18
eKorint
Vara me Pol ghe kasula eAten, me ghe lao sio tale masaliki taatara ateae eKorint. Rom 16:3.Isaa eKorint Pol ghe soula taumattu ngateva aJiu ia, ararina ateae ta Akuila, ia atala nge provinsi eteva ePontus. Karika oroi nau ia me vausenna ateva ta Prisila lalu ghe kasula eItali me lalu ghe lao sio eKorint, poli Klaodies Siisa ghe uela va aJiu ekapa atoa la kasu vuli eRom. Vara me Pol ghe lao sio tani tara Akuila me vausenna ateva ta Prisila. Apos 20:34.Me poli uunguaane tani ghelei tenti nongina ilalua o lailai elua, liuna avalua o me ghe toka teeilaluela me ghe uungu teeilalua. Me tale isaa akapa nau manga, Pol ghe laa ghaippooaa tale ale nivelu eitaua ngateva, ghe tootoonga tani ghaa nannaaira aGrik me aJiu etoa va la ghaiesoaa ta Iesu.
Apos 17:14-15.Nau Saelas me Timoti lalu ghe kasu vulila provinsi eteva eMesedonia me lalu ghe rekatala eKorint, Pol ghe ruula tani uungu tani ghelei tenti, me ghe poppooaa nonga masi kiukiu ta taumattu ngatoa, me ghe aaulia ngaotu ta aJiu etoa va Iesu Mesaea ia. Apos 13:46, 51; 20:26.Me nau eteva aJiu etoa laghe tam aaloannaia me laghe tiuaala tani auliaa teeia, Pol ghe kaokaoaa vella kosa tale ghinnanina tani apasunga va karika ghe laolao aitauaa tee nannaaira, me ghe uela etaira va, “Marova am tam saanga, rangane ateva aue etoka etaimim. Ngaghe gheleila uunguaaghi etaimim. Nge tiitiuaa oia, ngalaolao ta taumattu ngeleka atoa.”
Vara me Pol ghe kasu vulila ale nivelu eitaua ngateva, me ghe lao sio tale kateva ale kalakalaa ia tale ale nivelu eitaua ngateva, alena ia kateva taumattu ararina ateae ta Titias Jastas, ia aGrik ia me ghe kakkaua ngaitauaa tee aJiu etoa. Krispas, namuu ia tale ale nivelu eitaua ngateva, ia me ila akapanaaili taumattu ngatoa laghe tokatoka tanganuena laghe aiesoaala ta Vau eteva, me tee oroi mene katoa aKorint laghe nongola Pol ghe poppooaa, laghe aiesoaala me laghe asuulala.
Kateva eleivoo Vau eteva ghe aippooaa teela Pol tale nitaatara ateae. Ghe uela ta Pol va, “Karika umene matautu! Uppooa ngasarasarakana ta taumattu ngatoa me karika umene ruu tani ppooaa. 10  Jos 1:9; Ais 41:10.Ta aghi aue atoka teeio, me karika teva aue eroo tani ghelei saasakieinio. Poli oroi ila kapughu taumattu ngatoa tale lo ateae oia masaliki taatara.” 11 Liuna avalua o me Pol ghe tokala eKorint erooroo kateae ninamanama me ghaonomo (6) ulana, tani apasunga inangarina ateva God etaira.
12 Me nau Galio ghe gavanaala tale provinsi eteva eAkaia, aJiu etoa laghe tingina aitauaala tani kune atoka Pol, me laghe laoainie sio tale liu niaisakei nongina Galio ghe gheelei niaisakei. 13 Laghe ue va, “Taumattu ngateva oia ghe aauliaa ta taumattu ngatoa va la kkaua God tale llo salana karika eaaimuli tee loo.”
14 Nau Pol ghe anna tani sama, Galio ghe uela ta aJiu etoa va, “Marova lo ateva oia taumattu ghe gheleila righi voto sesaaili, aghi aue aroo tani nongo inangariimim. 15 Me isaa o nikokkolomi tale inangari, arari me tale uneimim inangari nipaopao, am, am ghelei me am toka amasina. Karika va aghi aue aghelei niaisakei tale isaa o ase voto.” 16 Liuna avalua o me Galio ghe sungi vellala tale liu niaisakei. 17 Vara me ila akapanaaili laghe poso atokala Sostenes, ia namuu ia tale ale nivelu eitaua ngateva me laghe uviela emua tale liu niaisakei. Galio karika ghe aisaueinilala.
Prisila, Akuila me Apolos
18  Nam 6:18; Apos 21:24.Pol ghe mene toka taula eKorint oroi nau. Vara me ghe kasu vulila tau ngaiesoa ngatoa me ghe lao sio tale masaliki taatara ateae eKenkria tani aikaai tale anua ateva tani lao eSiria, me Prisila me Akuila lalu ghe usiela. Auena ghe aikaai ghe ggalila uu nguruna eKenkria mausi inangari nialokoi ghe gheleila ta God. 19 Laghe rekatala eIpises, me Prisila me Akuila lalu ghe tokala. Me Pol ghe lao sio tale ale nivelu eitaua ngateva tani aippooaa tee aJiu etoa. 20 Nau laghe kolomiela va etoka teeila tale mene kasina nau, Pol karika ghe aloannala. 21 Nau ang ghe kasukasu, ghe gheleila inangari nialokoi eteva, ghe uela va, “Aue* Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va Aue atani lao eJerusalem tani toka tale nivelu eitaua ngateae. amene mae etaimim arova aloannaane God.” Vara me ghe saesaela tale anua ateva tani kasu. 22 Nau ghe rekatala eSiisaria, ghe saela eJerusalem, me ghe soula taumattu ngatoa tale ale manga ateva tale nimasimasi, me ghe aippooaa teeilala. Vara me ghe siola eAntiok tale provinsi eteva eSiria.
23 Pol ghe tokala kasina nau okae eAntiok, vara me ghe kasula tani lao akapa see tale provinsi elua eGalaisia me ePrigia, tani asarasarakana tau ngaiesoa ngakapa atoa.
24 Kateva tana aJiu, ararina ateae ta Apolos, ghe lutula tale masaliki taatara ateae eAleksandria, me ghe mae sio tani toka eIpises. Alomasaanga ia tale Uru ngai Manga ateva, me muenna ia tee tani aippooaa. 25 Auena ghe mae eIpises, laghe apasungaala salane Vau ngepona ateva etana, me nannaane sarasarakanaaili tani mene apasunga ta mene katoa. Ghe aaulia ngamasinaaili voto Iesu ghe gheleila, arongona ta ghe kilakila nonga niaasuu kanna Jon. 26 Ghe tiuaala tani ppooa ngasarasarakana tale ale nivelu eitaua ngateva, me karika ghe maamatautu. Nau Prisila me Akuila lalu ghe nongoala, lalu ghe koloala va elao tanganueirarua me lalu tani aulia ngamasinaaili salane God etana.
27 Nau Apolos ghe aloanna tani lao eAkaia, tau ngaiesoa ngatoa laghe asarasarakanaiela, me laghe pitipiti lao sio ta lo atoa okae disaepolo laghe tokatoka eAkaia va la soua me la ghaaia. Nau ghe laa rekataa sio, ghe saasausi emasinaaili lo atoa taumattu tale maamasinaane God me laghe aiesoaala. 28  Apos 9:22.Ghe apalala aJiu etoa, nau laghe aissakeanaala tale tummatavanga, poli ghe aapasunga tale Uru ngai Manga ateva va Iesu Mesaea ia.

18:2: Rom 16:3.

18:3: Apos 20:34.

18:5: Apos 17:14-15.

18:6: Apos 13:46, 51; 20:26.

18:10: Jos 1:9; Ais 41:10.

18:18: Nam 6:18; Apos 21:24.

*18:21: Kasina uru ngai laghe pitila, laghe mene pitila va Aue atani lao eJerusalem tani toka tale nivelu eitaua ngateae.

18:28: Apos 9:22.