13
Aue la tturuu ale manga ateva
(Mat 24:1-2; Luk 21:5-6)
Nau Iesu ghe kupi ghoala tale ale manga ateva, kateva tana kapuna disaepolo ghe uela etana va, “Tisa, tarala masi atu etoa namungaili ila, me masi ale atoa.”
Luk 19:44.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Utaatara kinatama ale okae? Karika teva atu aue etoka saoaa ta mene kateva. Aue taumattu ngatoa la puli reerekata isaa akapaaili oia voto.”
Iesu ghe aulia ngaotula sesa nau aue emae
(Mat 24:3-14; Luk 21:7-19)
Nau eteva Iesu ghe nim tokatoka poi sio tale motouru eteva eOliv tale pai kativilau tale ale manga ateva, me Pita, Jeimis, Jon me Andru laghe mae sio tani kolomi einaoa, laghe uela va, “Auliaala etaimami, isaa o voto lovisaa elutu? Me sa aimatootoongana aue elutu, me auena voto o emae?”
Iesu ghe uela etaira va, “Am paniem, teva taumattu erau kameam. Oroi ila lo atoa aue la mae tale ararighi eteae, me aue la ue va, ‘Aghi oia Mesaea ngateva,’ me aue la kame oroieili taumattu ngatoa. Me nau am nongo niaiuvii me kiukiuna, am rau mene matautu. Isaa o voto aue elutu, me airuuruu tale kosa ateva karika ghe mae. Patunganua atoa aue la ghaiuvieinila; me ararimangali etoa aue la ghaiuvieinila tee. Aue rukeruke atoa la ruke kasina voto tale kosa ateva me maloo atoa aue la lutu tee. Isaa o voto aue enim aitiutiu tale nimmarikana, nongina mmarikana eghaaghaa kinna ateva aliki eteva nau elutulutu.
Mat 10:17-20.“Am oia am anguu taatara, ta isaa toko voto aue elutu. Am aue la kuneiem me la laoainiem tale liu niaisakei. Aue la mae la uviem tale ale nivelu eitauaa, me aue la ghatinginaiem emua ta gavana ngatoa me kingi etoa poli ararighi eteae, me aue am rooroo tani auliaa masi kiukiu tee etaira. 10 Me mata ngemua ateva voto, masi kiukiu oia etani lao akapa see tale patunganua akapa atoa. 11  Luk 12:11-12.Nau eteva la kuneiem me la laoainiem tale liu niaisakei, karika am mene matautu, me am annaa va sa ateva aue am aulieinia; ia o nau eteva, am ppooaa voto God aue etau aatu tale nannaaimim. Poli inangari am ppooaa karika va inangariimim; ta inangarina Spirit Manga ateva.
12  Mat 10:21.“Taumattu ngatoa aue la tau velu tueira me nengaira atoa ta lo atoa aue la uvi ematela, me tamaira atoa aue la ghelei tee ta natuira atoa. Aliki etoa tee aue la ssa tee tamaira me kinaira atoa, me aue la uvi ematela. 13  Mat 10:22; Jon 15:21.Taumattu ngakapa atoa aue la ssa teeiem poli ararighi eteae. Me see etingina akorokorongana tale unna niaikaaiaa tale airuuruu, maamauluaane aue esaanga.
Voto sesaaili aue emae
(Mat 24:15-28; Luk 21:20-24)
14  Den 9:27; 11:31; 12:11.“Nau am tara voto sesaaili elutu tale voto karika liuna tani lutu me eghelei taumattu ngatoa la kasu me ale manga ateva aue enim toka, (lo ateva taumattu aue etara kila aue ealomasaanga) lo atoa elome eJiudia am ilou sae tale motouru. 15  Luk 17:31.Me karika teva etokatoka eleka tale alena ateva emene kupi sso elo ale me esso ghaa righi voto. 16 Karika teva eutana emene kiri lao tanganuena me elaa ghaa teva unna aiaasae ngeleka. 17  Luk 23:29.Alousiusi ta lo atoa la suusunuku me lo atoa la sussu tale isaa o nau! 18 Am looloo sae va voto o erau mene lutu tale nau kkaili, 19  Den 12:1; Aotu 7:14.poli voto sesa tale nau o, aue esesaaili tale isaa too nau ang ghe lao sio. Tale kosa ateva oia, karika aue emene righi ase nau evalua o, nongina aitiutiu nau God ghe gheleila kosa ateva me nau ghaine, me auena karika aue emene righi voto avalua o elutu. 20 Arova Vau palepale ateva karika ghe nnaala tani atukuna isaa o sesa nau, taumattu ngakapa atoa aue la ghele raua, me poli enannangaili isaa o taumattu ghe suitoongaala, liuna avalua o me aue eatukuna isaa o nau. 21 Aue lo ateva o nau arova toa la ue etaimim va, ‘Tarala, Mesaea ngateva toko!’ me mene, ‘Tarala, ie too!’ karika am mene aikaaiaa inangariira. 22  Aotu 13:13.Ta poli katoa taumattu aue la mae me aue la kame va, ‘Aghi Mesaea ngateva,’ me mene katoa aue la kame va, ‘Aghi propete ieghi’ aue la mae la ghelei aimatootoongana me voto tani apasunga sarasarakaniaaira tani kame taumattu Vau palepale ghe suitoongaala, kotiva isaa o voto aue eroo. 23 Liuna avalua o me aghaauliaa va am taatara amasina, voto akapa oia ngaghe aulia ngamuemue alokoila etaimim, me auena elutu.
Maemaeaane Natuna ateva Taumattu ngateva
(Mat 24:29-31; Luk 21:25-28)
24  Ais 13:10; Joel 2:10, 31; 3:15; Aotu 6:12-13.“Tale isaa o nau me sesa nau auena,
“ ‘sinaka ateva aue esaurrom,
me ulana ateva karika aue emallanga,
25 me katto atoa elomarase aue la katuu,
me voto atoa korokorongana ila elomarase aue la ghaisiisia.’
26  Aotu 1:7.“Me aue la tara Natuna ateva Taumattu ngateva aue emae tale urukookoo. Emae tee korokoronganiaane me kinatama mallangina. 27  Mat 13:41.Me aue esungi ensolo atoa la lao tale ghaata aighoughou tale kosa ateva tani kolo aitauaa lo atoa ghe suitoongainilala, tale kosa akapa ateva.
Am ghaa ninannaa tale fig ateae
(Mat 24:32-35; Luk 21:29-33)
28 “Am rooroo tani ghaa alomasaanga tale kiukiu niaimatoonga tale fig ateae. Nau eteva am tara ai eteae ange tulutulu, am kila va masi nau tale sinaka ateva ange kalakalaala. 29 Liuna avalua o, nau eteva am tara isaa o voto, aue am kila va ange kalakalanginala, tapaa ngatamana. 30 Aghaaulia ngakoronna etaimim va lo ateva oia vituu karika poi aue ekapa me isaa o voto aue elutu. 31 Elomarase me kosa ateva oia aue ekapa me inangarighi karika poi aue ekapa.
Karika teva ekilakila nau isaa o voto aue elutu
(Mat 24:36-44)
32 “Me ia o nau eteva o aoa ngateva, karika teva ekilakilaia. Ensolo ngepona liu tee atoa karika la kilakila, me Natuna tee. Nim Tamaghi nonga ekilakila. 33 Am anguu taatara me am aimonomonosiaa* aimonomonosiaa Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, aimonomonosiaa me am looloo sae. poli am tam kilakila va saa nau eteva isaa o voto aue emae. 34 Nonginaaili taumattu ngateva ang ghe kasukasu vuli tanganuena, me ghe taula niuungu ta kapuna tau ngai nongonongo anna atoa. Ghe aikoitaala niuungu ta kateva kateva etaira, me ghe uela ta lo ateva ghe aaitoiaa atamana ateae va eanguu taatara.
35  Luk 12:38.“Mausina avalua o me am anguu taatara atoka poli karika am kilakila va lovisaa tau ngalena emene kiriaa: aue elo alai, o eleivoo, o elopai, o elue talaua. 36 Erau rekata parasi va etaraiem ta am aseasekanua. 37 Voto aghaauliaa etaimim, aghaauliaa tee ta taumattu ngakapa atoa va, ‘Am anguu taatara atoka!’ ”

13:2: Luk 19:44.

13:9: Mat 10:17-20.

13:11: Luk 12:11-12.

13:12: Mat 10:21.

13:13: Mat 10:22; Jon 15:21.

13:14: Den 9:27; 11:31; 12:11.

13:15: Luk 17:31.

13:17: Luk 23:29.

13:19: Den 12:1; Aotu 7:14.

13:22: Aotu 13:13.

13:24: Ais 13:10; Joel 2:10, 31; 3:15; Aotu 6:12-13.

13:26: Aotu 1:7.

13:27: Mat 13:41.

*13:33: aimonomonosiaa Kasina uru ngai laghe pitila, laghe uela va, aimonomonosiaa me am looloo sae.

13:35: Luk 12:38.