11
Uitnesi elua
Esik 40:3; Sek 2:1-2.Me kateva ghe tau mae sio aitootoongi eteae arova aikkatulu etiulu. Me God ghe uela etaghi va, “Laa toongi alena ale manga ateva God me liu nighelei aiaavusuvusuena ateva, me uira tau ngai kkaua ngatoa. Luk 21:24; Aotu 13:5.Me urau mene toongi ale ngeleka atiulu tale ale manga ateva, poli aghe tauela ta tau ngeleka atoa. Aue la sapeleaa masaliki taatara ateae manga ia ta ghaatingaulu ghalua (42) ulana. Me aue ataula sarasarakana ta kapughu uitnesi elua, aue lalu asae ghinna nialousiusi, me aue lalu aulia ngaotu inangarighi eroo kateva airari ghalua ai me ghaonomongaulu (1,260) nau.” Sek 4:11-14.Ilalua oliv ai ilalua, me aitingina lam ilalua lalu tiitingina emua ta Vau eteva eaaitaraa kosa ateva. 2 Sam 22:9; Sams 97:3.Arova teva eaanna tani ghelei saasakiaa etairarua, kura ateae aue ekupi ghoa ta paairarua, me eata akapa tau ngai ssateeirarua atoa. Lo ateva eaanna tani ghelei saasakiaa etairarua, aue emate avalua o. 1 Ki 17:1; Eks 7:17-20; 1 Sam 4:8.Ilalua o taumattu ngalua sarasarakana ilalua tani ghelei runga eunaakookoo me karika emene vaoo tale nau lalu aulia ngaotu inangarina God. Me sarasarakaniaairarua erooroo tani ghelei manu ekoli lao tale rae, me tani ghelei asease sesa tale kosa ateva tale aaloaloannaairarua.
Den 7:21; Aotu 12:17; 13:7; 17:8.Nau lalu ruu ekapaaili tani auliaa voto God ghe taula va lalu auliaa, kinatama ghaata kkena ateva aue ekasu tale liu eteva karika righi aioghioghi etana, aue euateilalua, me euvi ematelalua. Luk 13:34.Aue euvi emate alokoilaluela tapaa salana tale masaliki taatara ateae matuutuliena ia, eaaimatoonga eSodom me eIjip. Tale ia o voto ateva, Vauirarua ateva laghe avukalaie saela tale aikotoo. Aue eroo kotolu nau me pai kativilau tale mene kateva nau, isaa akapa taumattu tale anua atoa, me tale ararimangali etoa, me tale taumattu ngatoa, me tale asease nisama atoa aue la tara vilikiirarua, me karika aue la ghanna tani kaieinilalua. 10 Me taumattu etokatoka tale kosa ateva oia aue la masimasi me la ghelei maakiikii mausiirarua. Aue la ghaitauaa masi voto atoa elome etaira, poli ilalua o propete alua lalu ghe taula nimmarikana ta taumattu tale kosa ateva oia.
11  Esik 37:5, 10.Vara kotolu nau me pai kativilau tale mene kateva nau ghe lange sio, me God ghe mene tau lao sio ainoa maulue etairarua, me lalu ghe tingina saela, me nimoia ghe ghaala lo atoa laghe tarailaluela. 12  2 Ki 2:11.Me lalu ghe nongola kinatama lingi ngalo ateva ghe kaurekatila epona liu me ghe uela etairarua va, “Amalu sae mae toko.” Me lalu ghe saela epona liu tale urukookoo ateva nau tau ngai ssateeirarua atoa laghe taatara.
13  Aotu 6:12; 16:18.Me tale ia nonga o nau eteva, kinatama rukeruke ateva ghe tturuula aiaakasangaulu etivilau pai tale masaliki taatara ateae. Ghaitu airari (7,000) taumattu rukeruke ateva ghe uvi ematela. Me lo atoa laghe saangala laghe matautula me laghe tau saela God epona liu.
14  Aotu 9:12.Aiaaghaluene ateva sesa nau ghe lange sio, me aiaakotonna ateva ghaisa ngarighi emae.
Aiaaghaitu eteva taue
15  Eks 15:18; Sams 10:16; Den 2:44; 7:14.Aiaaghaitu eteva (7) ensolo ghe vuula unna taue ateva me kinatama lingi ngalo atoa epona liu laghe uela va,
“Sarasarakana tani aitaraa kosa akapa ateva ange tokala tale aitaraane kapuita Vau ngepona me kapuna Mesaea ngateva,
me aue eaitoiaa nau ekapa atoa.”
16 Me ghaluengaulu ghaata (24) namuu laghe tokatoka tale uneira aitokatoka atoa king, emua ta matane God laghe tturru siola euu me laghe kkauaala God. 17 Laghe ue va,
“Ami kaakaili emasina etam, Vau ngepona God sarasarakanaaili io,
lo ateva utokatoka me ughe tokala arau,
poli angu ghe ghaala kinatama sarasarakaniaam
me angu ghe tiuaala tani aitoiaa kosa ateva.
18  Sams 110:5; Rom 2:5; Aotu 20:11-13; Sams 115:13.Patunganua atoa ghe sessailala,
me sessaiaam ange rekatala.
Ange naula tani ghelei niaisakei ta matena atoa
me kapum tau ngai nongonongo anna atoa propete ila, la ghaa aipoliira,
me lo atoa kapum manga ila me lo atoa la oneoneaa ararim ateae,
me tee lo atoa tue peipeina ila me lo atoa karika.
Me ange naula tani tturuu lo atoa la tutturuu kosa ateva.”
19  Hib 9:4; Aotu 8:5; 15:5; 16:21.Me alena ale manga ateva God epona liu ghe otiela me elome tale ale manga ateva aghe tarala vokisi eteva aikaai inangari niaippooa ngaitauaa. Ravaravaia ateva, kurruna palapalanga ateva, rukeruke ateva, me kinatama ttasi vaoo ateva korokorongana ia nongina atu ghe sio mae.

11:1: Esik 40:3; Sek 2:1-2.

11:2: Luk 21:24; Aotu 13:5.

11:4: Sek 4:11-14.

11:5: 2 Sam 22:9; Sams 97:3.

11:6: 1 Ki 17:1; Eks 7:17-20; 1 Sam 4:8.

11:7: Den 7:21; Aotu 12:17; 13:7; 17:8.

11:8: Luk 13:34.

11:11: Esik 37:5, 10.

11:12: 2 Ki 2:11.

11:13: Aotu 6:12; 16:18.

11:14: Aotu 9:12.

11:15: Eks 15:18; Sams 10:16; Den 2:44; 7:14.

11:18: Sams 110:5; Rom 2:5; Aotu 20:11-13; Sams 115:13.

11:19: Hib 9:4; Aotu 8:5; 15:5; 16:21.