20
Isaa eMesedonia me eGris
Nau niaikkaluii ghe kapala me Pol ghe kolo aitauaala disaepolo atoa me ghe aippooaa teeilala tani asarasarakanaila, me ghe kasu vulilala tani sio eMesedonia. Ghe kasu seela tale lo ateva o provins me ghe kaarasila tani aippooaa teeila tale oroieili masi inangari tani asarasarakana isaa o taumattu, me ghe rekatala eGris, me ghe tokala kotolu ulana. Nau ghe anna tani lao eSiria tale anua ateva, aJiu etoa laghe loeloe tani uvi ematea. Liuna avalua o me ghe mene aikolikoliaala nannaane va emene oghi sae eMesedonia. Ghe kasu eitauaa teela Sopata natuna ia Pirus, aBeriia ia, me Aristakus me Sekundus aTesalonika ilalua, Gaeas aDebi ia, Tikikus me Tropimus tanganueirarua eEisia, me Timoti. Isaa o taumattu laghe muemuela tani sio toiengalua eTroas. Me angalu* Luk ghe kasukasu eitauaa tee Pol, me ghe pitila va “angalua”. ghe tiu ghoala ePilipae nau nivelu eitaua ngateae tale verete karika righi isti etana ghe ruula. Ghalima (5) nau angalu ghe iloula tale anua ateva, me angalu ghe siola tani tara isaa o taumattu ghe toitoiengalua eTroas. Ami ghe tokala ghaitu (7) nau eTroas.
Iutikas ghe totula tale nimate eTroas
Airuuruu tale nau manga ateva, ami ghe toka aitauaala tani piri verete piri verete Katoa la nannaa va malloeana va ninamanama ateae nongina Iesu me disaepolo atoa laghe gheleila tale ale ngepona atiulu, me katoa la nannaa va nim ninamanama ateae. me Pol ghe ppooaala ta taumattu ngatoa. Ta aue ghe pai me ghe kasu, ghe ppooaala lomosi ta ghe ghaala elomatuaa voo. Oroieili lam aitaatara tale ale ngepona atiulu ami ghe tokatoka etana. Tale uindoa ngateae aliki taita ateva ararina ateae ta Iutikas ghe asekanue atokala. Nau Pol ghe aippooaa Iutikas ghe llusu etokala, me ghe laa sae katuu arau epona tale aiaakotonna atiulu ale tale ale ngepona ateva, me ghe siola arau etapaa kosa. Laghe siola tani saua me matena ia. 10 Pol ghe kkure siola me ghe tturru siola me ghe saula aliki taita ateva me ghe uela va, “Am rau mene matautu, ta sakesake ia.” 11 Vara ghe mene saela epona me ghe pirila verete me laghe namanamala. Laghe aippooaala lomosi ta ghe paila me ghe kasula. 12 Taumattu ngatoa laghe ghaala aliki taita ateva oia me laghe laoainie sio tanganuena sakesake ia me laghe masimasieiliila.
Pol ghe aippooa ngaruula ta elda ngatoa eIpises
13 Ami ghe muemuela tale anua ateva me ami ghe ssola tale masaliki eteae eAsos tani kaai Pol ta ghe uela va aue enim kasuaa me ami mae kaaia okae. 14 Nau ta ghe souemamila eAsos ami ghe kaaiela me ami ghe lao sio tale masaliki taatara ateae eMitilini. 15 Mene kateva nau ami ghe tiu ghoala me ami ghe rekatala tale patunganua ateva eKios. Lo ateva o nau ghe lange sio me ami ghe ssola tale patunganua ateva eSamos, me ghe paila ta mene kateva nau, me ami ghe rekataala tale masaliki taatara ateae eMiletus. 16 Pol ghe nnaala tani lau etoka eIpises ta la rau mene appataia tale provinsi eteva eEisia. Ta ghe aailuilui tani lao parasi eJerusalem nau ta Pentikos, arova ghe rooroo.
17  Apos 18:21.Isaa o eMiletus Pol ghe suula inangari ta elda ngatoa tale ale manga eIpises va la mae taraia eMiletus. 18  Apos 18:19–19:10.Nau ta laghe rekatala ghe uela etaira va, “Am kilakila vaalua aghe toka teeiemla tale mata ngemua ateva nau, nau aghe tani rekatala tale lo ateva oia provinsi eEisia lomosi ta nau oia. 19 Auungu ta Vau ngepona ateva tale nisioaa ninanna, me rarum mata me maate ta poli loeloeaaira aJiu etoa tani uvi emateaghi. 20 Am kilakila va karika aghe sio asoasoaa poi tani ppooaa voto llo erooroo tani sausiem. Aghe aippooaa tale matavanga me elome tale paa ngaleimim. 21 Aghaaulia ngaotu ta aJiu etoa me Grik atoa va la kiri mae ta God tale ninna ngaioghioghiaa me la aiesoaa ta kapuita Vau eteva ta Iesu.
22 “Me ghaine Spiriti eteva ange tau esarasarakana mae sio ninanna va asio eJerusalem me karika akilakila va saa llo aue elutu etaghi. 23  Apos 9:16; 21:11.Me akilakila nonga va, tale masaliki taatara akapa atoa, Spirit Manga ateva eaauliaa kieghi va aue ale mata voovoo me sesa voto etoitoieghi. 24  Apos 21:13; 2 Tim 4:7.Amasimasi tani mate mausi Vau ngepona ateva, arova aghele ruu uunguaa Vau eteva Iesu ghe sungieghila tani ghelei, va appooa ngaotu masi kiukiu tale maamasinaane God.
25 “Aghe kasu ekapa seela etaimim tani ppooaa ararimangalina ateva God me ghaine akilakila va karika teva etaimim aue emene taraieghi. 26 Aghaauliaa etaimim ghaine va, marova toa etaimim karika la saanga, karika righi uunguaaghi etaimim, 27 poli karika aghe maamatautu tani aulia ngaotu aloannaane akapa God etaimim. 28  1 Tim 4:16; 1 Pita 5:2-4.Am aitara ngamasinaiem me isaa o llo taumattu Spirit Manga ateva ang ghe gheleiemla va am tau ngai toitoi iem tale ale manga ateva. Ia o ale manga ateva God ghe poliela tale raena ateva. 29  Mat 7:15; Jon 10:12.Akilakila va nau akasu vuliem katoa taumattu nongina sesa paua ngetapaa tuvui etoa aue la kupi sso tani tootoonga tani ghelei saasakiaa taumattu. 30 Me elome ta ngetaimim katoa aue la tingina sae tani auliaa voto llo kamena me oroi ila lo atoa etaimim la aikaaiaa aue la oghi tani laa aimuli teeila. 31  1 Tes 2:11.Liuna avalua o me am paniem. Me am rau mene kkaluaa va kotoluae ninamanama karika aghe aamaomao tani auliaa kie kateva kateva ta ngetaimim, ellaa me eleivoo rarum mataghi ghe kaokao ta poliimim.
32 “Ghaine ngatautauem lao ta God me inangarina tale maamasinaane erooroo tani atuutulu ta ngetaimim me etau aatu voto akapa ghe aulia ngalokoila ta lo atoa ang ghe suilala va ila manga ila. 33  1 Ko 9:11-12.Karika aghe sassaii poi lo atoa uneira viliki veu me ghinnaniira. 34  Apos 18:3; 1 Tes 2:9.Am kilakila vaalua aghe uungu tale nimaghi eluelange tani ghaa aloannaaghi me kapughu etoa. 35 Tale voto akapa agheelei, aghaapasunga etaimim va ita uungu aanasa avalua o tani aisausiaa lo atoa karika sarasarakana ila, me anannaa inangarina Vau eteva Iesu ghe auliaala va, ‘Oroieili nimasimasi emaemae ta lo ateva taumattu epaaparruu, elaulau lo ateva enim anna tani toka ghaaghaa.’ ”
36 Nau ghe ruula tani auliaa llo, me ghe suuiaala me tee lo atoa laghe usiusia me ghe looloo saela. 37 Ila akapa laghe tiuaala tani ngala me laghe llotiela me laghe ngusuela. 38 Voto ateva ghe tani gheleilala me laghe alousiusieiliila, ia o tuku inangarina ateva ghe uela va karika aue la mene taraia. Vara me laghe kasu eitauaa teeiela tani sio tale anua ateva.

*20:6: Luk ghe kasukasu eitauaa tee Pol, me ghe pitila va “angalua”.

20:7: piri verete Katoa la nannaa va malloeana va ninamanama ateae nongina Iesu me disaepolo atoa laghe gheleila tale ale ngepona atiulu, me katoa la nannaa va nim ninamanama ateae.

20:17: Apos 18:21.

20:18: Apos 18:1919:10.

20:23: Apos 9:16; 21:11.

20:24: Apos 21:13; 2 Tim 4:7.

20:28: 1 Tim 4:16; 1 Pita 5:2-4.

20:29: Mat 7:15; Jon 10:12.

20:31: 1 Tes 2:11.

20:33: 1 Ko 9:11-12.

20:34: Apos 18:3; 1 Tes 2:9.