5
Iesu ghe ghelei emasinala tangorengorena ateva
Kasina nau ang ghe lao sio me Iesu ghe saela eJerusalem tale mene kateva uneira nivelu eitauaa aJiu etoa. EJerusalem kateae atamana laghe aseasea va Atamani Sipsipi ia. Kalakalaa tale atamana ateae, ateo talia ngateae taumattu ngatoa laghe kaiela ghe asoaso, ghalima varandaane, me ta samasamaaira aHibru etoa laghe aseasea va Betesda.* Betesda Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, Betsata, me kasina laghe ue va, Betsaida. 3-4 Oroi tau sessa ghe asoaso akalakalaa tale ia o ateo talia ngateae, katoa mata salusalu ila me katoa tangorengore ila me katoa vilikiira matena. Kasina uru ngai nau laghe pitila, laghe ue teela va, laghe toitoi nau manu eteva ghe aisiisia. 4 Kasina nau kapuna ensolo ateva Vau ngepona ateva ghe siosio, ghe aisiisia manu eteva, me lo ateva ghe siosio akasina tale ateo talia ngateae, nau ghe aisiisia, arova saa ase isiki etana, ghe maamasina. Kateva taumattu ghe tangorengorela kotolungaulu ghaoaluae (38) ninamanama, ie tee ghe asoaso akalakalaa tale ateo talia ngateae. Iesu ghe tarala ia o taumattu ngateva ghe asoaso, ghe kilala va ang ghe tangorengorela oroi ninamanama, me ghe uela etana va, “Ualoanna tani masina?”
Tangorengorena ateva ghe liula me ghe uela ta Iesu va, “Namu ngateva, karika teva tani saueghi, me elaa sau velueghi sio tale ateo talia ngateae nau eaisiisia. Vara atootoonga, me karika arooroo, ta mene katoa ppae taumattu la siosio akasina.”
Mat 9:6.Iesu ghe uela etana va, “Tingina saela, usau komom, me ukasu.” Gharavaeaata ta taumattu ngateva ghe masinala, ghe saula komona, me ghe tiuaala tani kasu.
Isaa o voto ghe lutula tale nau manga ateva. 10  Jer 17:21-22; Nia 13:19.Liuna avalua o me nau aJiu etoa laghe tarala ia o taumattu ngateva ghe masinala, me laghe uela etana va, “Ghaine nau manga ateva. Karika masina tani sau komom etana.”
11 Ghe liula me ghe uela va, “Lo ateva taumattu eghelei emasinaieghila, euela va asau komoghu me akasu.”
12 Me laghe kolomiela va, “See ia taumattu ngateva euela etam va usau komom me ukasu?”
13 Taumattu ngateva ghe masinala karika ghe kilala va see ghe ghelei emasinaiela, poli oroiannaaili taumattu, me Iesu ang ghe aisavisavilainiela elome tale taumattu ngatoa.
14 Emulina Iesu ghe ssola tale ale manga ateva, me ghe paela me ghe tarala taumattu ngateva. Me ghe uela etana va, “Tarala, angughe masinala. Isaa oio nau urau nim ghelei ssavoto va llo sesaaili emene lutu ta ngetam.” 15 Ghe lao sio me ghe laa ghauliaa sio ta aJiu etoa va Iesu ghe ghelei emasinaiela.
16 Liuna avalua o me aJiu etoa laghe tiuaala tani ghelei voto sesaaili ta Iesu, poli ghe gheelei isaa o voto tale nau manga ateva. 17 Iesu ghe uela va, “Tamaghi euungu me karika ghe ruu, me aghi tee auungu.” 18  Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30.AJiu etoa laghe aloannaaili tani uvi emate Iesu, poli karika va ghe gheelei laelaeaa nonga nau manga ateva, me poli ghe ue tee va Tamane ta God, ghe gheeleia va lalu ghe aairooaa me God.
Natuna ateva God namuu ia, me ie tee erooroo tani ghelei niuungu
19  Jon 5:30.Iesu ghe uela ta aJiu etoa va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va Natuna ateva God karika erooroo tani ghelei voto ta nannaane, ta egheelei nonga voto etaatara ta Tamane egheelei. Isaa akapa voto Tamane egheelei, Natuna tee ateva egheelei. 20 Tamana eaaielousiaa Natuna, liuna avalua o me isaa akapa voto egheelei, eaapasunga etana. Me ealoanna va am soghiaa, liuna avalua o me aue emene apasunga taula mene kasina paka voto. 21 Nongina Tamane etottotu taumattu matena, me etautau lao maulue etaira, Natuna tee etautau lao maulue ta taumattu tale aloaloannaane. 22  Jon 5:27; Apos 10:42.Tamane karika egheelei niaisakei ta teva taumattu. Ghe taula ta Natuna va ie nonga eghelei niaisakei tale isaa akapa taumattu. 23  Plp 2:10-11; 1 Jon 2:23.Liuna avalua o me taumattu ngakapa atoa aue la tau sae ararina ateae Natuna ateva God, nongina la tautau sae ararina ateae Tamane. Lo ateva etam tautau sae ararina ateae Natuna, karika etautau sae ararina ateae Tamane, ia ghe sungiela.
24  Jon 3:15-18.“Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva enongo inangarighi, me eaikaaiaa ta lo ateva ghe sungieghila va asio, maamauluaane aue etoka amasina nau ekapa atoa, me karika aue eghaa sesa aipolipoli tale niaisakei, poli ang ghe kasu vulila nimate, me ang ghe tokala tale maulue. 25 Aghaaulia ngakoronna etaimim va aue kateva nau, me nau eteva oia ange rekatala, lo atoa taumattu laghe matela, aue la nongo lingi ngalona ateva Natuna ateva God, me lo atoa taumattu la nongoa, aue la ghaa maulue. 26 Maulue ateva etokatoka ta Tamane, me ghe tauela ta Natuna, me maulue ateva etokatoka tee ta Natuna. 27 Tamane ghe avauvauela me ghe tau lao sio niuungu tani ghelei niaisakei tale taumattu, poli Natuna ia Taumattu ngateva.
28 “Am rau mene nnangaili inangari oio aghaauliaa, poli aue nau to emaemae lo atoa taumattu la asoaso tale liu, aue la nongo lingi ngalona ateva Natuna ateva Taumattu ngateva, 29  Den 12:2; Mat 16:27; Apos 24:15.me aue la totu tale liu. Lo atoa laghe gheelei masi voto, aue la totu me la ghaa maulue, me lo atoa laghe gheelei sesa voto, aue la totu me la ghaa sesa aipolipoli. 30  Jon 5:19; 6:38.Karika arooroo tani ghelei voto tale aloaloannaaghi. Aghaaimuli tee inangarina lo ateva ghe sungieghila. Me ia eaauliaa tau mae vaalua aghelei niaisakei. Niaisakei agheelei ghulughuluena, poli karika aghaimuli tee nannaaghi.”
Mene katoa laghe aaulia ngaotu tee va Iesu saa taumattu ia
31 Iesu ghe mene uela va, “Arova aghi nonga aghaaulia ngaotu uunguaaghi me gheeleiaaghi, taumattu ngatoa la rau mene aiesoaa inangarighi aghaauliaa. 32 Mene kateva tee eaaulia ngaotu uunguaaghi me gheeleiaaghi, me akilakila va inangarina koronna.
33 “Am ghe suula taumattu tani laa kolomi Jon, me Jon ghe auliaala voto koronna etaira. 34 Aghi karika atuutuli inangariira taumattu ngatoa, mausina me aghaauliaa inangari oia poli aghaaloanna va am saanga. 35 Jon nongina lama ateae eramerame me emaamallanga, me am ghe masimasi tani ghaa isaa o mallanga, vara karika masau me ngam ghe maamangoo.
36  Jon 3:2; 14:11.“Isaa o voto Jon ghe auliaala eaaimatoonga mae etaghi, me karika erooroo tale voto isaa oia nau agheelei. Isaa akapa o niuungu, Tamaghi ghe tau mae sio va aghelei me aruu. Isaa o niuungu agheelei eaaulia ngaotu ta taumattu ngatoa va Tamaghi ghe sungieghila tani sio oia. 37  Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18.Tamaghi, ia o ghe sungieghila tani sio, ie tee eaaulia ngaotueghi. Am karika am ghe nongo poi lingi ngalona ateva, me karika am ghe tara taataraane, 38 me inangarina tee karika elome tale maamauluaaimim, poli karika am aiesoaa tale taumattu ngateva ghe sungiela, me ghe sio mae oia. 39  Luk 24:27.Tale nannaaimim am annaa va inangari tale Uru ngai Manga ateva aue etau aatu maulue tokatoka liu ia, liuna avalua o me am paepae me am ritiritia. Me Uru ngai Manga ateva eaaulieinaghi, 40 me karika am aloanna tani mae etaghi va am ghaa maulue.
41 “Karika aghanna va taumattu ngatoa la arueinaghi. 42 Akilakilaiem va aielousiaane ateva God karika ia etaimim. 43 Aghe sio mae ta ararina ateae Tamaghi, me karika am anna inangarighi, me arova teva ghele mae tale aloaloannaane, arovaeaata ta aue am ghele anna tani nongo inangarina. 44 Vaalua aue am aikaaiaa? Poli am anna nonga va kapuimim atoa la arueinam, me karika am anna niaruaa God nonga erooroo tani tau aatu.
45 “Karika am mene nnaa va aghi aue aghauliaa gheeleiaaimim sesa ta Tamaghi. Ia o Moses am annaa va aue esausiem, ia aue eauliaa sesa gheeleiaaimim. 46  Apos 3:22.Arova am ghele aiesoaa tale inangarina Moses, aue am ghele aiesoaa tee tale inangarighi, poli inangari ghe pitila eaaulieinaghi. 47 Arova karika am aiesoaa tale inangari ghe pitila, vaalua aue am aiesoaa inangarighi?”

*5:2: Betesda Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, Betsata, me kasina laghe ue va, Betsaida.

5:3-4: Kasina uru ngai nau laghe pitila, laghe ue teela va, laghe toitoi nau manu eteva ghe aisiisia. 4 Kasina nau kapuna ensolo ateva Vau ngepona ateva ghe siosio, ghe aisiisia manu eteva, me lo ateva ghe siosio akasina tale ateo talia ngateae, nau ghe aisiisia, arova saa ase isiki etana, ghe maamasina.

5:8: Mat 9:6.

5:10: Jer 17:21-22; Nia 13:19.

5:18: Mat 26:4; Jon 7:1; 10:30.

5:19: Jon 5:30.

5:22: Jon 5:27; Apos 10:42.

5:23: Plp 2:10-11; 1 Jon 2:23.

5:24: Jon 3:15-18.

5:29: Den 12:2; Mat 16:27; Apos 24:15.

5:30: Jon 5:19; 6:38.

5:36: Jon 3:2; 14:11.

5:37: Mat 3:17; Jon 5:32; 8:18.

5:39: Luk 24:27.

5:46: Apos 3:22.