19
Kkinari nimasimasi epona liu
Nau eteva namu ngateva ensolo ghe ruula tani aippooaa, aghe nongola paka mangalia ateva nonginaaili taumattu ngatoa oroieili ila laghe kikkinari epona liu. Laghe ue va,
“Ita tau sae inasanina God!
God tau ngai asaangiita ia! Nioneoneaa me sarasarakana kanna God.
Diut 32:43; Aotu 6:10.Poli kanna niaisakei egheelei koronna me ghulughuluena.
God ang ghe gheleila niaisakei ta ia o vause ateva laghe aaivaeainia
ghe ghelei saasakiaala kosa ateva oia tale kanna nivaevae ateae.
Me ghe uvi ematela kapuna tau ngai uungu etoa God, me God ange liuliu kanna ssavoto ghe gheleila.”
Mene ghaluene, taumattu ngatoa laghe mene kkinari enamungailiila laghe ue va,
“Ita tau sae inasanina God!
Asuna ateva eBabilon ange saela me karika aue ekapa.”
Ghaluengaulu ghaata (24) namuu me ghaata ase voto maulue ila, laghe tturru siola tani kkauaa God, ghe tokatoka epona tale aitokatokane ateva king, me laghe ue va,
“Ue, koronna, ita tau sae inasanina God!”
Vara me lingi ngalo ateva ghe mae sio tale aitokatokane ateva king ghe uela va,
“Am kkauaa saela kapuita Goto ateva.
Am akapaaili kapuna tau ngai uungu etoa,
lo atoa am oneoneainia,
am akapaaili ghauna me namuu!”
Nilai eteae tale natu sipsipi eteva
Aotu 14:2.Vara me aghe nongola lo ateva ghe aangari nongina lingi ngaloira taumattu ngatoa, me nongina ateo eakaakalaa me tee nongina palapalanga ateva eaakurrua. Ghe uela va,
“Ita tau sae inasanina God!
Poli Vau palepale kapuita Goto ia, sarasarakanaaili ia eaaitoia ngakapa voto.
Ais 61:10; Aotu 21:2.Ita masimasieinia
me ita taula nianamunamungaane!
Poli nilai tale natu sipsipi eteva ange mae sio
me vause ateva natu sipsipi eteva elai etana ang ghele aimanomanosiaala.
God ghe tau lao sio masi aiaasae pei tale nilai,
gheeghelei tale masi kalio, raarangisanaaili.”
(Eaaimatoonga masi gheegheleiaaira kapuna taumattu ngatoa God.)
Mat 22:2-3.Vara me ensolo ateva ghe uela etaghi va, “Pitila llo toko: ‘Aue emasinaaili ta lo atoa laghe kololala va la mae tale unna nilai eteae natu sipsipi eteva.’ ” Me ensolo ateva ghe mene uela va, “Isaa oia inangari koronna kanna God.”
10  Apos 10:25-26; Aotu 22:8-9.Nau eteva aghe nongola aghe tturru siola tale liue kkena tani kkaueinia, me ghe uela etaghi va, “Urau mene ghelei evalua o! Aghi nim tau ngai uungu ieghi nongina io me nengam me tuem atoa, ila o lo atoa la posoposo parasi tale inangari inangarina Iesu. Ukkauaa nonga God! Poli inangari inangarina Iesu spiriti ia tale propesi.”
Lo ateva ghe iilou tale ooso ateva usousoana ia
11  Aotu 1:5; 6:2; Sams 96:13; Ais 11:4.Vara me aghe tarala epona liu ghe otiela, me usousoana ateva ooso ghe tiitingina, lo ateva ghe iilou etana la kolokoloa va “Lo ateva egheelei emasinaaili uunguaane” me “Koronna ia”. Me egheelei niaisakei tale salana ghulughuluena ia me egheelei niaiuvii. 12  Den 10:6; Aotu 1:14; 2:17.Matana alua nonginaaili kinatama kura ateae ghe ramerame, me oroieili kou nguru etoa ta uruna, me arari eteae pitipiti ia etana, karika teva ekilakilaia ta ie nonga. 13  Ais 63:1-3; Jon 1:1, 14.Ia ghe molumolu tale aiaasae ateva laghe asuuela tale rae, me ararina ateae la kolokoloa va Inangarina ateva God. 14 Tau ngai uuvii ngepona liu etoa laghe molumolu tale aiaasae usousoana me raarangisana laghe gheleila tale masi kalio laghe iilou tale ooso atoa usousoana ila, me laghe aaimuli tee lo ateva ghe iilou tale usousoana ateva ooso. 15  Sams 2:9; Aotu 1:16; 14:20.Tale paane ateva baenata ateva matakerengana ia ghe kupi ghoa mae tani apala anua atoa. Aue eaitoieinila tale aikkatulu etiulu aeana ia, me easa uaeni tale aiasa uaeni eteva, eaaimatoonga sessaiaane God sarasarakanaaili. 16  Aotu 17:14.Tale unna aiaasae ateva ghe aakou au kkena muenna atelange, arari eteae pitipiti ia eue va,
Kingi tale kingi ekapa atoa me
Vau tale vau ekapa atoa.
17  Esik 39:17-20.Me aghe tarala ensolo ateva ghe tiitingina epona tale sinaka ateva. Namungaili ta ghe kolokoloaala ghila atoa laghe looloo elomarase, ghe ue va, “Am mae aitauaa sio tale kinatama ninamanama ateae kanna ia God. 18 Ta am mae nama malatauira kingi etoa me lo atoa la muemueaa tau ngai uvii etoa, me tau ngai uvii etoa sarasarakanaaili ila, me tee am nama malatauira ooso atoa me lo atoa la iilou etaira, me malatauira taumattu ngakapa atoa, la tokatoka tale aloannaaira me lo atoa la uungu me karika la tokatoka tale aloannaaira, me tee lo atoa arariira me lo atoa karika arariira.”
19 Vara me aghe tarala ghaata kkena ateva me kingi etoa tale kosa ateva oia me kapuira tau ngai uvii etoa laghe velu eitauaala tani aiuvii tee lo ateva ghe iilou tale ooso ateva me kapuna tau ngai uvii etoa. 20  Aotu 13:12-17; 20:10.Laghe velu eitauaa tani aiuvii me lo ateva ghe iilou tale ooso ateva ghe akaravusula ghaata kkena ateva me tee propete kamekame ateva ghe gheelei mirikol me aimatootongana atoa tale sarasarakaniaane ghaata kkena ateva. Ghe gheleilala tani kame lo atoa laghe ghaala unna aimatootoongana ateva ghaata kkena ateva me tee lo atoa la kakkauaa tootoona ateva. Laghe sau esakesakelaluela me laghe sau vellalue saela tale kura ateae. 21 Me ghe pasa amatela kapuirarua etoa airuuruu ila tale baenata ateva ghe kupi ghoa mae tale paane ateva lo ateva ghe iilou epona tale ooso ateva, me ghila atoa laghe namala malatauira atoa, me ghe ssoilala.

19:2: Diut 32:43; Aotu 6:10.

19:6: Aotu 14:2.

19:7: Ais 61:10; Aotu 21:2.

19:9: Mat 22:2-3.

19:10: Apos 10:25-26; Aotu 22:8-9.

19:11: Aotu 1:5; 6:2; Sams 96:13; Ais 11:4.

19:12: Den 10:6; Aotu 1:14; 2:17.

19:13: Ais 63:1-3; Jon 1:1, 14.

19:15: Sams 2:9; Aotu 1:16; 14:20.

19:16: Aotu 17:14.

19:17: Esik 39:17-20.

19:20: Aotu 13:12-17; 20:10.