5
Iesu ghe kolola aitiutiu etoa tana disaepolo
(Mat 4:18-22; Mak 1:16-20)
Mat 13:1-2; Mak 3:9-10.Kateva nau, Iesu ghe tiitingina elosamarra tale ateo talia ngateae eGenesaret, me oroieili taumattu ngatoa laghe mene tomuela, tani nongo inangarina ateva God. Me Iesu ghe tarala paanaka aluepai, lalu ghe vuuvukala tale ateo talia ngateae, me tau ngai pae kko atoa laghe kkure vululaluela, me laghe porapora uneira uvena. Me ghe aikaaila tale gharighi paanaka, unna ia Saemon, me ghe uela ta Saemon va esiki tee ghoa paanaka arighi mala masau elosamarra. Me ghe toka siola tale paanaka arighi, me ghe mene tiuaala tani apasunga.
Nau ghe ruula tani sama, me ghe uela ta Saemon va, “Ose tee ghoala elo malionge, me am velu sio uneimim uvena aighaa kko.”
Jon 21:3-8.Saemon ghe liula tani ue va, “Namu ngateva, eleivoo ami tootoonga poila tani luku, me karika poi ami ghaala teva, me elue talaua teeiemamila. Me poli angu aauliaa, aue amene ghoa velu sio isaa oia uvena.”
Me nau eteva laghe velu siola uneira uvena, laghe ghaala oroieili kko, me uneira uvena ghaisa ngarighi ghe tarrii. Vara me angila ghe palepale lao mene kasina kapuira, laghe vuuvukala tale mene kateva paanaka, tani mae sausila. Me laghe mae sio, laghe kaaila kko tale paanaka alua, me ghaisa ngarighi lalu ghe vuluu.
Nau eteva Saemon Pita ghe tara avaluela o, ghe tturrula ta liue kkena Iesu, me ghe uela va, “Vau eteva, kasu vulueghila; ta aghi tau ssavoto ieghi.” Poli ia me kapuna atoa laghe soghiaala voto oia, nau laghe tarala, 10 me tee Jeimis me Jon, natuna ilalua Sebedi, lalu ghe uungu eitauaa tee Saemon.
Me Iesu ghe uela ta Saemon va, “Karika umene matautu: aue llo to nau emaemae, aue utau ngai luku taumattu.” 11  Mat 19:27.Me nau eteva laghe ssola elae, laghe kasu vulila isaa akapa voto me laghe usiela.
Iesu ghe ghelei emasinala
tau tasussukuna ateva
(Mat 8:1-4; Mak 1:40-45)
12 Kateva nau, Iesu ghe tokatoka tale kateae masaliki, me kateva taumattu, anna tasussuku eteva, ghe tarala Iesu, me ghe suuiaala ta liue kkena Iesu, me ghe uela etana va, “Vau eteva, marova ualoanna, urooroo tani ghelei eraarangisanaieghi ta mata God!”
13 Iesu ghe ssuuaala nimana, me ghe posoala, me ghe uela va, “Aghaaloanna. Angu raarangisanala!” Arovaeaata ta tasussuku eteva ghe kasu vulila taumattu ngateva.
14  Lev 14:1-32.Iesu ghe uela etana va, “Urou mene kiukiu ta teva taumattu, ta ulaa tara mua pristi eteva, me ia aue eauliaa ta taumattu ngatoa va angu raarangisanala, me ughelei sae aiaavusuvusuena, nongina Moses ghe auliaala.”
15 Me kiukiuna Iesu ghe kasu ekapa seela, me oroieili taumattu ghe mae sio tani nongoa, me ghe ghelei emasinailala. 16 Me oroiaata nau ghe kasukasu vuli taumattu ngatoa, me ghe laolao tale voto karika righi taumattu etana, me ghe looloo sae.
Iesu ghe ghelei emasinala
tangorengorena ateva
(Mat 9:1-8; Mak 2:1-12)
17 Kateva nau, Iesu ghe mene aapasunga, me katoa Paresi me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, laghe mene mae sio tani toka. Laghe kasula eJerusalem, me isaa akapa lutu masaliki eGalilii me eJiudia. Me sarasarakaniaane Vau eteva ghe toka aitauaa teela Iesu, tani ghelei emasina lo atoa laghe iisiki. 18 Katoa taumattu laghe sau mae sio kateva taita. Ia oia taita ateva riuna atoa matena ila, me ghe asoaso tale komona atiulu. Laghe aaloanna tani saue sso tale ale ateva tani taue lao ta Iesu. 19 Me poli oroieili taumattu ghe tokatoka, me karika righi salana tani ssoainia, laghe saue saela epona tale pungani ngale ateva, laghe ghaa vella aiaakou, me laghe taue siola tee komona atiulu elome ta taumattu ngakapa atoa, me emua ta Iesu.
20  Luk 7:48; Ais 43:25.Nau eteva Iesu ghe tarala uneira niaiesoaa, me ghe uela ta taumattu ngateva va, “Kapughu, kalum ssavoto ange kapala!”
21 Tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, me Paresi etoa, laghe tiuaala tani nnaa elome tale nannaaira va, “Saa taumattu ia ierai oia me eaauliaa saasakiaa tee God, nau egheeleia va eaairooa tee God! Poli God nonga erooroo tani kkaluaa ssavoto!”
22 Iesu ghe kilala nannaaira, me ghe uela etaira va, “Vaalua me am nannaa isaa ona ase voto tale urunguitaniimim? 23 Vaalua, malumina tani ue va, ‘Kalum ssavoto ange kapala,’ o tani ue va, ‘Tingina saela, me ukasu’? 24  Jon 5:8.Ghaine aghaloanna va am tara kila, va Natuna ateva Taumattu ngateva matuutuliena teeia tani kkaluaa ssavoto tale kosa ateva.” Me Iesu ghe uela ta taumattu ngateva oia va, “Aghaauliaa etam va, tingina saela, me usau komom, me ulao tanganuem!” 25 Katengaata ta taumattu ngateva ghe tingina saela, ta mataira taumattu ngakapa atoa, ghe saula komona ghe asoaso etana, me ghe lao sio tanganuena, me ghe tau saela ararina ateae God. 26 Taumattu ngakapa atoa laghe soghiaala isaa oia voto ghe lutula. Laghe matautula, me ila tee laghe tau saela God, laghe ue va, “Ngami tarala kateva ase voto ghaine!”
Iesu ghe kolola Livae
(Mat 9:9-13; Mak 2:13-17)
27 Emulina, Iesu ghe laolao, me ghe tarala tau ngai ghaa takis eteva, ararina ateae ta Livae, ghe tokatoka tale natu ngale arighi aighaa takis ia. Iesu ghe uela etana va, “Mae usieghi.” 28 Livae ghe tingina saela, ghe kasu vuli ekapaailiila voto, me ghe usiela.
29 Me Livae ghe gheleila kinatama ninamanama ateae tanganuena mausi Iesu, me tale ninamanama ateae, oroieili tau ngai ghaa takis atoa, me mene katoa taumattu, laghe toka aitauaa teeilaluela. 30  Luk 15:1-2.Paresi etoa me tau ngai aapasunga ngatoa tale inangari nipaopao, ila tee Paresi ila, angila ghe samasama anamuu kapuna disaepolo atoa Iesu. Laghe ue va, “Vaalua me am namanama me am ropiropi, aitauaa tee tau ngai ghaa takis atoa me tau ssavoto atoa?”
31 Me Iesu ghe liula inangariira me ghe uela va, “Karika va masina atoa la laa taatara dokta, ta isikinna atoa. 32 Karika aghe sio mae tani kolo ghulughuluena taumattu, ta aghe sio mae tani kolo tau ssavoto atoa tani nna ngaioghioghiaa.”
Iesu ghe auliaala uunguaa ninae
(Mat 9:14-17; Mak 2:18-22)
33 Me taumattu ngatoa laghe uela ta Iesu va, “Oroiaata nau, kapuna disaepolo atoa Jon laghe naenae, me laghe looloo sae, me kapuira disaepolo tee atoa Paresi etoa, la gheelei evalua o. Me io, kapum disaepolo atoa la tam naenae.”
34  Jon 3:29.Me Iesu ghe uela va, “Marova kateva taita ealoanna tani lai, koti aue am auliaa ta kapuna atoa va la rau mene namanama, nau eteva ia o taita ateva etokatoka teeila? Karika! 35 Me auena, nau la vira ghaaghaa velu taita ateva, ia o nau eteva, la vira nae.”
36 Iesu ghe auliaa teela kateae kiukiu niaimatoonga etaira va, “Marova pokane ateva aiaasae ange tarriila, karika teva taumattu erooroo tani mene rasi ouna ateva aiaasae, tani samapi tarrii eteva tale pokane ateva aiaasae. Marova egheelei evalua o, aue eghelei kiikiiuaa ouna ateva aiaasae, me tee ia o ouna ateva aiaasae, karika aue masina tee pokane ateva aiaasae. 37 Karika teva taumattu etottoli kaai ouna uaeni tale pokane ateva aikaai gheelei tale viliki meemee. Marova eghelei evalua o, aue ouna uaeni eghelei polaki aikaai eteva, me aue ilalua akapa uaeni eteva me aikaaina ateva aue lalu peisaane. 38 Liuna avalua o me la tottoli kaai ouna uaeni tale ouna aikaai manu gheelei tale viliki meemee. 39 Me lo atoa taumattu la ropiropi pokane uaeni, karika aue la aloanna ouna. La ue va, ‘Llo pokane masinaaili.’ ”

5:1: Mat 13:1-2; Mak 3:9-10.

5:5: Jon 21:3-8.

5:11: Mat 19:27.

5:14: Lev 14:1-32.

5:20: Luk 7:48; Ais 43:25.

5:24: Jon 5:8.

5:30: Luk 15:1-2.

5:34: Jon 3:29.