14
Natu sipsipi eteva me 144,000
Aghe mene taatarala me emua etaghi natu sipsipi eteva ghe tiitingina tale motouru eteva eSaeon. Kateva ai, ghaatingaulu me ghaata airari (144,000) taumattu laghe tiitingina teeia, ararina ateae me ararina ateae Tamane pitipiti elokoi emua tale patilakaira. Aotu 1:15; 19:6.Me aghe nongola kateva lingi niaangari epona liu nonginaaili ateo ateae eakaakalaa atingina me nongina palapalanga ateva. Niaangari eteva aghe nongoala nonginaaili va lo atoa la kaukau uneira aikaukau. Ais 42:10; Aotu 5:9; 7:4.Kateva ai, ghaatingaulu me ghaata airari (144,000) taumattu laghe tiitingina emua tale aitokatokane ateva king unna ia God, me emua tale ghaata voto maulue me namu ngatoa. Laghe uuei kkinari eteae ouna ia, karika mene toa la kilakilaia ta lo nonga atoa laghe saangala tale kosa ateva la kilakilaia. Isaa o taumattu karika righi sesa gheeleiaaira poli karika laghe kila vause, poli laghe akekkelilala tale voto sesa. Laghe aaimuli tee kasukasuaane natu sipsipi eteva nongina eaa ghe laolao. Isaa o taumattu God ghe ghaa oghilala tale taumattu tale kosa ateva. Ila mata ngemua ila ta God me natu sipsipi eteva. Karika righi nikamekame ghe mae sio ta paaira me karika righi sesa gheeleiaaira.
Ensolo kotolu
Vara me aghe tarala kateva ensolo, ghe looloo elomarase me ghe posoposo masi kiukiu eteva tokatoka liu ia tani ppooainia ta lo atoa la tokatoka tale kosa ateva, tale anua akapa atoa, tale ararimangali etoa, me tale asease nisama atoa me tale taumattu ngatoa. Me ghe sama anamuula me ghe uela va, “Am oneoneaa God, me am kkaueinia, poli nauna tani ghelei niaisakei tale taumattu ange rekatala. Am kkaueinia ta ia ghe gheleila epona liu, kosa ateva, paamanu, me ateo vubbuaa.”
Ais 21:9; Jer 51:7-8; Aotu 17:2; 18:2, 3.Aiaaghalua ateva ensolo ghe aimulila me ghe uela va, “Masaliki taatara ateae namuu ia eBabilon angila ghe tturungiela! Laghe tturungiela! Ghe gheleila anua akapa atoa laghe ropila sesa manu eteva, me laghe lailai sari maneira atoa katoa tani taita me vause.”
Aotu 13:12-17.Aiaakotonna ateva ensolo ghe aimulila etairarua, ghe sama anamungailiila me ghe uela va, “Lo ateva ukakkaua ghaata kkena ateva me tootoona ateva, me ughe ghaala aimatootongana ateva ta patilakam o ta nimam, 10  Ais 51:17, 22; Jer 25:15-16; Sams 75:8; Esik 38:22; Aitiutiu 19:24; Aotu 16:19; 20:10; 21:8.io aue ughaa sessaiaane ateva God namungaili ia nongina kapa uaeni eteva, me aue ummarikana tale kura ateae me atu etoa ramerame ila emua ta mataira ensolo atoa manga ila me natu sipsipi eteva. 11  Ais 34:10.Asu tale uneira nimmarikana aue esae, me esae aue karika righi niaioghioghi etana. Aue karika righi niainoane llaa me voo, ta lo atoa ila kakkauaa ta ghaata kkena ateva me tootoona ateva, o laghe ghaala aimatootongana ateva eaimatoonga ararina ateae.” 12  Aotu 13:10.Nau isaa o ase voto ange lutulutu, kapuna atoa God aue la tingina akorokorongana ta God, me la nongo usilaa inangari nipaopao kanna God, me la poso parasi aikaaiaaira ta Iesu.
13 Vara me aghe nongola lingi nisama ateva epona liu ghe uela va, “Pitila llo toko. Ghaine ange tiuaala me nau emaemae lo atoa la aikaaiaa ta Vau eteva me la mate, niarangise aue etoka etaira.”
Spiriti eteva eue va, “Ue. Aue la ainoana tale uunguaaira poli uunguaaira aue eusila.”
Nau nimukemuke tale kosa ateva
14  Den 7:13.Vara aghe taatara me emua etaghi aghe tarala urukookoo ateva usousoana ia, me taumattu ngateva ghe tokatoka etana nonginaaili va Natuna ateva Taumattu ngateva. Unna kou nguru eteva ta uruna gheeleia tale golo, me ta nimane iema ateva matakerenganaaili ia. 15 Mene kateva ensolo ghe kupi ghoa mae tale ale manga ateva, ghe kolokolo anamungaili lao sio ta lo ateva ghe tokatoka tale urukookoo ateva. Ghe uela va, “Ghaala iemam ateva me usai inana tale utana atingiu, poli nauna ange mae sio tani ghaaia ta ange matuela.” 16 Lo ateva ghe tokatoka tale urukookoo ateva ghe leeaa sio mae iemane ateva tale kosa ateva me ghe saila inana tale kosa ateva.
17 Mene kateva ensolo ghe kupi ghoa mae tale ale manga ateva epona liu, ia tee ghe posoposo iema ateva matakerenganaaili ia. 18  Joel 3:13.Me mene lo ateva ensolo ghe aaitaraa kura aiaavusuvusuena ateae ghe ghoa mae tale liu nighelei aiaavusuvusuena me ghe kolokolo anamungailiila ta lo ateva ghe posoposo iema ateva. Ghe uela va, “Ghaala iemam ateva me ughaaitauaa ue ngai tale uaeni eteae tale kosa ateva, poli ue ngai ange masso akapala.” 19 Ensolo ateva ghe leeaala iemane ateva tale kosa ateva. Ghe sai ekapala ue ngai tale uaeni me ghe velu kaaila ta aiposoaa uaeni eteva, eaaimatoonga sessaiaane God. 20  Ais 63:3; Aotu 19:15.Me laghe pooposoaa uaeni eleka tale masaliki taatara ateae. Rae ateva ghe kupi ghoa mae tale aiposoaa uaeni eteva eairooaa tee sae oasa atikirighi tale paa ooso ateva, me aaluseaane erooroo kotolu ai (300) kilomita.* kotolu ai (300) kilomita Tale inangari nge Grik, kateva airari me ghaonomo ai (1,600) stadia.

14:2: Aotu 1:15; 19:6.

14:3: Ais 42:10; Aotu 5:9; 7:4.

14:8: Ais 21:9; Jer 51:7-8; Aotu 17:2; 18:2, 3.

14:9: Aotu 13:12-17.

14:10: Ais 51:17, 22; Jer 25:15-16; Sams 75:8; Esik 38:22; Aitiutiu 19:24; Aotu 16:19; 20:10; 21:8.

14:11: Ais 34:10.

14:12: Aotu 13:10.

14:14: Den 7:13.

14:18: Joel 3:13.

14:20: Ais 63:3; Aotu 19:15.

*14:20: kotolu ai (300) kilomita Tale inangari nge Grik, kateva airari me ghaonomo ai (1,600) stadia.