12
Kiukiu niaimatoonga tale sesa tau ngeutana atoa laghe aaitaraa utani uaeni etingiu
(Mat 21:33-46; Luk 20:9-19)
Ais 5:1-2.Iesu ghe tiuaala tani aippooaa tee taumattu ngatoa tale kiukiu niaimatoongana atoa va, “Kateva taumattu ghe pasala utani uaeni etingiu, me ghe iri taliaala valavala ateae, me ghe kaila aimonnaa uaeni eteva, me ghe atulula aitiketike ateva. Vara me ghe taue lao sio ta katoa tau ngeutana tani aitarainia, me ghe kasu emasaula. Nau eteva utana atingiu ghe matuela, ghe suula kateva kapuna tau ngai uungu tani laa tara lo atoa laghe aaitaraa utana atingiu me aue ghe ghaa righi ue uaeni. Lo atoa laghe aaitaraa utana atingiu laghe llotiela, me laghe uvi saasakieiniela, me laghe sungi veluela, me karika ghe ghaala righi ue uaeni. Vara me ghe mene suula mene kateva kapuna tau ngai uungu tani mene lao etaira. Laghe mene lloti etokaiela, me laghe paru rriila uruna ateva, me laghe apalataiela. Ghe mene suula mene kateva, lo ateva o tau ngai uungu laghe uvi emateala. Oroieili ila lo atoa ghe mene sungilala kateva kateva ghe laolao; katoa laghe nim uvilala, me katoa laghe uvi ematelala.
“Kateva nonga ia taumattu ghe tokala, natuna ia ghe tani aaielousieinia, ghe airuuruula tani sungia ta ghe ue va, ‘Aue la oneoneaa natughu eteva.’
“Nau eteva lo atoa laghe aaitaraa utana atingiu laghe taraiela, laghe aippooa ngaitauaala elome etaira va, ‘Taumattu ngateva okae aue eghaa akapa llo oia. Ita uvi ematea, me ita ghaa utana atingiu me ekaluita ia.’ Hib 13:12.Laghe llotiela, me laghe uvi emateala, me laghe sau velue ghoala eleka tale utana atingiu.
“Sa ateva taumattu ngateva, umana ia utana atingiu, aue egheleia? Aue emae euvi ematela me emene tau lao utana atingiu ta katoa ppae. 10  Sams 118:22-23.Koti karika am ghe ritila tale Uru ngai Manga ateva? Eue va,
“ ‘Atu eteva tau ngai atulu ale atoa laghe ratiela
ghe aitiutiula tale atu ekapa atoa tani suei ale ateva;
11 Vau palepale ghe gheleila isaa o voto
me taataraane masinaaili ta mataita.’ ”
12 Namu ngatoa laghe nongola me laghe kilala va Iesu ghe aauliaa teeila tale kiukiu niaimatoonga. Laghe aloanna tani kuneia, me laghe nim maamatauta taumattu ngatoa, me laghe tau veluela, me laghe kasula.
Tani tau lao takis ta Siisa
(Mat 22:15-22; Luk 20:20-26)
13  Luk 11:53-54.Laghe suula katoa tana Paresi me katoa tana kapuna Herot tani laa ghareaa Iesu va ghe ppooaa righi inangarina, me laghe ghaaia me laghe laa ghatinginaia tale niaisakei. 14 Nau laghe lao sio, laghe uela va, “Tisa, io nau ekapa atoa uaauliaa nonga voto koronna. Karika unannangaili saa llo taumattu ngatoa la annaa, me karika utaatara taumattu tale naanamungaaira me uunguaaira, me uaapasunga ngakoronna salane God. Vaalua? Masina tani taula takis ta Siisa? Ita taula, o karika ita mene taula?”
15 Me ia ghe kilakilaaili va usimaghalue ila, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am tootoongainaghi? Ghaa mae tivilau viliki veu me atara.” 16 Laghe tau lao sio viliki veu etivilau etana me ghe uela etaira va, “See tootoona ateva me ararina ateae o?”
Me laghe uela va, “Siisa.”
17  Rom 13:7.Me Iesu ghe liula me ghe uela etaira va, “Am taula voto kanna Siisa ta Siisa, me voto kanna God ta God.”
Me laghe soghiaala tani nongo llo ghe auliaala.
Maulue ateva tale kosa ateva auena emae
(Mat 22:23-33; Luk 20:27-40)
18  Apos 23:8.Sadiusi etoa, karika la ghaaiesoaa tale nitotu tale nimate, katoa etaira laghe mae sio ta Iesu me laghe uela etana va, 19  Diut 25:5.“Tisa! Moses ghe piti elokoila va arova taita ateva lailai ia emate me karika righi natuna, nengane ateva aue eghaa vausenna ateva ang ghe raue vuluela, me aue natuirarua aitiutiu eteva aliki, la nnainia va natuna ia tuena. 20 Tue me nenga ghaitu (7). Aitiutiu eteva ghe laila, me karika righi natuna me ghe matela. 21 Ghaluene ateva ghe ghaala vausenna ateva tuena, ghe raue vuluela. Me ie tee ghe mene matela nau karika righi natuna. Ase voto ateva o ghe mene lutula ta aiaakotonna ateva aliki. 22 Tue me nenga ghaitu laghe ghaala vause ateva, me karika righi natuira me laghe matela, me vause ateva ghe mate aruula. 23 Nau nitotu tale nimate, see aue evausenna ia vause ateva o, poli ila akapa laghe laila etana?”
24 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Nannaaimim karika ghulughuluena, poli karika am kilakila Uru ngai Manga ateva me sarasarakaniaane God. 25 Nau God aue etotu taumattu matena, taita atoa me vause atoa karika aue la lai; aue la nongina ensolo atoa epona liu. 26  Eks 3:2, 6.Me tale nitotu ta taumattu matena, karika am ghe ritila tale unna vuku eteva Moses, tale kiukiu natu ai erighi, God ghe uela va, ‘Aghi kapuna Goto ieghi Abraham, Aisiki me Jekop.’ 27 God karika va kapuira Goto ia lo atoa taumattu matena ila, ta kapuira Goto ia lo atoa maulue ila. Am Sadiusi etoa, inangariimim nim kamena.”
Mata ngemua ateva inangari nipaopao
(Mat 22:34-40; Luk 10:25-28)
28  Luk 10:25-28.Tau ngai aapasunga ngateva tale inangari nipaopao ghe usila tani nongo nau eteva Sadiusi etoa laghe sama teela Iesu. Ghe nongola va Iesu ghe liu emasinaailiila inangariira Sadiusi etoa. Liuna avalua o me ghe kolomila Iesu tale nikokkolomi eteva va, “Sa ateva inangari nipaopao mata ngemua ia me namuu ia tale isaa akapa inangari nipaopao?”
29  Diut 6:4-5.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Mata ngemua ateva voto va, ‘Israeli etoa, am nongo, Vau palepale ateva kapuimim ia, ia nonga vau tuungi ia. 30 Uaielousiaa Vaum ateva kapum Goto ia tale urunguitanim ateva, me tale maamauluaam, me tale nannaam, me tale sarasarakaniaam akapa.’ 31  Lev 19:18.Me aiaaghaluena ateva inangari nipaopao eue va, ‘Uaielousiaa taumattu ngateva kalakalangina ia etam, nongina uaaielousieinio.’ Inangari nipaopao alua o, namuu ilalua tale isaa akapa inangari nipaopao.”
32 Me tau ngai aapasunga ngateva tale inangari nipaopao ghe uela va, “Masinaaili, tisa. Koronna llo inangari nguauliaala va Vau eteva epona liu ia nonga Vau palepale ia, karika mene teva nongina ia. 33  1 Sam 15:22; Osea 6:6.Me ita aielousiaa Vau ngepona liu eteva tale urunguitaniita, me tale nannaaita, me tale sarasarakaniaaita, me ita aielousiaa taumattu ngatoa kalakalangina ila etaita, nongina ita aaielousieinita. Poli masina tani aimuli tee inangari nipaopao alua o, me tani ghelei asease aiaavusuvusuena.”
34 Iesu ghe nongo kilala alomasaanganiaane taumattu ngateva o, me ghe uela etana va, “Io karika masau io tale ararimangalina ateva God.” Ghe ruu evaluela o me ila akapa laghe matautula tani kolomi Iesu tale mene righi nikokkolomi.
See tuvuna ia Mesaea?
(Mat 22:41-46; Luk 20:41-44)
35 Iesu ghe tokatoka elome tale ale manga ateva me ghe aapasunga voto ta taumattu ngatoa. Ghe ue va, “Vaalua me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao la uue va Mesaea tuvuna ia Deivit? 36  Sams 110:1.Me Spirit Manga ateva ghe tokala ta Deivit, me Deivit ghe uela va,
“ ‘Vau eteva ghe uela ta kapughu vau eteva va,
“Toka siola tale pai muenna ativilau
lomose ta aghatoka sio lo atoa la sessa teeio euu,
me uatingina saoaa kkem etaira.” ’
37 Deivit ghe uela va Mesaea vauna ia. Vaalua me ghele mene tuvuna ia?”
Oroiannaaili taumattu laghe nongonongoa me laghe maamasiangaili llo ghe aauliaa.
Tau ngai aapasunga atoa tale
inangari nipaopao
(Mat 23:1-36; Luk 20:45-47)
38 Nau Iesu ghe mene aapasunga, ghe uela va, “Am taatara amasina tale gheegheleiaaira, tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao. La ghaloanna nonga tani asae masi ghinna nongina namu ngatoa, me tani ghaa nioneoneaa tale tummatavanga. 39 Me ila la ghaloanna tani toka tale masi aitokatoka uneira namu ngatoa tale ale nivelu eitaua ngatoa, me tale ninamanama atoa. 40 Tisa ngatoa la kamekame vause atoa raue vulu ila me la ghainao peiira, me la ghaitaratarainila tani ghelei aluse nilooloo sae atoa. Nau niaisakei, aue la ghaa nimmarikana namungaili.”
Kanna opring vause raue vulu eteva
(Luk 21:1-4)
41 Iesu ghe ssola tale ale manga ateva me ghe toka siola ta pai kativilau tale voto ateva la kaakaai viliki veu, me ghe taatara taumattu ngatoa laghe kaakaai kaluira viliki veu. Oroi tau peipeiena atoa laghe kaakaai oroieili kaluira viliki veu. 42 Vara me vause raue vulu eteva, karika tau peipeiena ia, ghe kaaila tapiri viliki veu eluevilau.
43  2 Ko 8:12.Iesu ghe kolola kapuna disaepolo atoa me ghe uela etaira va, “Aghaaulia ngakoronna etaimim va ia o vause ateva ange kaaila oroi viliki veu tale aikaai viliki veu eteva, me katoa la kaaila malaki. 44 Ta ila akapaaili, la kaaila kasina nonga uneira viliki veu, me oroi isaa elo ale, me ia o vause ateva etau ekapa lao sio unna viliki veu tale aikaai viliki veu eteva, karika righi viliki veu tani mene poli righi peina.”

12:1: Ais 5:1-2.

12:8: Hib 13:12.

12:10: Sams 118:22-23.

12:13: Luk 11:53-54.

12:17: Rom 13:7.

12:18: Apos 23:8.

12:19: Diut 25:5.

12:26: Eks 3:2, 6.

12:28: Luk 10:25-28.

12:29: Diut 6:4-5.

12:31: Lev 19:18.

12:33: 1 Sam 15:22; Osea 6:6.

12:36: Sams 110:1.

12:43: 2 Ko 8:12.