4
Aitokatokane ateva kingi epona liu
Aotu 1:1, 10.Vara me aghe mene taatarala, me emua etaghi aghe tarala atamana ateae ghe otioti etingina ia epona liu, me aghe nongola lingi ngalo ateva ngaghe nongoala amua arova taue ateva ghe uela va, “Sae mae toko, me aghapasunga etam sa ateva aue elutu auena.” Ais 6:1.Arovaeangaili ta Spiriti eteva ghe tokala etaghi me emua etaghi aghe tarala aitokatokane ateva kingi epona liu me kateva ghe tokatoka etana. Esik 1:28.Me lo ateva ghe tokatoka, taataraane arova masi atu eteva la aseasea va jaspa ia me mene kateva masi ngatu raeraeana ia la aseasea va kanalien. Me renbo ateva eaaimatoonga kala ngateva soanna ia la aseasea va emerol, ghe taataliaa aitokatokane ateva kingi. Aotu 3:18.Mene ghaluengaulu ghaata (24) aitokatokane kingi uneira ghaluengaulu ghaata (24) namuu laghe taatalia ngatoka aitokatokane ateva kingi. Laghe molumolu tale ghinna usousoana me kou nguru laghe aatoka ta uruira, laghe gheleila tale gol. Esik 1:13; Sek 4:2; Aotu 1:4; 8:5; 11:19; 16:18.Ravaravaia ateva ghe kasukasu tale aitokatokane ateva kingi, me palapalanga ateva ghe aakurrua. Emua tale aitokatokane ateva kingi ghaituae (7) lam ghe ramerame, isaa o ghaitu (7) spirit kanna God. Esik 1:5-10, 22; 10:14.Me tee emua tale aitokatokane ateva kingi kateva voto taataraane arova manu eteva laghe gheleiela tale ghalasi me masalaangeaili ia arova voto ateva la aseasea va kristol.
Ghaata (4) voto maulue laghe tokatoka elome, taliaa aitokatokane ateva kingi, mataira isaa emua me emuli. Aitiutiu eteva llo maulue ia arova laeoni eteva, aiaaghalua ateva arova taita ateva vulumakao, me aiaakotolu eteva matane arova taumattu ngateva, me aiaaghaatane ateva arova savaakoroara ateva elooloo. Ais 6:2, 3; Esik 1:18; 10:12.Kateva kateva ta ilaata o voto maulue ghaonomo (6) kaekaena, me ghe pasupasu tale mata atoa laghe taatalieinia, me laghe tokatoka pakeaa tee tale kaekaeira. Karika laghe ainoana ellaa me eleivoo tani ue va,
“Manga, manga, manga
Vau eteva God, sarasarakanaaili ia,
ghe tokala me ie etokatoka me aue etoka tale nau too emaemae.”
Me nau voto ghaata maulue la tautaula nitau sae inasanina me nikaili emasina ta lo ateva etokatoka tale aitokatokane ateva kingi, me etokatoka nau ekapa atoa, 10  Aotu 7:10; 19:4.ghaluengaulu ghaata (24) namuu la tuuturru sio tapaa kosa emua ta lo ateva etokatoka tale aitokatokane ateva kingi me la kakkauaa lo ateva aue etoka nau ekapa atoa. Me la atoka sio uneira kou nguru emua tale aitokatokane ateva kingi. Me la ue va,
11 “Vau ngepona ateva me kapuimami Goto ateva,
io urooroo va ughaa nitau sae me nioneoneaa me sarasarakana
poli ughe gheleila voto akapaaili,
me tale aloaloannaam laghe lutula
nau ughe gheleilala.”

4:1: Aotu 1:1, 10.

4:2: Ais 6:1.

4:3: Esik 1:28.

4:4: Aotu 3:18.

4:5: Esik 1:13; Sek 4:2; Aotu 1:4; 8:5; 11:19; 16:18.

4:6: Esik 1:5-10, 22; 10:14.

4:8: Ais 6:2, 3; Esik 1:18; 10:12.

4:10: Aotu 7:10; 19:4.