16
Ghaituvilau pelete ekaakaai sessaiaane God
Vara me aghe nongola kinatama lingi ngalo ateva ghe mae sio tale ale manga ateva, ghe ue ta ghaitu (7) ensolo va, “Am kasula me am laa kao see tale kosa ateva sessaiaane God tale isaa o ghaituvilau pelete.” Eks 9:10; Aotu 13:12-17.Aitiutiu eteva ensolo ghe kasula me ghe kaola unna ativilau tana pelete epona tale kosa ateva, me usai etoa sesaaili taataraira me mmarikanaaili ila laghe tokala ta taumattu ngatoa laghe ghaala unna aimatootongana ghaata kkena ateva me laghe kakkauaa tootoona ateva.
Eks 7:17-21.Aiaaghaluene ateva ensolo ghe kaola unna ativilau tana pelete epona tale paamanu eteva, me paamanu eteva ghe raeraeanala tani nonginaaili raeira taumattu ngatoa matena ila. Me isaa akapaaili voto maulue etokatoka tale paamanu eteva ghe mate akapala.
Kotonna ateva ensolo ghe kaola unna ativilau tana pelete epona tale ateo akaakala atoa me ateo vubbu etoa, me laghe raeraeana voroila. Me aghe nongola ensolo ateva eaaitaraa ateo atoa ghe ue va,
“Io ghulughuluena io tale niaisakei etoa,
utokatoka ghaine me angu ghe toka vella arau, me manga io
poli angu tau roorooaala aipoliira tale gheegheleiaaira.
Ta laghe uvi ematela kapum taumattu me propete atoa,
me angu tau lao sio rae me ngila ropila poli mausi gheegheleiaaira.”
Sams 19:9; Aotu 15:3.Me aghe nongola liu nighelei aiaavusuvusuena ateva ghe asokoila va,
“Ue, Vau eteva God sarasarakanaaili io,
koronna me ghulughuluena kalum niaisakei.”
Ghaatane ateva ensolo ghe kaola unna ativilau tana pelete epona tale sinaka ateva, me ghe tau lao sio sarasarakana tale sinaka ateva tani sinaki ekulukuluki taumattu ngatoa tale aanasaane ateva. Aotu 9:20-21.Vilikiira ghe sinaki ekulukulukila tale kinatama aanasaane ateva me laghe aauliaa saasakiaa sae tale ararina ateae God, ia ghe aaitaraa isaa oia sesa voto, me karika poi laghe anna tani nna ngaioghioghiaa me la anamunamunganeia.
10  Eks 10:22; Ais 8:21-22.Aiaaghalimane ateva tana ensolo ghe kaola unna ativilau tana pelete tale aitokatokane ateva king unna ia ghaata kkena ateva, me isaa akapaaili masaliki ghe aitaraa ghe saurromla. Taumattu ngatoa laghe katakata ramuramuti paaira poli kinatama mmarikana ateva, 11 me laghe aauliaa saasakiaa ta God epona liu poli tale kinatama mmarikana tale usaiira atoa. Me karika poi laghe alona tani nna ngaioghioghiaa tale voto laghe gheleila.
12  Ais 11:15.Ghaonomina ateva ensolo ghe kaola unna ativilau tana pelete epona tale kinatama ateo ateae eIupreitis me ghe matila tani aipanipaniaa salaira kingi etoa tale pai sinaka esae. 13 Vara me aghe tarala kotolu sesa spiriti taatarailotolu arova roparopa atoa; kateva ghe kupi ghoa mae tale paane ateva otuena ateva, me kateva tale paane ateva ghaata kkena ateva, me kateva tale paane ateva kamena ateva propete. 14  Aotu 19:19.Ila spirit tale raroai ila la gheeghelei niaimatootoongana atoa, me la kasukasu ekapa see tale kingi etoa tale kosa akapa ateva oia, tani ghelei eitaueinila tale niaiuvii eteae tale kinatama nauna ateva God sarasarakanaaili ia.
15  Mat 24:43-44; Aotu 3:3.“Tarala, aue amae nongina tau niainao ateva! Aue emasinaaili ta lo ateva karika easeasekanue, me eaimonomonosiaa unna aiaasae, me karika aue evelu kalio va aue epalata.”
16  Sek 12:11.Me kingi etoa laghe velu eitauaala tale voto ateva tale inangari nge Hibru la kolokoloa va Amagedon.
17 Ghaituna ateva ensolo ghe kaola unna ativilau tana pelete elomarase, me elome tale ale manga ateva kinatama lingi ngalo ateva ghe mae sio tale unna aitokatoka ateva king ghe uela va, “Ange kapala!” 18  Aotu 4:5; 8:5.Vara me ravaravaia ateva ghe ravaiela, me palapalanga ateva ghe akurruela, me kinatama rukeruke ateva ghe rukela. Karika teva rukeruke ghe lutu poi nongina lo ateva oia rukeruke nau eteva taumattu ghe tiuaala tani toka tale kosa ateva oia. 19  Aotu 14:10.Kinatama masaliki eteae eBabilon ghe tarurrutila me ghe kotoluvilaula pai, me kinatama masaliki etoa tale patunganua atoa laghe turrungilala. God ghe annaala kinatama masaliki eteae eBabilon me ghe tau lao sio kapa uaeni eteva pasu ia tale sessaiaane. 20  Aotu 6:14.Patunganua atoa laghe kapala me karika laghe rooroo tani tara motouru etoa. 21  Eks 9:23-24; Aotu 11:19.Paka vaoo ateva korokorongana ia nongina atu ghe katuula maamaataniaane erooroo ghaatingaulu ghalima (45) kilo ghe kaakatuu saoaa ta taumattu ngatoa, me laghe auliaa saasakiaa ta God ta poli laghe aateateaa saasakiaa nau eteva vaoo ateva ghe kumkumla.

16:2: Eks 9:10; Aotu 13:12-17.

16:3: Eks 7:17-21.

16:7: Sams 19:9; Aotu 15:3.

16:9: Aotu 9:20-21.

16:10: Eks 10:22; Ais 8:21-22.

16:12: Ais 11:15.

16:14: Aotu 19:19.

16:15: Mat 24:43-44; Aotu 3:3.

16:16: Sek 12:11.

16:18: Aotu 4:5; 8:5.

16:19: Aotu 14:10.

16:20: Aotu 6:14.

16:21: Eks 9:23-24; Aotu 11:19.