5
Niaikaaiaa ta Natuna ateva God
1 Jon 4:15.Lo atoa la ghaikaaiaa va Iesu Mesaea ia, natuna ila God, me lo atoa la ghaielousiaa Tamana, la ghaielousiaa tee natuna atoa. Arova ita aielousiaa me nongonongo usilaa God, ita kilakila va aue ita aielousiaa natuna atoa. Jon 14:15, 23-24.Tani aielousiaa God, malloeana va ita aimuli tee voto eaauliaa va ita ghelei, me inangarina God karika aue aanasa tani ghelei. Ta lo akapa atoa ita ghe lutula ta God, ita ghaapala sesa tale kosa ateva. Ia o lo ateva niapala: ita aikaaiaa ta God. See ia lo ateva eaapala kosa ateva? Lo ateva nonga eaikaaiaa va Iesu Natuna ia God.
Jon 1:29-34.Ia o lo ateva ghe mae sio tale manu ghe ghaala niasuu me tale rae ghe akalala tale aikotoo, Iesu Karisto etana, karika ghe mae sio nonga tale manu, ta ghe mae sio tale manu me rae. Isaa o voto Spirit Manga ateva ghe auliaala, ita kilakila va koronna ia, poli Spirit Manga ateva koronna ia. Kotolu voto lotolu aaulia ngaotua: Jon 15:26.Spiriti eteva, manu eteva me rae ateva.* Kasina uru ngai laghe pitila tale inangari nge Latin me mene ghaata tale inangari nge Grik laghe pitila auena ta ninamanama 1300, la ghe pitila 7 Kotolu voto lotolu aulia ngaotu epona liu: Tamana, Inangari eteva me Spirit Manga ateva, me lotolu ghe asokoi eitauaala. 8 Me kotolu voto lotolu aulia ngaotua tale kosa ateva: Spiriti eteva, manu eteva me rae eteva. Lotolu ghe asokoi eitauaala. Jon 5:32-37.Taumattu ngatoa la aakoronna llo voto taumattu ghe tarala me eaauliaa. Tale ia o salana atikirighi taumattu etani akoronna llo voto God eaaulia ngaotu Natuna, ta poli God koronna ia. 10  Jon 5:36-40; Gal 4:6.Lo ateva eaaiesoaa tale Natuna ateva God, ia ghe aiesoaala inangarina ateva God ghe aulia ngaotuela, me lo ateva etam aaiesoaa ta God egheelei va God tau nikamekame ia, poli karika eaikaaiaa llo voto God eaaulia ngaotu Natuna. 11 Me inangari koronna isaa avalua toko, va God ang ghe tau mae sio etaita maulue ateva tokatoka liu ia, me ia o maulue ateva, ie ta Natuna. 12  Jon 3:36.Lo ateva eaighui tee Natuna, eghaaghaa maulue ateva. Me lo ateva karika eaighui tee Natuna ateva God, karika aue eghaa maulue ateva.
Airuuruu tale inangari
13  Jon 20:31.Apitipiti voto toko etaimim lo atoa am aaikaaiaa tale ararina ateae Natuna ateva God tani gheleiem va am rooroo tani kila va maulue ateva tokatoka liu ia, ia etaimim. 14  Jon 14:13-14; 1 Jon 3:21-22.Ita atoka tuutuliita ta God va arova ita kolomi righi voto tale aloaloannaane, aue enongota. 15 Me arova ita kila va enongonongota, saa llo ita kolomi, angita kilala va angita ghaala.
16  Mat 12:31.Arova teva etaimim etara teva nengana o tuena va egheelei ssavoto ateva karika aue ekatulainia lao tale nimate, elooloo sae mausina, me God aue etau lao maulue etana. Amene aauliaa lo atoa kaluira ssavoto karika ekaakatulainila lao tale nimate. Ta kateva ssavoto ekaakatulainila lao tale nimate. Karika aue va am looloo sae tale ia o ase ssavoto ateva. 17 Isaa akapaaili sesa gheegheleiaaita, ssavoto ia, me kasina ssavoto karika ekaakatulainita lao tale nimate.
18  1 Jon 3:9.Ita kilakila va lo akapa atoa laghe lutula ta God karika la gheeghelei ssavoto. Natuna ateva God, Iesu etana, eaitarainila, me sesa taumattu ngateva karika erooroo tani ghelei saasakieinila. 19 Ita kilakila va ita kapuna ita God, me taumattu ngakapaaili tale kosa ateva la tokatoka tale sarasarakaniaa sesa taumattu ngateva. 20 Me ita kilakila va Natuna ateva God ghe mae sio me ghe tau mae sio alomasaanga etaita va aue ita kila God koronna ia, me ita etana, me Natuna ta Iesu Karisto. Ia koronna ateva God me etautau maulue ateva tokatoka liu ia.
21 Masi natughu etoa, am alekalekaiem tale tootoo goto atoa.

5:1: 1 Jon 4:15.

5:3: Jon 14:15, 23-24.

5:6: Jon 1:29-34.

5:8: Jon 15:26.

*5:8: Kasina uru ngai laghe pitila tale inangari nge Latin me mene ghaata tale inangari nge Grik laghe pitila auena ta ninamanama 1300, la ghe pitila 7 Kotolu voto lotolu aulia ngaotu epona liu: Tamana, Inangari eteva me Spirit Manga ateva, me lotolu ghe asokoi eitauaala. 8 Me kotolu voto lotolu aulia ngaotua tale kosa ateva: Spiriti eteva, manu eteva me rae eteva.

5:9: Jon 5:32-37.

5:10: Jon 5:36-40; Gal 4:6.

5:12: Jon 3:36.

5:13: Jon 20:31.

5:14: Jon 14:13-14; 1 Jon 3:21-22.

5:16: Mat 12:31.

5:18: 1 Jon 3:9.