9
Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva
Iesu ghe kasukasu elaolao, me ghe tarala taumattu ngateva ghe lutu emata salusalula. Esik 18:20; Luk 13:2, 4.Kapuna disaepolo atoa laghe kolomiela va, “Tisa, vaalua me ghe mata salusalunala, poli ia kanna ssavoto, o tamana me kinna?”
Jon 11:4.Iesu ghe liula etaira me ghe uela va, “Karika va ia kanna ssavoto, o tamana me kinna, ta mausi aue taumattu ngatoa la tara uunguaane God etana. Aue ita ghelei uunguaane lo ateva ghe sungieghila tani mae ghelei. Ellaa ita tani uungu, va nau eleivoo, karika teva erooroo tani uungu. Mat 5:14; Jon 8:12.Nau atokatoka oia tale kosa ateva, aghi mallanga aghi tale kosa ateva.”
Mak 8:23.Nau ghe aippooaa, me ghe kanusuila tuku kosa ateva, va ghe maramarakanala, me ghe atavainie saela tale matana alua, me ghe uela etana va, “Kasula, me ulaa pora matam tale ateo ateae kaikaina ia, ararina ateae ta Siloam.” (Malloeana Siloam va “sungiela”.) Ghe porala matana, me ghe kiriaala, me ghe taatara.
Kapuna atoa me lo atoa laghe taataraia ta ghe toka looloo, laghe ue va, “Karika va ia okae taumattu ngateva ghe toka looloo nonga tapaa ngatamana tale ale manga ateva?” Katoa laghe ue va, “Ia oio taumattu ngateva.”
Mene katoa laghe ue va, “Karika, arova taataraane va ia okae.”
Ia ghe uela va, “Aghi oia.” 10 Laghe kolomiela va, “Vaalua me matam ghe taatarala?”
11 Ghe liula me ghe uela va, “Taumattu ngateva la kolokoloa va Iesu etana, ghe ghelei emaramarakanala tuku kosa ateva, me ghe atavainie saela ta mataghi, me ghe uela etaghi va, ‘Ulaa pora matam tale ateo ateae eSiloam.’ Aghe lao sio va aghe porala mataghi, me aghe taatarala.”
12 Laghe kolomiela va, “Eaa ia, ia ona taumattu ngateva uaulieinia?”
Ghe liula me ghe uela etaira va, “Karika anga kilala.”
13 Laghe laoaa sio taumattu ngateva mata salusalu ia ta Paresi etoa. 14 Ia o nau eteva nau manga ia Iesu ghe ghelei emaramarakanala tuku kosa ateva, me ghe gheleila matana alua lalu ghe taatarala. 15 Paresi tee atoa laghe kolomiela va, “Vaalua utaatarala?”
Ghe uela etaira va, “Ghe atava saela kosa maramarakana ta mataghi, me aghe lao sio tani pora mataghi, me aghe taatarala.”
16 Katoa Paresi laghe ue etana va, “Taumattu ngateva oia karika va God ghe sungiela, poli etam aitaraa nau manga ateva.”
Mene katoa laghe ue va, “Vaalua sesa taumattu ngateva erooroo tani ghelei righi niaimatoonga?” Ghe ghaluela nannaaira me laghe aitiuaala.
17  Jon 4:19.Laghe mene ue ta mata salusalu eteva va, “Io, vaalua nannaam etana, ta poli ghe otila matam alua?”
Ghe uela va, “Ia propete ia.”
18 Poli aJiu etoa laghe tam aikaaiaa inangarina mata salusalu eteva, va ia mata salusaluna ia, me ghe mene taatarala, laghe suula inangari ta tamana me kinna va lalu mae. 19 Angila ghe kookolomi tamana me kinna va, “Ierai natuimalue ia? Amalu ghe ue va ghe lutu emata salusalunala? Me vaalua me ghaine etaatara?”
20 Tamana me kinna lalu ghe liula etaira va, “Angalu kilakilaia va natungalue ia ta ghe lutu emata salusalunala. 21 Vaalua me ghaine etaatara, angalu tam kilakila va see ghe otila matana alua. Am kolomia, ta namuu ia, me ia aue eauliaa etaimim.” 22 Lalu ghe aulia ngavalua o poli lalu ghe maamatauta namuu ta aJiu etoa, ta namuu ta aJiu etoa laghe ue va arova lo atoa la ue va Iesu Mesaea ia, aue la tiu vella tale ale nivelu eitaua ngateva, me karika aue la mene mae kkaua teeila. 23 Liuna avalua o tamana me kinna lalu ghe uela va, “Am kolomia, ta namuu ia.”
24 Laghe mene kolola mata salusalu eteva ghe mae sio. Me laghe uela etana va, “Utau sae God,* Utau sae God Utara Josua 7:19. poli ami kilakila taumattu ngateva ona va tau ngai gheelei ssavoto ia.”
25 Ghe liula etaira va, “Arova tau ngai gheelei ssavoto ia o karika, atam kilakila. Kateva nonga voto akilakilaia va, aghi mata salusalu ieghi, me isaa oia ngataatarala.”
26 Laghe mene kolomiela va, “Saa llo ghe gheleila etam, me vaalua ghe otila matam?”
27 Ghe liula etaira va, “Ngaghe auliaa muela etaimim, me karika am ghe aloanna tani nongo. Vaalua me am aloanna tani mene nongo? Koti am tee, am anna va ekapuna disaepolo iem?”
28 Paresi etoa laghe auliaa saasakiaala etana. Laghe uela etana va, “Io nonga kapuna disaepolo io, ami kapuna disaepolo iemami Moses. 29 Ami kilakila va God ghe aippooaa teela Moses. Me ia ona taumattu ngateva, ami tam kilakila tanganuena.”
30 Taita ateva oia ghe liula etaira va, “Ngasoghiaala inangariimim! Am ue va am tam kilakila tanganuena, me ia oia taumattu ngateva ghe otila mataghi elua. 31  Sams 34:15.Ita kilakila va God etam rooroo tani nongo usilaa tau ngai gheelei ssavoto atoa, me arova lo ateva ekakkaua God me eaimuli usi tee aloannaane God, ia aue God enongo usilainia. 32 Emua arau nau kosa ateva ghe tiuaala, karika ita ghe nongo poila righi taumattu ghe lutu esalusalunala me matana ghe mene otila. 33 Arova ghe tam kasula ta God, karika erooroo tani ghelei righi voto.”
34  Sams 51:5.Me laghe liula me laghe uela etana va, “Ughe lutula tale ssavoto, me vaalua me uanna tani apasunga voto etaimami!” Me laghe tiu veluela va karika emene mae kkaua teeila.
35 Iesu ghe nongola va ngila ghe tiu veluela. Nau ta ghe paeala me ghe taraiela, ghe uela etana va, “Uaikaaiaa ta Natuna ateva Taumattu ngateva?”
36 Me taumattu ngateva o ghe kolomila va, “Namu ngateva, auliaala etaghi va see ia, ia ona taumattu ngateva, me aue aghaikaaiaa ta ngetana.”
37 Iesu ghe uela etana va, “Angu ghe taraiela, me ia oia esamasama teeio.”
38 Me taumattu ngateva o ghe uela va, “Vau eteva, aghaaikaaiaa,” me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu me ghe kaueiniela.
39 Iesu ghe uela va, “Aghe sio mae tale kosa ateva tani ghelei niaisakei ta taumattu ngatoa, me aue lo atoa mata salusaluna ila la taatara, me lo atoa la taatara la mata salusaluna.”
40  Mat 15:14.Katoa Paresi laghe tokatoka me laghe nongola llo Iesu ghe auliaala, me laghe kolomiela va, “O ami tee mata salusalu iemami?”
41 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova mataimim salusaluna, karika aue ghele righi kaluimim ssavoto, me poli am ue va, ‘Ami taatara,’ liuna avalua o me kaluimim ssavoto, ie etokatoka etaimim.”

9:2: Esik 18:20; Luk 13:2, 4.

9:3: Jon 11:4.

9:5: Mat 5:14; Jon 8:12.

9:6: Mak 8:23.

9:17: Jon 4:19.

*9:24: Utau sae God Utara Josua 7:19.

9:31: Sams 34:15.

9:34: Sams 51:5.

9:40: Mat 15:14.