15
Ghaitu ensolo ghe posoposo ghaitu voto sesa
Aghe taatara ssola epona liu me aghe mene tarala kateva kinatama masi niaimatootoongana. Ghaitu ensolo laghe posoposo ghaitu airuuruu tana voto sesa — airuuruu tale isaa oia voto sesa, poli sessaiaane God aue eruu tale isaa oia voto sesa. Aghe tarala voto ateva taataraane arova manu eteva laghe gheleiela tale ghalasi, eaaisavisavila tee kura ateae. Me epona etana, taumattu ngatoa laghe apalala ghaata kkena ateva me tootoona ateva, me namba tale ararina ateae, laghe tiitingina etana. Laghe posoposo aikaukau kanna God ghe tau lao sio etaira. Eks 15:1; Sams 139:14; 145:17.Laghe uuei unna kkinari eteae Moses, kapuna tau ngai nongonongo anna ateva God, me kkinarina ateae natu sipsipi eteva. Laghe ue va,
“Namuu me masinaaili uunguaam,
Vau eteva God sarasarakana io.
Ghulughuluena me koronna salam,
kingi io tale nau ekapa atoa.
Jer 10:6-7; Sams 86:9.Taumattu ngakapa atoa aue la oneoneainio, Vau eteva,
me la tau sae ararim ateae.
Poli io nonga manga io.
Anua akapa atoa aue la mae kkaueinio,
ta uunguaam ghulughuluena ang ghele kaurekatila.”
Eks 38:21.Vara me aghe taatara ssola epona liu me aghe tarala ale manga ateva, ia o ale kandisi ia eaapasunga va God etokatoka, ghe otiela. Ghaitu ensolo laghe kupi ghoa mae tale ale manga ateva laghe uunusi ghaitu sesa voto. Laghe molumolu tale raarangisana kalio ravaravaiena, me laghe vaovao tuku kalio ateva tale sauira, gheelei ia tale golo. Vara me kateva tale ghaata voto maulue ghe tau lao sio ta ghaitu ensolo ghaitu pelete gheelei tale golo, me pasu tale sessaiaane God, etokatoka nau ekapa atoa. 1 Ki 8:10-11; 2 Kro 5:13-14; Ais 6:4.Me ale manga ateva ghe pasula tale asu tale maamallangiaane God me tale sarasarakaniaane. Karika poi teva ghe rooroo tani kupi sso tale ale manga ateva lomosina ta ghaitu sesa voto tale ghaitu ensolo laghe ruula uunguaaira.

15:3: Eks 15:1; Sams 139:14; 145:17.

15:4: Jer 10:6-7; Sams 86:9.

15:5: Eks 38:21.

15:8: 1 Ki 8:10-11; 2 Kro 5:13-14; Ais 6:4.