8
Iesu ghe anginila 4,000 taumattu
(Mat 15:32-39)
Mak 6:35-44.Isaa o nau oroiannaaili taumattu ghe velu eitauaala, me karika righi inana tani nama. Me Iesu ghe kolola kapuna disaepolo atoa me ghe uela etaira va, “Aloghu eusiusi taumattu oia, poli ngeila ghe toka teeieghila kotolu nau, me karika righi aneira inana tani nama. Arova maloona ila me asungila va la lao tanganueira, aue la taatarruu elaolao ta poli katoa laghe kasu emasaueiliila.”
Me kapuna disaepolo atoa laghe liula me laghe uela va, “Voto ateva oia karika righi taumattu etana. Eaa aue ita laa ghaa verete me ita angini isaa oia taumattu?”
Iesu ghe kolomilala va, “Ghaisa verete am uunusi?”
Me laghe uela va, “Ghaitu (7).”
Me ghe uela ta taumattu ngatoa va la toka sio tapaa kosa. Me ghe ghaala verete ghaitu me ghe kaili emasina saela, me ghe pirila, me ghe tau lao sio ta kapuna disaepolo atoa va la laa ghaikoita, me laghe lao sio tani aikoita. Me aneira lutu pisi tee paapakala karika oroi, ghe arangisela me ghe uela ta kapuna disaepolo atoa va la laa ghaikoita. Taumattu ngatoa laghe namanamala me ghe ssoilala, me laghe kaaila ghaituae laka tale llo tapiri nginana laghe nama vulula. Ghe roola ghaata airari (4,000) taumattu. Me ghe sungi vellala, 10 me katengaata ta ia me kapuna disaepolo atoa laghe aikaaila tale paanaka ateva, me laghe lao sio tale distriki eteva eDalmanuta.
Paresi etoa laghe aloannala tani tara teva niaimatootoonga
(Mat 16:1-4)
11  Paresi etoa laghe lao sio ta Iesu, me laghe kolomiela va eapasunga teva niaimatootoongana ngepona liu. Laghe aauliaa llo tani nim tootoongainia. 12  Mat 12:39; Luk 11:29.Iesu ghe ateateaala maamatana me ghe uela va, “Vaalua me taumattu ghaine atoa am aloanna tani tara niaimatootoongana? Aghaaulia ngakoronna etaimim va karika aue am tara poi teva.” 13 Ghe kasu vulilala me ghe mene ghoala tale olimoira paanaka ateva, tani lao ta pai kativilau tale ateo talia ngateae.
Uneira isti Paresi etoa me Herot
(Mat 16:5-12)
14 Disaepolo atoa laghe aikkaluaala me karika laghe saula verete. Kateva nonga ia lo ateva ghe kaakaaia tale paanaka ateva. 15  Luk 12:1.Iesu ghe aulia ngasarasarakanala etaira va, “Am aikinikinitaa! Me am taatara amasina tale uneira isti Paresi etoa me Herot.”
16 Laghe tiuaala tani aippooaa elome etaira va, “Koti eaauliaa llo oia ta karika ita ghaala righi verete.”
17  Mak 6:52.Iesu ghe kilala sa ateva laghe aulieinia, me ghe kolomilala va, “Vaalua me am aauliaa va karika righi verete? Karika am ghe kila? Nannaaimim karika ghe oti? 18 Mataimim karika etaatara? Talingaimim karika enongonongo? Karika am nannaa? 19  Mak 6:41-44.Nau eteva aghe pirila ghalima (5) verete tale ghalima airari (5,000) taumattu, ghaisae laka tapiri verete am ghe kaaila?”
“Kasangaulu ghalua (12),” laghe liula.
20 Me ghe mene uela va, “Me nau eteva aghe pirila ghaitu (7) verete tale ghaata airari (4,000) taumattu, ghaisae laka am ghe kaaila tapiri verete etana?”
“Ghaitu,” laghe liula.
21 Me ghe kolomilala va, “Karika am ghe kila poi?”
Iesu ghe ghelei emasinala mata salusalu eteva eBetsaida
22 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe laa rekata sio eBetsaida. Taumattu ngatoa laghe maeaa sio mata salusalu eteva ta Iesu va ghe posoa me ghe masina. 23 Iesu ghe kunela nimana atelange, me lalu ghe kasu tee tau lao sio. Iesu ghe kanusuila matana alua me ghe saoaala nimane etana, me ghe kolomiela va, “Utaatara teva voto, o karika?”
24 Taumattu ngateva ghe taatarala me ghe uela va, “Ataatara taumattu ngatoa arova ai etoa la kasukasu.”
25 Iesu ghe mene posola matana taumattu ngateva me ghe taatarala, me ghe masinala me ghe tara amasinala voto atoa. 26 Iesu ghe sungi velue lao sio tanganuena, me ghe uela etana va, “Urau mene lao tapaa masaliki.”
Pita ghe auliaala va Iesu see ia
(Mat 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Iesu me kapuna disaepolo atoa laghe saela tale kasina masaliki taatara kalakalangina eSiisaria Pilipae. Tapaa salana me Iesu ghe kolomila kapuna disaepolo atoa va, “Taumattu ngatoa la ue va aghi see?”
28  Mak 6:15.Me laghe liula etana me laghe uela va, “Katoa taumattu la ue va io Jon tau ngai aasuu eteva; kasina eue va io Elaija; me mene katoa la ue va io kateva propete.”
29  Jon 6:68-69.Iesu ghe mene kolomilala va, “Me am vaalua? Am uue va aghi see?”
Pita ghe liula etana va, “Io Mesaea io.”
30  Mak 9:9.Iesu ghe paolala va karika la mene laa kkaila va ia see.
Iesu ghe auliaala mammarikanaane me matemateaane
(Mat 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Me Iesu ghe tiuaala tani tau lao alomasaanga ta kapuna disaepolo atoa, ghe ue va, “Natuna ateva Taumattu ngateva aue etani ghaa oroieili mmarikana. Namu ngatoa, me namu ngatoa ta pristi etoa, me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, aue la ratia. Aue la uvi ematea, me kotolu nau elange me aue etotu tale nimate.” 32 Ghe ghelei emasalikangailiila etaira, me Pita ghe koloala me lalu ghe laa tingina ppae sio me ghe tiuaala tani kisoia.
33 Me Iesu ghe kiriela me ghe taatara lao sio ta kapuna disaepolo atoa, me ghe tiuaala tani kiso Pita. Ghe uela va, “Kasu vulieghila, Satana! Nannaam karika eannaa voto kanna God, ta voto kaluira taumattu ngatoa.”
34  Mat 10:38-39; Luk 14:27.Me Iesu ghe kolola oroi taumattu me kapuna disaepolo atoa tani mae etana. Ghe auliaala etaira va, “Marova teva ealoanna tani usieghi, etani sioaa nannaane, me esunuki unna aikotoo ateva, me eaimuli etaghi. 35 Me lo ateva ealoanna tani asaangi maamauluaane aue eraua, me lo ateva earau maamauluaane ta poli mausighi, me tee tale masi kiukiu, aue esaanga. 36 Marova taumattu ngateva eghaa voto akapaaili tale kosa ateva me maamauluaane ekapa, vaalua isaa o voto aue esausia? Koti karika. 37 Sa ateva taumattu ngateva aue etaue lao tani ghaa oghi maamauluaane? 38  Mat 10:33.Vituu eteva oia karika la uusilaa aloannaane God, me la gheeghelei ssavoto, me lo ateva taumattu tale lo ateva oia vituu epalatainaghi me inangarighi, aue Natuna ateva Taumattu ngateva aue epalatainia nau aue esio tee mallangina ateva Tamane me kapuna ensolo atoa manga ila.

8:1: Mak 6:35-44.

8:12: Mat 12:39; Luk 11:29.

8:15: Luk 12:1.

8:17: Mak 6:52.

8:19: Mak 6:41-44.

8:28: Mak 6:15.

8:29: Jon 6:68-69.

8:30: Mak 9:9.

8:34: Mat 10:38-39; Luk 14:27.

8:38: Mat 10:33.