3
Inangari tale ale manga ateva eSadis
Aotu 1:4, 16.“Upiti isaa toko inangari elao ta ensolo ateva* ensolo ateva o tau ngai kasuaa inangari eteva. tale ale manga ateva eSadis.
“ ‘Inangarina toko lo ateva eposoposo ghaitu (7) spiriti kanna God me ghaitu katto. Akilakila uunguaam, uunguaam egheelei taumattu la ghaannaa va maulue io, me karika, ta matena io. Anguu taatarala! Me uakorokorongana tuku airuuruu erighi niuungu, erau mate akapa. Karika aghe tarala righi voto ughe ghelei eroorooaala ta matana kapughu Goto ateva. Mat 24:43-44; Aotu 2:5; 16:15; 1 Tes 5:2.Annaa lao sio sa ateva ughe ghaaiela me ughe nongoala. Uaimulusi tee, me unna ngaioghioghiaa, me arova utam anguu taatara atoka, aue amae nongina teva tau niainao me karika aue ukila saa nau eteva aue arekata mae etam.
Jiud 23.“ ‘Ghaisa pai nonga kapum taumattu eSadis, karika laghe ghelei ekulukulutanala uneira aiaasae. Aue la kasu eitauaa teeieghi, me aue la asae aiaasae ateva usousoana ia, poli masinaaili gheegheleiaaira. Eks 32:32-33; Mat 10:32; Luk 12:8.Lo ateva eapala aue easae aiaasae ateva usousoana ia nongina ila, me karika aue asei velu ararina tale vuku maulue ateva, me aue aghauliaa ta Tamaghi me kapuna ensolo atoa va kapughu ila. Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo sa ateva Spiriti eteva eaaulieinia tale ale manga atoa.’
Inangari tale ale manga ateva ePiladelpia
Ais 22:22.“Upiti isaa toko inangari elao ta ensolo ateva tale ale manga ateva ePiladelpia.
“ ‘Inangarina toko lo ateva manga ia me koronna ia, eposoposo kii eteva ta Deivit, sa ateva eotia, karika teva erooroo tani kavatia, me sa ateva ekavatia, karika teva erooroo tani otia. 1 Ko 16:9.Akilakila uunguaam. Tarala, ngaotila atamana ateae ta matam, karika teva aue ekavatia. Akilakila va sarasarakaniaam ghaunaaili, me ughe aitaraa inangarighi me karika ughe ue va karika ukilakila ararighi eteae. Aotu 2:9.Aue aghelei lo atoa tale alena ale nivelu eitaua ngateva Satana, la ue va ila aJiu ila, me karika va aJiu ila, ta tau nikamekame ila, aue agheleila la mae me la tturru sio tale liue kkem, me aue la aulia ngaotu va aghaailousieinio. 10  Luk 21:19; 2 Tim 2:12.Poli ughe tani aimuli usi tee inangari aghe aauliaa tani tingina akorokorongana nau ughaaghaa nimmarikana, aue aghaitarainio tale nau nitootoonga emae tale kosa akapa ateva oia tani tootoonga lo atoa la tokatoka etana.
11 “ ‘Ghaisa ngarighi amae. Isaa o voto etam, uposo parasi, me karika teva aue eghaa unem kou nguru eteva. 12  Ais 62:2; 65:15; Aotu 14:1; 21:2.Lo ateva eapala aue aghatinginaia nongina ttulu tale alena ale manga ateva kapughu Goto ateva, me karika aue ekasu vulia. Aue apiti epona etana ararina ateae kapughu Goto ateva, me arari masalikina ateae kapughu Goto ateva, ouna ateva eJerusalem, ekasu epona liu tale kapughu Goto ateva, me aue apiti tee ararighi eteae ouna ia etana. 13 Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo sa ateva Spiriti eteva eaaulieinia tale ale manga atoa.’
Inangari tale ale manga ateva eLaodesia
14 “Upiti isaa toko inangari elao ta ensolo ateva tale ale manga ateva eLaodesia.
“ ‘Inangari toko inangarina lo ateva koronna ia, eaaulia ngakoronna inangarina akapa God, eaaitoiaa voto akapaaili God ghe gheleila. 15  Rom 12:11.Akilakila uunguaam, karika va makarringe io o aanasa io, aghanna va ughele kateva etairarua. 16 Poli mala aanasa io, karika makarringe io me karika aanasa io, ghaisa ngarighi aue akanusu veluo ghoa ta paaghi. 17  1 Ko 4:8; Luk 12:21.Uue va, “Aghi tau peipeina aghi me ngaghele ghaa tokala peighi etoa, karika amene aloanna righi voto,” me karika ukilakila va karika umasimasi, la aalousiusi mausim, karika righi peim, mata salusalu io me karika kaliom. 18  Ais 55:1.Aghaauliaa tootoonga etam va upoli mae etaghi golo ateva laghe tungi eraarangisanaiela tale kura ateae, me aue utau peipeina, me upoli usousoana ateva aiaasae tani asae runga tale vilikim, tani akou runga palata ateva etam, me upoli marasina mata ateva tani atokaia tale matam me aue utaatara amasina.
19  1 Ko 11:32; Hib 12:6; Aotu 2:5.“ ‘Lo atoa aghailousieinila aparuparula tale sesa gheegheleiaaira va la masina. Am anna ngamasina me am nna ngaioghioghiaa. 20  Jon 14:23.Aghi toko atiitingina tale atamana ateae me amirimiri me akolokolo, arova lo ateva enongo lingi aloghu eteva me eoti atamana ateae, aue akupi sso tani namanama teeia, me aue enamanama teeieghi.
21 “ ‘Ta lo ateva eapala aue aghauliaa etana tani toka sio teeieghi tale uneghi aitokatoka ateva unna ia king, nongina aghi aghe apalala me aghe toka teela Tamaghi tale unna aitokatoka ateva unna ia king. 22 Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo sa ateva Spiriti eteva eaaulieinia tale ale manga atoa.’ ”

3:1: Aotu 1:4, 16.

*3:1: ensolo ateva o tau ngai kasuaa inangari eteva.

3:3: Mat 24:43-44; Aotu 2:5; 16:15; 1 Tes 5:2.

3:4: Jiud 23.

3:5: Eks 32:32-33; Mat 10:32; Luk 12:8.

3:7: Ais 22:22.

3:8: 1 Ko 16:9.

3:9: Aotu 2:9.

3:10: Luk 21:19; 2 Tim 2:12.

3:12: Ais 62:2; 65:15; Aotu 14:1; 21:2.

3:15: Rom 12:11.

3:17: 1 Ko 4:8; Luk 12:21.

3:18: Ais 55:1.

3:19: 1 Ko 11:32; Hib 12:6; Aotu 2:5.

3:20: Jon 14:23.