14
eIkoniam
EIkoniam Pol me Banabas lalu ghe mene gheleila uunguaairarua nongina lalu ghe gheelei eAntiok elome tale distriki eteva ePisidia. Lalu ghe ssola tale aleira ale nivelu eitaua ngateva aJiu etoa me lalu ghe aippooaala me tale poppooaairarua sarasarakanaaili, oroieili taumattu ngatoa aJiu ila me aGrik ila laghe aiesoaala. Katoa tana aJiu karika laghe aikaaiaala laghe tau lao sio sesa ninannaa ta katoa tana taumattu ngeleka me laghe ghelei esessaila tau ngaiesoa ngatoa. Mak 16:20; Hib 2:4.Lalu ghe tokala oroi nau eIkoniam me karika lalu ghe maamatautu tani aulia ngaotu Vau ngepona ateva, me Vau eteva ghe tau lao sio sarasarakana etairarua me lalu ghe gheleila oroieili ase niaimatootoongana me mirikolo atoa, me tale isaa o voto lalu ghe gheelei, Vau eteva ghe aapasunga ta taumattu ngatoa va voto o lalu ghe aulia ngaotu tale maamasinaane koronna akapa. Me taumattu tale ia o masaliki taatara ateae ghe ghalua atokailala; katoa laghe lao aitauaa tee sio aJiu etoa, me katoa laghe lao aitauaa tee sio apostolo alua. Apos 14:19.Emulina aJiu etoa me mene katoa tana taumattu ngeleka laghe tingina aitauaa teela kapuira namu ngatoa, me laghe aaloanna tani uvi taita alua me tani kumlalua tale atu va lalu mate. Pol me Banabas lalu ghe nongola me lalu ghe iloula. Lalu ghe lao sio tale distriki eteva eLikaonia, tale masaliki taatara aluae eListra me eDebi me mene kasina lutu masaliki. Me lalu ghe mene ppooaala masi kiukiu.
eListra me eDebi
EListra kateva tana taita, tangorengorena ia, tokatoka ngeuu ia nau ghe lutula, karika ghe kasukasula. Ghe tokala me ghe nongola nau Pol ghe aippooaala. Pol ghe taatara lao sio etana me ghe tarala va aikaaiaane erooroo tani ghelei emasinaia, 10 me ghe sama anamuula etana me ghe uela va, “Tingina saela,” me taita ateva ghe aoso atingina saela me ghe kasukasula.
11  Apos 28:6.Nau eteva taumattu ngatoa laghe tarala isaa o voto Pol ghe gheleila, laghe tiuaala tani sama me aore atingina tale inangari tanganueira eLikaonia, laghe ue va, “Goto atoa ngila nonginala taumattu ngatoa me ngila sio mae etaita.” 12 Banabas laghe asela ararina ateae ta Sius me Pol laghe asela ararina ateae ta Hermes poli ia ghe muemuaa niaippooaa. 13 Alena ale manga ateva goto ateva Sius ghe tokatoka akalakalangina eleka tale masaliki taatara ateae. Pristi eteva ta goto ateva ta Sius ghe maeaa sio vulumakao me pusi ngai tale namu ngateae atamana poli ia me taumattu ngatoa laghe anna tani ghelei aiaavusuvusuena etairarua.
14 Apostolo alua ta Banabas me Pol lalu ghe nongola voto o laghe aaloanna tani ghelei etairarua me lalu ghe rasila uneirarua aiaasae tani apasunga va karika lalu ghe masimasi me lalu ghe ilou ssola elome ta taumattu ngatoa me lalu ghe tiuaala tani sama anamuu. 15  Apos 10:26; Sams 146:6.Lalu ghe ue va, “Vaalua me am anna tani ghelei isaa ona voto? Angalua nim taumattu iengalua nongina am. Angalu ghe mae sio tani aulia ngaotu masi kiukiu va am kiri tale voto kamena me am taatara lao tale Goto ateva tokatoka liu ia ghe gheleila elomarase me kosa ateva, paamanu eteva me isaa akapaaili voto elome tale isaa o voto. 16  Apos 17:30.Emua arau taumattu ngeleka atoa karika laghe kilakila God, liuna avalua o me God ghe tau vellala tani kasu tale aloaloannaaira. 17  Jer 5:24.Me ghe aapasunga voto tani aimatoonga va ia etautau masi voto, me eaapasunga maamasinaane ta etautau sio vaoo ateva epona liu, me inana tale nauna, me etautau aatu inana, me eaapasu urunguitaniimim tale nimasimasi.” 18 Tale isaa o inangari, ghaisa ngarighi karika lalu ghe roo tani ghelei runga taumattu ngatoa tani ghelei aiaavusuvusuena lao ta ngetairarua.
19  Apos 17:13; 2 Ko 11:25.Katoa tana aJiu laghe kasula eAntiok elome ePisidia Distrik me eIkoniam laghe pasalila taumattu ngatoa me laghe kumla Pol tale atu me laghe ae velue ghoala tale masaliki taatara ateae poli laghe annaa va ang ghe matela. 20 Nau disaepolo atoa laghe tingina talieiniela me ghe totu saela me ghe kiriaa ssola tale masaliki taatara ateae. Eghe paila tale mene kateva nau, ia me Banabas lalu ghe lao sio eDebi.
Lalu ghe oghi lao sio eAntiok eSiria
21 Pol me Banabas lalu ghe ppooaala masi kiukiu eDebi me oroieili taumattu laghe aiesoaala. Vara me lalu ghe oghiaa siola eListra, eIkoniam me eAntiok elome ePisidia Distrik. 22  Apos 15:32; 1 Tes 3:3.Lalu ghe aasarasarakanala tau ngaiesoa ngatoa me lalu ghe auliaala va la poso parasi lo ateva o niaikaaiaa. Lalu ghe ue ta taumattu ngatoa va, “Tani kupi sso tale ararimangalina ateva God, aue ita tani sou oroieili voto aanasa.” 23 Tale kateva kateva ale manga, lalu ghe suimatoongaala elda ngatoa me lalu ghe naela me lalu ghe looloo saela tani taula lao ta nimane Vau ngepona ateva, ia laghe aatoka tuutuliira etana. 24 Nau lalu ghe lao akapa see sio tale distriki eteva ePisidia me lalu ghe mae sio tale distriki eteva ePampilia. 25 Isaa o lalu ghe aippooaala tale masaliki taatara ateae ePerga vara me lalu ghe siola tale masaliki taatara ateae eAtalia.
26  Apos 13:1-2.EAtalia lalu ghe aikaaila tale anua ateva me lalu ghe lao sio eAntiok tale provinsi eteva eSiria nongina laghe taulalue lao sio ta God va tale maamasinaane God lalu ghelei isaa o niuungu lalu ghe kasula tani ghelei, me lalu ghe ruula, me lalu ghe kiriaa mae sio. 27  Apos 15:4, 12.Nau lalu ghe rekataala eAntiok lalu ghe kolo aitauaala taumattu ngatoa tale ale manga ateva me lalu ghe auliaala voto God ghe sausilaluela tani ghelei me vaalua ghe otila salaira taumattu ngeleka atoa tani aiesoaa. 28 Lalu ghe tokala oroi nau tee lo atoa laghe aikaaiaa tale ia o masaliki eteae.

14:3: Mak 16:20; Hib 2:4.

14:5: Apos 14:19.

14:11: Apos 28:6.

14:15: Apos 10:26; Sams 146:6.

14:16: Apos 17:30.

14:17: Jer 5:24.

14:19: Apos 17:13; 2 Ko 11:25.

14:22: Apos 15:32; 1 Tes 3:3.

14:26: Apos 13:1-2.

14:27: Apos 15:4, 12.