13
Nna ngaioghioghiaa o umate
Tale ia o nau eteva, katoa tana taumattu laghe auliaala ta Iesu vaalua Paelat ghe uvi ematela katoa tana aGalilii nau eteva laghe gheelei sae aiaavusuvusuena ta Vau ngepona ateva. Jon 9:2.Iesu ghe liula etaira me ghe uela va, “Poli ila o aGalilii etoa laghe mate avaluela o, am annaa va ila sesaaili kaluira ssavoto, me lo atoa oia aGalilii karika laghe matela? Aghaauliaa etaimim va karika! Arova am tam nna ngaioghioghiaa, am tee aue am mate. Vaalua tale kasangaulu ghaoalu (18) taumattu nge Siloam laghe matela nau aitiketike ateva ghe katuu sauaala ta ngetaira? Am annaa va gheeleiaaira sesaaili ta mene lo atoa eJerusalem? Aghaauliaa etaimim va karika! Arova am tam nna ngaioghioghiaa, am tee aue am mate.”
Kiukiu niaimatoongana tale ai eteae (fig)
Iesu ghe auliaala kateae kiukiu niaimatoongana ta taumattu ngatoa, ghe uela va, “Kateva taumattu, aina fig ateae ghe tiitingina tale umana paa ngutani uaeni etingiu. Ghe lao sio tani taatara poi va ghe tara righi uene me karika ghe tarala righi. Luk 3:9.Ghe uela ta kapuna tau ngai pasa utana atingiu va, ‘Tarala, kotoluae ninamanama aghe mae taatara vara aghe tara righi uene, me karika poi righi ataatara. Tue veluela! Vaalua me enim ruurungia inanina kosa ateva?’
2 Pita 3:9, 15.“Tau ngai pasa utana atingiu ghe liula me ghe uela va, ‘Vau eteva, rati etinginaiela, me emene tingina kateae ninamanama. Aue amene kai talieinia, me amene kuukumui poia. Marova ekune tale mene kateae ninamanama, aue emasinaaili. Marova karika, aue ita tue velua.’ ”
Iesu ghe ghelei emasinala vause ateva poupouena ia tale nau manga ateva
10 Kateva nau manga, Iesu ghe aapasunga tale kateva ale nivelu eitauaa. 11 Vause ateva raroai eteva ghe tokala ta ngetana ghe roola kasangaulu ghaoaluae (18) ninamanama; raroai eteva ghe gheeleia ghe poupou tani kasu, me karika ghe rooroo tani korosia. 12 Nau eteva Iesu ghe taraiela, eghe koloa mae sio etana, me ghe uela va, “Vause ateva, angu masinala tale voto ghe gheelei saasakieinio.” 13 Eghe saoaala nimane ta ngetana, me katengaata ta ghe korosiela, me ghe tiuaala tani tau sae God.
14  Eks 20:9-10; Diut 5:13-14.Kateva tana namuu tale ale nivelu eitaua ngateva ghe sessaiela ta Iesu, poli ghe ghelei emasinala vause ateva ta nau manga ateva, ghe samala me ghe uela ta taumattu ngatoa va, “Nauita ghaonomo tani ghelei uunguaaita, am mae tale isaa o nau va la ghelei emasinaiem, karika va ta nau manga ateva!”
15  Luk 14:5.Vau eteva ghe liula me ghe uela etana va, “Usimaghalua am! Am oia, aue am ghele pulaka kieimim vulumakao o donki, me aue am ghele laa gharopiropi tale nau manga ateva. 16 Vaalua, karika ita rooroo tani sausi ia oia vause ateva tale nau manga ateva? Poli ie tee natuna vause ia Abraham, Satana ghe ghaaiela ghe roola kasangaulu ghaoaluae (18) ninamanama.”
17 Ailiuliu tale inangarina ghe ghelei epalatala tau ngai ssateena atoa, me taumattu ghe taatara masi voto ghe gheelei, laghe masimasi.
Kiukiu niaimatoongana tale katu ue ngai erighi me isti eteva
(Mat 13:31-33; Mak 4:30-32)
18 Vara me Iesu ghe kolomila va, “Vaalue ia ararimangalina ateva God? Aue asuimatoongainia tale sa ateva? 19 Ia nongina katu ue ngai erighi la kolokoloa va mastet, taumattu ngateva ghe ghaala katu ue ngai erighi, ghe pasaiela tale umana utana atingiu. Ai erighi ghe pinosala, me ghe namungailiila, me ghila atoa laghe gheleila aleira tale laangina.”
20 Iesu ghe mene kolomila va, “Sa ateva aue asuimatoonga ararimangalina ateva God etana? 21 Ia avalua toko, va vause ateva ghe ghaala isti me ghe ghelei eitauaa teela oroieili palaoa lomosi ta palaoa ngateva ghe rrangala.”
Ghauna ateae atamana
(Mat 7:13-14, 21-23)
22 Iesu ghe laolao see tale masaliki taatara atoa, me tale ghauna atoa masaliki, ghe aapasunga elaolao ta taumattu ngatoa, me ghe lao sio eJerusalem. 23 Kateva taumattu ghe kolomiela va, “Vau eteva, karika oroi taumattu aue esaanga?”
Iesu ghe uela etaira va, 24 “Am sarasarakana tani kupi sso tale atamana ateae ghauna ia; poli oroieili taumattu ngatoa aue la tootoonga tani kupi sso, me karika aue la roo. 25  Mat 25:10-12.Namuu tale ale ateva aue etingina, me eghoa kavati atamana ateae; me aue am tingina eleka, me am mirimiri, me am kolokolo tale atamana ateae, me aue am ue va, ‘Namu ngateva, otila atamana ateae etaimami!’
“Aue eliu etaimim me eue va, ‘Karika akilakilaiem va am see iem!’
26 “Aue am liu me am ue va, ‘Ami ghe namanama me ropiropi eitauaa teeio; ughe aapasunga tale masalikiimami!’
27  Sams 6:8.“Aue emene ue va, ‘Karika akilakilaiem va am see iem. Am kasu vulieghila, am akapa sesa gheeleiaaimim!’
28  Mat 8:11-12.“Aue am ngala me am aingeresia ngalungaluimim, nau am tara Abraham, Aisiki me Jekop, me propete akapa atoa tale ararimangalina ateva God, me am, aue la tiu veluem! 29  Sams 107:3.Taumattu aue ekasu tale sinaka esae me sinaka esuu, me tale mene ghaluevilau pai not me saot tale kosa ateva, aue la mae tale tevoo ateva tale kinatama ninamanama ateae tale ararimangalina ateva God. 30  Mat 19:30.Nongola! Kasina taumattu arariira euu aue la matuutuliena, me kasina taumattu matuutuliena ila aue la sioaili euu.”
Iesu ghe alousiusi teela eJerusalem
(Mat 23:37-39)
31 Ia o nau eteva katoa tana Paresi laghe mae sio ta Iesu, me laghe uela etana va, “Ukasu vuli voto ateva oia, me ulao ppae tale mene teae masaliki, poli Herot ealoanna tani uvi emateo.”
32 Iesu ghe liula etaira me ghe uela va, “Am laa ghauliaa etana tau nikamekame ateva okae va, ‘Aghi aue atiu velu raroai etoa, me aue aghelei emasina taumattu ghaine me nimanaa, me tale aiaakotonna ateva nau, aue aruu uunguaaghi.’ 33 Karika aue atoka, ghaine, nimanaa me luevo; koronnaaili karika teva propete aue emate eleka eJerusalem!
34 “Jerusalem, Jerusalem! Ughe uvi ematela propete atoa, ughe osala tau ngai kasuaa inangarina atoa God tale atu! Oroiaata aghaaloanna tani atoka aitaueinam kapughu taumattu ngatoa, nongina kina paolo ateva eaakou natuna atoa tale kaekaena, me karika am aaloanna! 35  Sams 118:26.Liuna avalua o, me am nongola! God aue ekasu vuli alena ale manga ateva, me masalikiimim taatara ateae aue eturungia. Aghaauliaa etaimim va karika aue am mene taraieghi, lomosi ta nau eteva aue emae, me aue am ue va, ‘Niarangise ta lo ateva emaemae tale ararina ateae Vau eteva.’ ”

13:2: Jon 9:2.

13:7: Luk 3:9.

13:8: 2 Pita 3:9, 15.

13:14: Eks 20:9-10; Diut 5:13-14.

13:15: Luk 14:5.

13:25: Mat 25:10-12.

13:27: Sams 6:8.

13:28: Mat 8:11-12.

13:29: Sams 107:3.

13:30: Mat 19:30.

13:35: Sams 118:26.