7
Niaisakei
(Luk 6:37-38, 41-42)
Rom 2:1; 1 Ko 4:5; Jms 4:11-12.“Am rau mene ue va katoa nonga taumattu la gheelei ssavoto, ta God erau auliaa teeiem va am tee am gheelei ssavoto. Mak 4:24.Poli God aue eghelei niaisakei etaimim nongina am gheelei niaisakei ta katoa, me saa ase voto am gheelei ta mene kateva, God aue eghelei tee etaimim.
“Vaalua me utaatara nonga tuku vongovongo arighi ta matana kapum ateva me karika uannaa tuku palanga ateva ta matam? Vaalua me uue ta kapum ateva va, ‘Mae sio me aghaa velu tuku vongovongo arighi ta matam,’ me nau etoa tuku palanga ateva etokatoka ta matam? Usimaghalue io! Ta ughaa velu ekasina mua tuku palanga ateva ta matam, me aue utaatara amasina nau eteva ualoanna tani ghaa velu tuku vongovongo arighi ta matana kapum ateva.
“Am rau mene ghaa voto manga va am tau lao ta paua atoa, ta aue la kirila me la ametiem me la namaiem. Me tee am rau mene velu sio uneimim pel ta mosu etoa, ta aue la asa saasakiaa.
Ukolomi, upae me umirimiri
(Luk 11:9-13)
Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24.“Am kolomi me aue etau aatu; me am pae me aue am tara; me am mirimiri me atamana ateae aue eotia. 1 Jon 3:22; 5:14-15.Lo atoa la kookolomi, la ghaaghaa, me lo atoa la paepae, la taatara, me atamana eotioti ta lo atoa la mirimiri.
“See etaimim tamatama atoa, arova teva natum elooloo teva tuku verete, aue utau lao teva atu? 10 Me arova elooloo teva kko, aue utau lao teva katuu? 11  Jms 1:17.Me gheegheleiaaimim sesa, me am kilakila tani tau lao masi voto ta natuimim atoa, am annaa va ghaisa ooroiaa voto Tamaimim ateva etokatoka epona liu etautau lao ta lo atoa la kookolomia? 12  Mat 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10.Tale isaa akapaaili voto, am ghelei lao ta katoa, llo am aloanna va la ghelei mae etaimim. Isaa o llo isaa tale inangari nipaopao me tale propete.
Ghauna arighi atamana
(Luk 13:24)
13 “Am kupi sso tale ghauna arighi atamana. Atamana ateae namuu ia me salana atikirighi namuu ia elaolao tale voto sesa, me oroi taumattu la kupikupi sso etana. 14 Me atamana tani ghaa maulue ateva ghauna ia me salane atikirighi masukasukaleaili ia tani usilainia, me karika oroi ila lo atoa la uusilainia.”
Ai eteae me uene
(Luk 6:43-44)
15  Mat 24:24; Apos 20:29; 2 Pita 2:1.“Am paniem nonga tale propete kamekame atoa. Gheeleiaaira eleka masina nongina sipsipi etoa, me nannaaira elome la nannaa sesa tani ghelei saasakieinam nongina sesa paua ngetapaa tuvui etoa. 16  Gal 5:19-22; Jms 3:12.Tale ueira aue am kilaila. Karika teva taumattu elaa paapariki ue ngai tale uasa karasa me ue uasa tale ai rorroana. 17 Tale ie nonga o salana atikirighi, masi ngai eteae ekuukuneaa masi uene, me sesa ngai eteae ekuukuneaa sesa uene. 18 Masi ngai eteae karika erooroo tani kuneaa sesa ue ngai, me sesa ngai eteae karika erooroo tani kuneaa masi ue ngai, 19  Mat 3:10; Luk 3:9; Jon 15:6.ta isaa akapaaili ai karika ekuukuneaa masi uene la tuetuea katuu me la veluvelu sae tale kuraa. 20  Mat 12:33.Am roo tani tara kila va see ila propete kamekame atoa tale gheeleiaaira, nongina am kilakila ai eteae tale uenenna.
Karika akilakiaiem
(Luk 13:25-27)
21  Luk 6:46; Jms 1:25.“Karika isaa akapa taumattu la aseaseaghi va, ‘Vau eteva,’ aue la kupi sso tale ararimangali ngepona liu eteva, karika. Ta lo atoa nonga la aimulisi tee gheeleiaane Tamaghi etokatoka epona liu aue la kupi sso tale ararimangali ngepona liu eteva. 22 Oroi ila lo atoa aue la mae etaghi tale airuuruu eteva nau, aue la ue etaghi va, ‘Vau eteva, Vau eteva, karika va ami ghe aauliaa inangarina God tale ararim ateae, me ami ghe tiutiu velu raroai etoa tale ararim ateae, me ami ghe gheelei oroieili voto atoa sarasarakana ila laghe lutulutu tale ararim ateae?’ 23  Sams 6:8; 2 Tim 2:19.Me aue aliu etaira va, ‘Karika akilakilaiem. Am kasu emasalikaala, tau nighelei ssavoto am!’ ”
Ghalua ase nighelei ale
(Luk 6:47-49)
24 “See ila lo atoa la nongonongo inangarighi me la uusilaa, ila nongina taumattu ngateva alomasaanga ia, ghe atulula alena ateva epona tale atu. 25 Nau eteva vaoo ateva ghe sio mae, me ateo ghe akalala, me kuukuu eteva ghe lutula, laghe tonge poila ale ateva, ale ateva karika ghe katuula, poli ie tale atu korokorongana. 26 Me see ila lo atoa la nongonongo inangarighi me karika la uusilaa, ila nongina alo kapakapa ateva tana taumattu ghe atulula alena ateva tale rira. 27 Nau eteva vaoo ateva ghe sio mae, me ateo ghe akalala, me kuukuu eteva ghe mae sio, laghe gheleila ale ateva ghe katuula, me namungaili kaakatungaane.”
28 Nau eteva Iesu ghe ruula tani auliaa isaa o voto, taumattu ngatoa laghe soghiaala llo ghe apasungaala, 29  Mak 1:22; Luk 4:32.poli karika ghe aippooaa nongina tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, ta nongina taumattu ngateva matuutuliena ia.

7:1: Rom 2:1; 1 Ko 4:5; Jms 4:11-12.

7:2: Mak 4:24.

7:7: Mak 11:24; Jon 14:13; 15:7; 16:23-24.

7:8: 1 Jon 3:22; 5:14-15.

7:11: Jms 1:17.

7:12: Mat 22:39-40; Luk 6:31; Rom 13:8-10.

7:15: Mat 24:24; Apos 20:29; 2 Pita 2:1.

7:16: Gal 5:19-22; Jms 3:12.

7:19: Mat 3:10; Luk 3:9; Jon 15:6.

7:20: Mat 12:33.

7:21: Luk 6:46; Jms 1:25.

7:23: Sams 6:8; 2 Tim 2:19.

7:29: Mak 1:22; Luk 4:32.