4
Am tootoonga ase spiriti etoa
Mat 7:15; 1 Jon 2:18; 2 Jon 1:7; 1 Tes 5:21.Kapughu etoa, am rau mene aikaaia ngakapa tale ase spiriti etoa. Poli oroi ila propete kamekame atoa angila ghe kasu ekapa seela tale kosa ateva oia, am tootoonga spiriti ekapa atoa tani tara va laghe kasula ta God o karika. 1 Ko 12:3.Aue utara kila kapuna ateva spiriti God ia avalua toko: va lo ateva spiriti eaaulia ngaotu va Iesu Karisto ghe taumattuula. 1 Jon 2:18.Me lo ateva spiriti karika eaaulia ngaotu Iesu, karika ghe kasula ta God. Ia o ase spiriti eteva, tau ngai ssateena ia Karisto, am ghe nongoala va aue emae, me ia oia ang ghele rekatala.
Mat 12:29; 1 Jon 5:4-5.Am, aliki etoa, am kapuna iem God, me ngam ghe apalala propete kamekame atoa, poli lo ateva etokatoka etaimim sarasarakanaaili ia me elaulau lo ateva tale kosa ateva. Jon 8:47; 15:19.Ila tale kosa ateva oia, me la aauliaa voto tale kosa ateva oia, me taumattu ngatoa tale kosa ateva la nongonongo usilainila. Ita kapuna ita God, me lo atoa la kilakila God, la nongonongo usilainita. See karika ia ta God karika enongonongo usilainita. Tale isaa o salana, ita rooroo tani kila koronna ateva spiriti me kamena ateva spiriti.
Kanna God niaielousi me kaluita
Masi kapughu etoa, ita aielousiaa kateva kateva, poli niaielousi eteva ghe mae sio ta God. Lo ateva eaaielousiaa ghe lutula ta God, me ekilakila God. Lo ateva etam aaielousiaa karika ekilakila God, poli God tau ngaielousi ia. Jon 3:16.God ghe apasungaala aielousiaane ateva etaita avalua toko: va ghe suula kateva nonga ia Natuna ateva ghe mae sio tale kosa ateva, me mausina avalua o me ita maamaulue. 10  Rom 5:8-10; 1 Jon 2:2.Ia o niaielousi eteva: karika va ita, va ita ghe aielousiaala God, ta God ghe aielousieinitala, me ghe suula Natuna tani ghaa aipolipoli tale kaluita ssavoto. 11 Kapughu etoa, poli God eaielousieinita, ita tee ita tani mene aielousiaa kateva kateva. 12  Jon 1:18.Karika teva ghe tara God, me arova ita aielousiaa kateva kateva, God etokatoka etaita, me ia o niaielousi eteva egheelei niuungu ghe uela va ita ghelei.
13  2 Ko 1:22; 1 Jon 3:24.Ita kilakila va ita, ita tokatoka etana, me ia etaita, poli ghe tau mae sio kapuna Spirit Manga ateva etaita. 14 Me angita ghe tarala me angita ghe aulia ngaotula va Tamane ghe suula Natuna tani sio asaangi taumattu tale kosa ateva. 15 Lo ateva eaulia ngaotu va Iesu Natuna ia God, God etokatoka etana, me ia ta God. 16 Me mausina avalua o me ita kilakila me ita aatoka tuutuliita tale aielousiaane ateva God etaita.
God tau ngaielousi ia, me lo ateva etokatoka tale niaielousi, etokatoka ta God, me God etokatoka etana. 17 Tale isaa o salana, niaielousi eteva egheelei niuungu ghe uela va ita ghelei, me aue ita rooroo tani tingina akorokorongana tale nau niaisakei eteva, poli ita nongina Iesu tale kosa ateva oia. 18 Karika righi nimatautu tale niaielousi eteva, ta ghulughuluena ateva niaielousi eghaaghaa velu nimatautu eteva, poli matautu eteva aipolina sesa. Lo ateva emaamatautu, ghulughuluena ateva niaielousi karika ia etana.
19 Ita aielousiaa God poli ia ghe aielousia ngakasinaitala. 20 Arova teva eue va, “Aghi aghaielousiaa God,” me esessa tee nengane o tuena ateva, tau nikamekame ia, ta lo ateva karika eaielousiaa nengane o tuena ateva etaataraila, karika erooroo tani aielousiaa God karika etaataraia. 21  Mak 12:29-31.God ghe tau mae sio niuungu tani ghelei, va lo ateva eaielousiaa God etani aielousiaa tee nengane o tuena ateva.

4:1: Mat 7:15; 1 Jon 2:18; 2 Jon 1:7; 1 Tes 5:21.

4:2: 1 Ko 12:3.

4:3: 1 Jon 2:18.

4:4: Mat 12:29; 1 Jon 5:4-5.

4:5: Jon 8:47; 15:19.

4:9: Jon 3:16.

4:10: Rom 5:8-10; 1 Jon 2:2.

4:12: Jon 1:18.

4:13: 2 Ko 1:22; 1 Jon 3:24.

4:21: Mak 12:29-31.