7
144,000 gheeghelei runga
Jer 49:36; Den 7:2.Vara me aghe tarala ensolo ghaata laata ghe tiitingina tale aighoughou ghaata tale kosa ateva. Laata ghe posoposo parasi etoka kuukuu ghaata tale kosa ateva tani ghelei erunga ase kuukuu etoa va la rau mene kuu saasakiaa elae me tale paamanu me epona tale ai etoa. Vara me aghe tarala mene kateva ensolo ghe kasula tale pai sinaka esae ativilau, ghe posoposo aimatootoongana ateva unna ia God. Ghe kolokolo anamuu lao sio tale ensolo ghaata laata ghe posoposo sarasarakana tani ghelei saasakiaa kosa ateva me paamanu eteva. Esik 9:4, 6; Aotu 9:4.Ghe ue va, “Karika am mene ghelei saasakiaa kosa ateva me paamanu eteva me ai etoa, lomosina ta ami atoka aimatootoongana tale patilakaira kapuna tau ngai uungu etoa kapuita Goto ateva.” Aotu 14:1, 3.Vara me aghe nongola kateva ghe asela lo atoa laghe ghaala aimatootoongana ateva kanna ia God: kateva ai me ghaatingaulu ghaata airari (144,000) taumattu tale ila akapa ararimangali etoa eIsraeli.
Tale ararimangalina ateva Jiuda, 12,000 taumattu laghe ghaala aimatootoongana ateva kanna ia God,
me tale ararimangalina ateva Ruben, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Gad, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Asa, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Naptalae, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Manasa, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Simion, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Livae, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Isika, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Sebulon, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Josep, 12,000,
me tale ararimangalina ateva Benjamin, 12,000.
Oroieili taumattu ngatoa laghe molumolu tale usousoana aiaasae
Vara me aghe tarala taumattu ngatoa oroienaaili ila, karika teva erooroo tani ioila, tale anua atoa, me tale ararimangali etoa, me tale taumattu ngatoa, me tale asease nisama atoa, laghe tiitingina emua tale aitokatokane ateva kingi me emua tale natu sipsipi erighi. Laghe aasae aiaasae usousoana me laghe posoposo laa ootou ta nimaira. 10  Aotu 4:10; 5:6-7.Me laghe tautau sae ararina ateae God me laghe ue va,
“Salana tani saanga kanna kapuita Goto ateva,
ia etokatoka tale aitokatokane ateva kingi,
me tee natu sipsipi erighi.”
11 Ensolo atoa laghe tiitingina talia aitokatokane ateva kingi me laghe tiitingina talia namu ngatoa me ghaata voto maulue. Ila akapa laghe tuuturru siola euu tani kkaua God. 12  Aotu 5:12.Laghe ue va,
“Koronna!
Nitau sae, me inasanina
me nialomasaanga me nikaili emasina me nioneoneaa
me nisarasarakana
elao ta kapuita Goto ateva aue etoka nau ekapa atoa.
Koronna!”
13 Vara me kateva tana namuu ghe kolomieghila va, “Lo atoa la molumolu tale usousoana — see ila, me eaa laghe kasula?”
14  Den 12:1; Mat 24:21.Aghe liula me aghe uela va, “Vau eteva, ukilakila.”
Me ghe uela va, “Lo atoa ona laghe kupi ghoa mae tale kinatama nau sesaaili. Laghe porala ghinnaniira me laghe ghelei eusousoanala tale raena ateva natu sipsipi erighi. 15 Liuna avalua o me,
“la tiitingina emua tale aitokatokane ateva God,
me la uungu ta ngetana llaa me voo elome tale alena ale manga ateva;
me lo ateva etokatoka tale aitokatokane ateva king aue epule me eakoula tale unna kandisi eteva.
16  Ais 49:10.Karika aue la mene maloo,
karika aue la mene kangngata,
sinaka ateva karika aue epalangila,
me karika aue esinaki ekulukulukila.
17  Ais 25:8; Sams 23:2; Aotu 21:4.Ta natu sipsipi erighi elome tale aitokatokane ateva king aue kapuira tau ngai toitoi ia,
aue ekasueinila lao tale ateo akaakala atoa tokatoka liu ila,
me God aue esei velu rarum mata tale mataira.”

7:1: Jer 49:36; Den 7:2.

7:3: Esik 9:4, 6; Aotu 9:4.

7:4: Aotu 14:1, 3.

7:10: Aotu 4:10; 5:6-7.

7:12: Aotu 5:12.

7:14: Den 12:1; Mat 24:21.

7:16: Ais 49:10.

7:17: Ais 25:8; Sams 23:2; Aotu 21:4.