  Jon 6:40.Mata ghe uela etana va, “Akilakila va aue etotu tale nau taumattu ngatoa aue la totu tale liu, tale airuuruu tale nau.”
25 Iesu ghe uela etana va, “Aghi atottotu taumattu matena, me atautau lao maulue. Lo ateva eaiesoaa etaghi, arova emate, aue emene sakesake. 26 Lo ateva etokatoka me maulue ia, arova eaikaaiaa etaghi, karika aue emate. Uaaiesoaa tale isaa oia inangari?”
27  Jon 6:69.Mata ghe uela ta Iesu va, “Ue, Vau eteva. Aghaaiesoaa va io Natuna io God, me io Mesaea io, ia o laghe uela va aue emae.”
Iesu ghe alousiusi teela Lasarus me ghe ngalaiela
28 Mata ghe ruula tani ppooaa isaa o inangari me ghe lao sio tani tara Meri, me ghe aulia ngainaola etana va, “Tisa ange rekatala, me eanna tani taraio.” 29 Nau eteva Meri ghe nongola, arovaeaata ta ghe tinginala, me ghe lao sio tani tara Iesu. 30 Iesu karika ie ghe mae rekata. Ghe aaitoka see tale voto ateva Mata ghe lao sio tani soua etana. 31 AJiu etoa laghe tokatoka tee Meri elo ale tani alousiusi eitauaa teeia. Vara me laghe taraiela ta ghe tinginala, me ghe ailuiluila tani kupi ghoa. Laghe usiela, poli laghe annaa va ang ghe laolao tani ngala nongina laghe alokoila taumattu ngateva matena ia.
32 Nau eteva Meri ghe laa rekata sio nongina Iesu ghe tiitingina, ghe taraiela, me ghe suuiaala ta liue kkena, me ghe uela va, “Vau eteva, arova ughe tokatoka oia, kapughu taita ateva karika aue ghe mate.”
33 Iesu ghe tarala Meri me aJiu etoa laghe ngangngala me ghe sessaiela, me ie tee ang ghe anna tani ngala. 34 Me ghe uela va, “Eaa am ghe alokoiela?”
Me laghe uela etana va, “Vau eteva, mae sio me ulaa tara.”
35 Me Iesu ghe ngalala.
36 AJiu etoa laghe ue va, “Am tarala, Iesu eailousiangaili Lasarus.”
37  Jon 9:6-7.Me katoa laghe ue va, “Ghe ghelei emasinala mata salusaluna ateva, me vaalua me karika ghe roola va ghe sausi Lasarus va karika ghe mene mate?”
Iesu ghe totula Lasarus tale nimate
38 Iesu ghe mene sessaiela nau eteva ghe kasukasu elaolao nongina laghe alokoila Lasarus. Tale voto ateva liengani niaikkaia ia me laghe atoka rungaala atu eteva etana. 39 Iesu ghe uela va, “Am ghaa vella atu eteva.”
Me Mata, kapuna vause ia tau raua, ghe uela va, “Vau eteva, aiaaghaatane ateva oia nau ang ghe asola tale liu. Nei mauuna ateva ang ghe tiuaala.”
40 Me Iesu ghe uela etana va, “Auela va saa etam? Auela va arova uaaiesoaa, ghaine utara sarasarakaniaane God.”
41 Vara me laghe ghaa vella atu eteva. Me Iesu ghe taatara saela epona me ghe uela va, “Tamaghi, akaakaili emasinaaili ta ughe nongola kalughu nikokkolomi. 42 Me akilakila va nau ekapa atoa unongonongoaghi, me poli mausi taumattu toko la tiitingina, liuna avalua o me ngamene aauliaa isaa oia inangari me aue la ghaiesoaa va io ughe sungieghila tani sio.”
43 Nau eteva ghe ruula tani auliaa llo, me ghe kolokolo anamungailiila me ghe uela va, “Lasarus, kupi ghoa mae!” 44 Me ia o taumattu ngateva ghe matela ghe kupi ghoa mae. Nimane me kkena sumsum tale kalio la sumsumaa matena atoa, me matane sumsum tale mene tuku kateva kalio.
Iesu ghe uela va, “Am pulaka vella tapiri kalio, me am tau velua me ekasu.”
Namu ngatoa laghe tingina aitauaala
tani uvi emate Iesu
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)
45  Jon 7:31.Oroi ila aJiu etoa laghe mae sio tani alousiusi tee Meri, laghe tarala ia o voto ateva Iesu ghe gheleiela, me laghe aiesoaala etana. 46  Luk 16:31.Me katoa etaira laghe lao sio tani tara Paresi etoa tani auliaa etaira sa ateva Iesu ghe gheleiela. 47 Namu ngatoa ta pristi me Paresi etoa laghe lao sio tani kolo kansolo atoa.
Me laghe velu eitauaala me laghe uela va, “Sa ateva ita gheleia, poli taumattu ngateva oia ange gheelei oroi niaimatoonga? 48 Arova ita tau velua, me ita tam ghelei rungainia, taumattu ngakapa atoa aue la ghaikaaiaa etana, me aue aRom atoa la mae, me la uvi tuuturungita, me la ghaa velu ale manga ateva.”
49 Kateva taumattu elome etaira, ararina ateae ta Kaeapas, ia namuu ia ta pristi etoa tale ia o ninamanama ateae, ghe uela va, “Am oia, karika am kilakila righi voto! 50 Am tee, karika am kilakila va emaamasina arova kateva nonga taumattu ghele mate tani ghaa liuira akapa taumattu ngatoa, me karika masina arova taumattu ngakapa ghele mate.”
51 Karika Kaeapas ghe nim aauliaa isaa o inangari tale aloannaane, poli ia namuu ia ta pristi etoa tale ia o ninamanama ateae, me ghe aulia ngamuemua alokoila inangari o va Iesu aue emate tani sausi taumattu ngakapa atoa. 52  Jon 10:16.Karika va aue emate ta aJiu nonga atoa, ta mene katoa tani natuna God la tokatoka see, aue egheleila la velu eitauaa me ekateva nonga ila. 53  Jon 5:18.Ghe tiuaala tale ia o nau eteva, namu ngatoa laghe tiuaala tani aippooaa tee salana vaalua tani uvi ematea.
54 Poli isaa o voto me Iesu ghe ruula tani kasu ta mata ngoroi etoa elome ta aJiu etoa. Ghe ssola tani toka tau tale masaliki eteae eEpraim, kalakalangina tale voto ateva karika righi taumattu ta ngetana, ia me kapuna disaepolo atoa.
55 Pasova ngateva ang ghe aakalakalaa. Oroieili taumattu nge Jiu etoa la tokatoka amasau eJerusalem laghe tiuaala tani rekata eJerusalem tani ghelei eraarangisanaila me auena Pasova ngateva ghe tiuaa. 56 Laghe paepae Iesu me laghe ssola kona ale manga ateva, me laghe tiuaala tani aikolomieinila. Laghe ue va, “Am annaa va aue emae tale ia oia nivelu eitaua ngateae?” 57 Namuu ta pristi etoa me Paresi etoa laghe uela ta taumattu ngatoa va, arova lo ateva etara Iesu, elaa ghaulienia etaira. Ia o salana atikirighi laghe annaa va aue la kune Iesu ta ngetana.

11:1: Luk 10:38-39.

11:2: Jon 12:3.

11:4: Jon 9:3.

11:16: Mak 14:31.

11:24: Jon 6:40.

11:27: Jon 6:69.

11:37: Jon 9:6-7.

11:45: Jon 7:31.

11:46: Luk 16:31.

11:52: Jon 10:16.

11:53: Jon 5:18.