3
Apos 17:15.Poli karika ami ghe roola tani ghaa velu ia o ninanna ngateva tale nannaaimami, ami ghe nnaala va masina va aghi nonga atoka eAten. Apos 16:1-3.Ami ghe suu aatu sio Timoti, ia kapuimami ia, me kapuna tau ngai uungu ia God tani kasuaa masi kiukiuna Karisto, tani akorokoronganaiem, me tani auliaa inangari nissausi tale aikaaiaaimim 2 Tim 3:12.va karika teva etaimim emene katuu tale isaa o nitootoonga. Am kilakila amasina va ita aue ita lao tale isaa o ase nitootoonga. Nau ami ghe tokatoka teeiem, ami ghe aauliaa etaimim nau ekapa atoa va aue ita ghaa mmarikana, me am kilakilaaili va isaa o voto ange lutulutu ekoronna. Mausina avalua o me poli anannangaili isaa o voto, me ngasuusuu atu Timoti tani mae kila va vaalua aikaaiaaimim. Amaamatautu va tale righi ase salana, saikame ateva erau tootoongainiem, me uunguaaimami etaimim erau nim peisaane.
Masi kiukiu Timoti ghe oghiaa mae sio
Apos 18:5.Me ghaine, Timoti ang ghele mae rekataa sio etaimami, ghe kasula etaimim me ghe rekataala masi kiukiu tale aikaaiaaimim me niaielousi. Ghe auliaala vaalua am nannainamami tee nimasimasi me am annaaili tani taraiemami, nongina ami tee ami annaaili tani taraiem. 2 Tes 1:4.Liuna avalua o, kapuimami etoa, me tale isaa akapa uneimami maate me niuviuvi, ami ghe ghaala airuui ngalo nau ami ghe nongola aikaaiaaimim. Ia oia ami rooroo tani toka, poli am tiitingina akorokorongana ta Vau ngepona ateva. Ami kaakaili emasina ta God poli am, me mausiimim ami ghaaghaa kinatama nimasimasi eteva ta God. 10 Eleivoo me ellaa ami looloo sae asarasarakanaaili va ami ghele mene taraiem, me tani mene auliaa tau aatu llo karika tale aikaaiaaimim.
11  2 Tes 2:16-17.Ami looloo sae va aue kapuita God ateva, Tamaita ia, me Vau ngepona ateva Iesu aue eghelei emasalika salana me ami mene mae taraiem. 12 Aue Vau ngepona ateva eghelei ailousiaaimim enamuu, me epasu esassanga, me ekao vellao ta kateva kateva etaimim me ta mene katoa taumattu ngeleka nongina ami, ami ghe gheleila etaimim. 13 Ia aue easarasarakana urunguitaniimim, me karika aue righi kaluimim ssavoto me aue am manga ta matane kapuita God ateva Tamaita ia, nau kapuita Vau ngepona ateva Iesu emae tee ila akapa kapuna atoa manga ila.

3:1: Apos 17:15.

3:2: Apos 16:1-3.

3:3: 2 Tim 3:12.

3:6: Apos 18:5.

3:7: 2 Tes 1:4.

3:11: 2 Tes 2:16-17.