14
Iesu ghe ghelei emasinala taumattu ngateva ghe airorrongoii
Kateva nau manga, Iesu ghe lao sio tani namanama tanganue kateva namuu ta Paresi etoa, me taumattu ngatoa karika laghe ghaaghaa velu mataira ta Iesu. Taita ateva, nimane me kkena ghe rorrongo, ghe tokatoka emua ta Iesu. Luk 6:9.Iesu ghe kolomila tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao me Paresi etoa va, “Vaalua uneita inangari nipaopao eaauliaa, masina tani ghelei emasina teva taumattu tale nau manga ateva, o karika?” Karika laghe liu poila. Iesu ghe posola taita ateva, me ghe ghelei emasinaiela, me ghe sungi veluela.
Mat 12:11; Luk 13:15.Vara me ghe uela etaira va, “Arova teva etaimim, teva natuna o kiena ghaata kkena, ghele katuu velu sio tale liu eteva tale nau manga ateva, karika aue am ghele ae velue sae parasi?” Karika laghe roola tani liu inangarina.
Iesu ghe uela va ita siuaa nannaaita
Iesu ghe taatara vaalua katoa tana namuu ta Paresi etoa laghe taatara masi liuira tani toka, me ghe auliaala lo ateae oia kiukiu niaimatoongana ta taumattu ngakapa atoa: Nitoka 25:6-7.“Nau eteva kateva ange koloola tani lao tale ninamanama eteae, karika umene tara masi aitokatoka va utoka ta ngetana. Karika ukilakila va mene kateva taumattu la kolo teeiela mene namuu teeia ta ngetam. Lo ateva, unna ninamanama ateae, ghe kolo akapaiemaluela, aue emae etam me eue va, ‘Tinginala, me ierai etoka sio!’ Aue upalata, nau la ghaaio me la ghoa atokaio emuli. 10 Nau eteva ngila koloola, ulaa toka sio tale aitokatoka ateva emuli. Nau lo ateva, unna ninamanama ateae, emae, eue va, ‘Kapughu, mae sio, me ulaa toka tale masi aitokatoka ateva.’ Isaa o voto aue eghelei, masi ararim ateae emua tale taumattu ngakapa atoa tale lo ateae o nivelu eitauaa. 11  Mat 23:12; Luk 18:14.See ualoanna tani saeaa nannaam, aue God eatokaio sio euu, me see usiuaa nannaam aue God eatokaio sae epona.”
12 Iesu ghe uela ta taumattu ngateva unna ninamanama ateae va, “Nau eteva ualoanna tani ghelei ninamanama, urau mene kolo kapum atoa, tuem atoa, nengam atoa, mangalim atoa, o taumattu tue peipeiena, poli auena la mene koloo me la liu voto ughe gheleila ta ngetaira. 13 Nau ughelei ninamanama ateae, ukolo lo atoa karika righi peiira, tokatoka ngeuu etoa, kke tapakase atoa, me mata salusaluna atoa; 14  Jon 5:29.aue ughaa niarangise, poli ila karika la rooroo tani liu voto ughelei ta ngetaira. God aue eliu, tale nau eteva tau ghulughuluena atoa aue la totu tale nimate.”
Kiukiu niaimatoongana tale paka ninamanama ateae
(Mat 22:1-10)
15  Luk 13:29.Nau eteva kateva tana taumattu ghe tokatoka tale ia o ninamanama ateae ghe nongola isaa oia inangari, me ghe uela ta Iesu va, “Niarangise aue eghaa lo atoa aue la toka tale paka ninamanama ateae tale ararimangalina ateva God!”
16 Iesu ghe uela etana va, “Kateva taumattu ghe aimonomonosiaala kinatama ninamanama ateae, me ghe suula inangari ta oroi taumattu va la mae. 17 Ghe ghaala nau ninamanama, me ghe suula kapuna tau ngai nongonongo anna ateva va elaa kolo taumattu ang ghe uela va la mae, ta voto akapa ang ghe aimonomonosiaala.
18 “Ila akapa laghe tiuaala tani aikamekameaa me laghe aauliaa vaalua me karika laghe roola tani lao. Aitiutiu eteva ghe uela ta tau ngai nongonongo anna ateva va, ‘Aghe polila tuku kosa ateva. Aghaloanna tani laa taraia. Alousiusi, ta karika aue amae.’
19 “Mene kateva ghe uela va, ‘Aghe polila kasangaulu (10) kieghi vulumakao, me alaolao tani taraila, me atoongainila tani uungu, alousiusi ta karika aue amae.’
20  1 Ko 7:33.“Mene kateva ghe uela va, ‘Amina laila, o karika arooroo tani mae.’
21 “Tau ngai nongonongo anna ateva ghe lao sio, me ghe auliaala ta vauna ateva. Vau eteva ghe sessaiela, me ghe uela etana va, ‘Ailuiluila, me ukasu parasi me ulao tale liu nivelu eitauaa, me tale salana atoa tale masaliki taatara, me ukolo mae lo atoa karika righi peiira, tokatoka ngeuu etoa, mata salusaluna atoa, me kke tapakase atoa.’
22 “Tau ngai nongonongo anna ateva ghe kasula tani ghelei llo vauna ateva ghe auliaala, me nau ghe kiriaa mae sio, ghe uela va, ‘Inangarim ngami gheleila, me oroi aitokatoka karika righi taumattuna.’
23 “Vauna ateva ghe uela va, ‘Ulao tale salana namuu, me ukkele valaa tale ghauna salana, me ukolo asarasarakana taumattu ngatoa, me la mae, me la ghapasu aleghi eteva. 24 Aghaauliaa etaimim va karika poi teva taumattu aghe kolo akasinala, aue la nama aneghi inana!’ ”
Taumattu ngateva enannaa ngamasina me eaimuli tee Iesu
(Mat 10:37-38)
25 Oroieili taumattu ngatoa laghe usiusi see Iesu. Ghe kiriela me ghe uela etaira va, 26  Luk 9:23.“Lo ateva ualoanna tani aimuli teeieghi, karika urooroo va ukapughu disaepolo arova utam rooroo tani rati etoka tamam me kinam, vausenim ateva me natum atoa, tuem atoa me nengam atoa, me maamauluaam. 27 See karika urooroo tani sunuki unem ateva tani aikotoo, me umae aimuli etaghi, karika urooroo tani kapughu disaepolo.
28 “Arova teva etaimim eaimonomonosiaa tani atulu ale ateva, etokatoka sio mua, me etara mua va ghaisa aipolina, me tani tara va viliki veu rooroona tani ruu ale ateva, o karika. 29 Arova etiuaa ale ateva me etam rungia, taumattu ngatoa aue la amammarasa, 30 me la ue va, ‘Ia o taumattu ngateva ghe tiuaala ale ateva, me karikaaili ang ghe roola tani rungia!’
31 “Arova kingi eteva ange laolao tani aiuuvii, me kapuna tau ngai uuvi etoa erooroo kasangaulu airari (10,000), aue etoka mua, me eannaa va erooroo tani laa aiuvii tee mene kateva kingi, kapuna tau ngai uuvi etoa erooroo ghaluengaulu airari (20,000), me aue apalaia, o karika? 32 Arova karika erooroo, aue esungi kapuna tau ngaikasuaa inangari etoa tani laa sou kingi eteva, me la loo luei nau eteva masau ila. 33 Tale ia nonga o salana atikirighi, karika teva etaimim erooroo tani kapughu disaepolo, arova etam oghi vulu peina akapaaili.
Uela ateva karika righi namina
(Mat 5:13; Mak 9:50)
34 “Uela ateva masina ia, me marova ekapa namina, vaalua urooroo tani mene ghelei me emene tue namina? 35 Ia o ase uela ateva karika ita rooroo tani ghelei righi voto etana, liuna avalua o me la nim sausau velu.
“Lo ateva talingane manee tani nongo, aue enongo.”

14:3: Luk 6:9.

14:5: Mat 12:11; Luk 13:15.

14:8: Nitoka 25:6-7.

14:11: Mat 23:12; Luk 18:14.

14:14: Jon 5:29.

14:15: Luk 13:29.

14:20: 1 Ko 7:33.

14:26: Luk 9:23.