15
Kiukiu niaimatoongana tale sipsipi eteva
ghe rauela
(Mat 18:12-14)
Kateva nau, tau ngai ghaa takis atoa me tau ssavoto atoa, laghe mae sio tani nongo Iesu. Luk 5:30.Paresi etoa me tau ngai aapasunga tale inangari nipaopao atoa, laghe tiuaala tani auliuliaa Iesu, laghe ue va, “Ia oia taumattu ngateva ealoanna tau ssavoto atoa tani toka, me tani namanama teeila.”
Me Iesu ghe auliaala etaira kiukiu niaimatoongana ateae etaira. Ghe uela va, Esik 34:11, 16; Luk 19:10.“Arova kateva etaimim kiena sipsipi erooroo kateva ai (100), me kateva etaira ghele raua, am annaa va karika aue ghele kasu vuli ghasiongaulu ghasio (99) sipsipi nongina la ghele namanama, me ghele laa pae lo ateva ghe rauela, lomosi ta aue ghele taraia? Nau eteva ghele taraia, aue ghele masimasi, ghele saua, me ghele alokoie sae ta pappana, me ghele saue lao tanganuena. Aue ghele kolo kapuna akapa atoa, me lo atoa la tokatoka kalakalaa teeia, me ghele ue ta ngetaira va, ‘Masimasiaaghi namungaili, poli ngatarala kieghi sipsipi eteva ghe rauela. Am mae masimasi teeieghi!’ Aghaauliaa etaimim va, tale isaa o ase salana, namungaili nimasimasi elutulutu epona liu, nau eteva kateva tana tau ssavoto enanna ngaioghioghiaa ta ghasiongaulu ghasio (99) taumattu ghulughuluena, karika righi kaluira ssavoto va la nna ngaioghioghiaa.
Kiukiu niaimatoongana tale
viliki veu etivilau ghe rauela
“Marova teva vause unna kasangauluvilau (10) viliki veu, me ghele rau kativilau, sa ateva aue ghele gheleia? Aue ghele arokoti kurane lam ateae, me ghele kkala tani paea amasinaaili alena ateva, lomosi ta ghele taraia. Nau ghele taraia, ghele kolo kapuna atoa, me lo atoa la tokatoka akalakalangina tanganuena, me ghele ue va, ‘Masimasiaaghi namungaili, ta ngatarala uneghi viliki veu etivilau ghe rauela. Am mae masimasi eitauaa teeieghi!’ 10 Tale ia o ase salana atikirighi, aghaauliaa etaimim va ensolo atoa kapuna ila God, masimasiaaira namungaili, nau eteva kateva tana tau ssavoto enanna ngaioghioghiaa.”
Kiukiu niaimatoongana tale aliki taita ateva ghe rauela
11 Iesu ghe mene uela va, “Taumattu ngateva, natuna taita alua. 12 Muli eteva taita ghe uela ta tamane va, ‘Tamaghi, tau mae peighi nau umate aue aghaa.’ Me tamairarua ghe koitaala peiirarua natuna taita alua.
13 “Karika masau nau ghe lange sio me muli eteva taita ghe tau ekapala peina laghe polila, ghe ghaala viliki veu, me ghe kasula tani lao tale masau patunganue namuu. Ghe tiuaala tani poli aloannaane, 14 me unna viliki veu ghe kapala, me tale isaa o nau, paka maloo ateva ghe tinginala, me ghe karikala righi peina. 15 Liuna avalua o me ghe lao sio tani pae niuungu. Kateva taumattu tale ia o patunganue namu ngateae ghe sungiela tani laa ghaitoiaa mosu etoa me eanginila. 16 Eghe aloannaaili tani nama righi inana aneira mosu etoa, poli karika teva ghe tautau lao righi inana va ghe nama.
17 “Nau eteva masi ninannaa ghe ghaaiela me ghe uela va, ‘Kapuna tau ngai uungu etoa tamaghi oroieili aneira inana, me aghi oia maloo ateva ange gheelei emateaghi! 18  Sams 51:4.Akasu, me alao ta tamaghi, me aue alaa ue va, “Tamaghi, aghe ghelei saasakiaala ta mata God, me ta matam. 19 Karika masina aghi va uaseaghi va natum ieghi; uaseaghi va marova kateva kapum tau ngai uungu.” ’ 20 Ghe tingina saela, me ange laolao ta tamane.
“Masau ia tanganue tamane, me tamane ghe taraiela; urunguitanina ateva ghe pasula tale nialousiusi, me ghe ilou lao sio tani sou natuna, me ghe llotiela me ghe ngusuela.
21 “Aliki taita ateva ghe uela va, ‘Tamaghi, aghe ghelei saasakiaala ta mata God, me ta matam. Karika masina aghi va uaseaghi va natum ieghi.’
22 “Me tamane ghe uela ta kapuna tau ngai uungu etoa va, ‘Am ailuiluila! Am maeaa sio teva aiaasae masinaaili, me easae. Am atokala teva ringi ta vuuvuu nimane, me am asae taula lua aikasukasu ta kkena. 23 Am laa ghaa morona ateva natu vulumakao, me am uvi ematea, me ita namanama aitauaa teeia, me ita masimasi. 24  Ips 2:1, 5.Poli ia oia natughu taita ateva ghe matela, me ange mene sakesakela, me ghe rauela, me ange rekatala.’ Me laghe tiuaala tani masimasi.
25 “Karika masau, me natuna mua ateva taita ghe oghiaa mae sio etapaa ngutana. Eghe kasukasu emaemae, ang ghe kalakalangina elo ale, me ghe nongola paka mangalia ateva tale nikau me niloku. 26 Ghe kolola kateva tani aliki, me ghe kolomiela va, ‘Vaalua me la gheelei mangalia ateva okae?’
27 “Aliki eteva ghe liula me ghe uela va, ‘Nengam ateva ange rekatala. Tamam euvi ematela morona ateva natu vulumakao, poli nengam ange mae sio tani rekataa etana, me ange masimasi.’
28 “Mua ateva taita ghe sessaiela, me ghe tam aloannala tani sso elo ale. Tamane ghe ghoa mae tani aipoopoliaa poi teeia. 29 Ghe liula ta tamane me ghe uela va, ‘Tarala, ninamanama atoa ngaghe uungula etam nonginaaili tau ngai nongonongo anna ateva, me karika poi aghe nongonongo vulu inangarim. Sa ateva ughe taue mae sio etaghi? Karika poi va ughe tau mae sio arova nim teva natu meemee va aghe ghelei teae ninamanama, me aghe masimasi eitauaa tee kapughu etoa! 30 Me natum taita ateva oia ghe nim lao sio tani rungia see peim tale vause ngetapaa salana atoa, me nau erekatala, ughuvi ematela morona ateva natu vulumakao va eanna ia!’
31 “Tamane ghe liula me ghe uela va, ‘Natughu, io utokatoka teeieghi nau ekapa atoa, isaa akapa peighi peim. 32 Me ita velu eitauaa me ita tani masimasi, poli nengam ghe matela, me ange sakesakela, me ghe rauela, me ange rekatala.’ ”

15:2: Luk 5:30.

15:4: Esik 34:11, 16; Luk 19:10.

15:18: Sams 51:4.

15:24: Ips 2:1, 5.