3
Pita ghe ghelei emasinala tangorengorena ateva tau nilooloo ia
Kateva nau Pita me Jon lalu ghe laa saesae tale ale manga ateva tani looloo sae ta 3 kilok elo alai,* 3 kilok elo alai Tale inangari nge Grik, tale aiaaghasiona (9) ateva aoa. nau nilooloo sae. Taumattu ngateva, ghe lutu etangorengorenala, laghe sausaue sae tale atamani ale manga ateva la ghaseasea va Masi Taataraane. Laghe aatokaia nau ekapa atoa tani loo viliki veu tale taumattu ghe kupikupi sso tale ale manga ateva. Nau ghe tarala Pita me Jon ta lalu ghe mae sosso tale ale manga ateva, ghe looloo viliki veu etairarua. Apos 14:9.Pita ghe tara sossolainiela, me tee Jon, me Pita ghe uela etana va, “Utaraiengalue mae.” Nau ghe taatarailalua ghe annaa va ghe ghaa righi voto etairarua.
Apos 4:10; 16:18.Me Pita ghe uela etana va, “Karika righi viliki veu etaghi. Voto auunusi aue atau aatu etam. Tale ararina nonga ateae Iesu Karisto aNasareti ia aghaauliaa etam va, tingina saela me ukasukasu.” Pita ghe kunela nimana muenna atelange me ghe kune atinginaie saela me katengaata nonga ta kkena me kunikuni kkena ghe sarasarakanala. Ghe aosola me ghe tingina saela me ang ghe kasukasu, ghe kupi eitauaa tee ssola taita alua tale ale manga ateva, ghe aoaoso me ghe kakkaua sae ararina ateae God. Nau taumattu ngatoa laghe taraiela ta ghe kasukasula me ghe kakkaua ararina ateae God, 10 laghe kilaiela va ia oia taita ateva ghe tokatoka nonga tale atamani ale manga ateva la ghaseasea va Masi Taataraane tani loo viliki veu, laghe soghiaala tani taraia va ghe kasukasula.
11 Nau laghe nongola kiukiuna tangorengorena ateva va ang ghe kasukasula, ila akapaaili taumattu ngatoa laghe lao sio tani taraia elome tale ale manga ateva tale varanda ngateva laghe asease va Solomon etana. Ghe kunekune atingina ta taita alua tale ale manga ateva. 12 Nau Pita ghe tara avaluela o, ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Am Israeli etoa, vaalua me am mammanuena voto oia elutula, me vaalua me am taatara sossolainangalua? Am nannaa va taumattu ngateva oia emasinala tale sarasarakaniaangalua o masi tokatokaangalua? 13  Eks 3:6, 15; Luk 23:13-25; Apos 2:23.Kapuira Goto ateva Abraham, Aisiki me Jekop, kapuira Goto ateva tuvuita ia, ia ghe asaesaela ararina ateae kapuna tau ngai nongonongo anna ateva ta Iesu. Am ghe tauela ta aRom atoa va la uvi ematea, me am ghe ratiela va ia king ia emua ta Paelat, arongona ta Paelat ghe kilala va Iesu karika righi sesa gheegheleiaane. 14 Iesu raarangisana ia me ghulughuluena ia, me am, am ghe ratiela, me am ghe aloannala va tau ngai uvii emate ateva etoka. 15 Lo ateva etautau mae maulue, am ghe uvi emateala, me God ghe totuela tale nimate. Angalua oia angalu ghe taraiela ta mataingalua me angalu aaulieinia etaimim. 16 Tale niaikaaiaa ta ararina ateae Iesu, taumattu ngateva am taataraia me am kilakilaia, ange korokoronganala. Lo ateva o niaikaaiaa ta Iesu ghe ghelei emasina akapaailiela tale taataraimim.
17  Luk 23:34; 1 Tim 1:13.“Me anga kilaiemla, tueghi me nengaghi etoa, va voto am me kapuim namu ngatoa am ghe gheelei karika am ghe aalomasaanga tee. 18 Aviri am ghe gheleila, me God ang ghe kila vella emua arau sa ateva auena elutu. Kapuna propete atoa laghe aulia ngamuemue alokoila va Mesaea aue emae ghaa nimmarikana. 19  Apos 2:38.Am aikolikoliaa me am nna ngaioghioghiaa tale kaluimim ssavoto, me God aue ekkaluaa, me esei velu kaluimim ssavoto. 20 Me Vau ngepona ateva aue etau aatu nau tani mene akorokorongana maamauluaaimim, me aue emene suu Mesaea, eghe suimatoongainiela tani sausiem, Iesu etana. 21 Ia etani toka epona liu lomosina ta emene oghi sio tani mene ghelei eouna voto akapaaili. Ghe auliaala ta propet manga atoa emua arau. 22  Diut 18:15, 18-19.Llo Moses ghe auliaala va, ‘Vau eteva kapuimim Goto ateva aue etau mae teva propete aue enongina ghe atinginaieghi saela, elome ta ngetaimim. Nau propete ateva emae, am rooroo tani nongo usilainia, me am ghelei voto eauliaa. 23 Arova see atoa la tam nongo usilaa voto eauliaa aue God etturuu vella elome ta kapuna atoa.’
24 “Etiitiuaa ta Samuel me elaolao ta mene katoa propete, laghe aulia ngaotu teela isaa oia nau. 25  Aitiutiu 22:18.Am natuira iem propete atoa, me tale niaippooa ngaitaua ngateva God ghe gheleiela ta tuvuimim atoa nau ghe uela ta Abraham va, ‘Ta tuvum ateva isaa akapaaili taumattu tale kosa ateva aue la ghaa niarangise.’ 26  Apos 13:46.Nau eteva God ghe atingina saela kapuna tau ngai nongonongo anna ateva, ghe sungi ekasinaie mae sio etaimim tani arangiseiem me tani ghelei eoghiem tale gheeleiaaimim sesa.”

*3:1: 3 kilok elo alai Tale inangari nge Grik, tale aiaaghasiona (9) ateva aoa.

3:4: Apos 14:9.

3:6: Apos 4:10; 16:18.

3:13: Eks 3:6, 15; Luk 23:13-25; Apos 2:23.

3:17: Luk 23:34; 1 Tim 1:13.

3:19: Apos 2:38.

3:22: Diut 18:15, 18-19.

3:25: Aitiutiu 22:18.

3:26: Apos 13:46.