21
Ghaitu (7) disaepolo laghe tarala Iesu
Vara me Iesu ghe mene rekataala ta kapuna disaepolo atoa tale manu talia ngateae eTaiberias. Ghe rekataala etaira avalue toko va: Saemon Pita, Tomasi (la kolokoloa va Palue ia), me Nataniel aKena ia ta pai nge Galilii, me natuna taita alua Sebedi, me mene ghalua tana disaepolo laghe mae aitauaa sio. Luk 5:4-7.Me Pita ghe uela etaira va, “Aghoa luku.” Me laghe uela etana va, “Ami usio.” Liuna avalua o me laghe saesaela tale paanaka ateva, me laghe ghoala tani luku, me ia o voo ngateva, karika laghe lukula righi kko.
Elue talaua poopooa me laghe tarala Iesu ghe tiitingina elosamarra, me karika laghe tara kilaiela.
Ghe ue ghoa etaira va, “Kapughu aliki etoa, am ghaala righi kko?”
Me laghe ue sso va, “Karika.”
Ghe uela etaira va, “Am velu uenaimim uvena ateae tale pai muenna ativilau tale olimoim paanaka ateva, me aue am ghaa righi kko.” Nau laghe gheleila isaa o voto karika ngila ghe rooroo tani ae uvena ateae, poli kko ghe oroiannaaili ila.
Jon 13:23; Mat 14:29.Me lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousieiniaaili ghe uela ta Pita va, “Vau eteva okae!” Nau eteva Saemon Pita ghe kilala va Iesu okae, ghe mene asaela unna aiaasae ngeleka ateva (poli ghe ghaa velu elokoiela) me ghe aoso velu siola tapaa manu. Me mene katoa etaira tana disaepolo laghe aaimuli tale paanaka ateva, laghe aeae uvena ateae pasu ia tale kko. Karika masau ila elae, ghe rooroo kateva ai (100) mita nonga. Nau eteva laghe sokolaala, me laghe tarala kura ateae me kko etoa laghe asoaso etana me verete.
10 Me Iesu ghe uela etaira va, “Am ghaa mae sio righi kko avirina am lukula.”
11  Luk 5:6.Saemon Pita ghe saesaela me ghe ae alokoi saela uvena ateae elae, pasu ia tale kko namuu, ghe roola kateva ai ghalimangaulu kotolu (153). Arongona ta oroi kko me uvena ateae karika ghe marala. 12 Iesu ghe uela etaira va, “Am mae namanama.” Disaepolo atoa laghe anna tani kolomia va ia see, me karika teva ghe rooroo tani ue va ekolomia, poli laghe kilakila va ia Vau eteva. 13 Iesu ghe lao sio tale kura ateae me ghe suraki saela verete me ghe tau lao sio etaira. Me ghe ghelei evalue tee lao o tale kko. 14  Jon 20:19, 26.Aiaakotonna ateva o nau Iesu ghe rekataala ta disaepolo atoa nau eteva ghe totula tale nimate.
Iesu ghe uela ta Pita va eaitaraa kiena sipsipi etoa
15 Nau eteva laghe ruula tani namanama me Iesu ghe uela ta Pita va, “Saemon natuna io Jon, tani koronna va uailousieinaghi? Me ailousiaam etaghi elaulau mene katoa disaepolo?”
Me Pita ghe uela va, “Ue, Vau eteva, ukilakila va aghailousieinio.”
Iesu ghe uela etana va, “Uangini kieghi lutu sipsipi etoa.”
16  Apos 20:28.Me Iesu ghe mene uela etana va, “Saemon natuna io Jon, koronnaaili va uailousieinaghi?”
Me Pita ghe liula me ghe uela va, “Ue, Vau eteva, io ukilakila va aghailousieinio.”
Me Iesu ghe uela etana va, “Uaitaraa kieghi sipsipi.”
17 Aiaakotonna ta Iesu ghe mene uela etana va, “Saemon natuna io Jon, uailousieinaghi?”
Pita ghe tam masimasila poli ghe mene kolomiela aiaakotonnaata ateva va koronna va eaielousiaa Iesu. Pita ghe liula me ghe uela va, “Vau eteva, ukilakila akapa voto, me ukilakila va aghaailousieinio.”
Iesu ghe uela etana va, “Uangini kieghi sipsipi. 18 Aghaaulia ngakoronna etam va nau eteva aliki taita io, uaaitiitiio, me ulaolao nongina aloannaam, me nau utaita namuu, aue ussuaa sae nimam, me kateva ppae aue eaitiitiio, me ekatulainio lao nongina utam aloanna tani lao.” 19  Mat 16:24-25; 2 Pita 1:14.Iesu ghe aaulia ngavalua o tani apasunga ase nimate ateva Pita aue ghaaia tani tau sae God. Vara me Iesu ghe uela ta Pita va, “Uaimuli teeieghi!”
Inangarina lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousieinia
20  Jon 13:23-25.Pita ghe kiriela me ghe tarala lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousieinia ghe aimuli teeilalua. (Ia, ia o ghe tani vaavalaa lao ta Iesu nau laghe namanama me ghe ue va, “Vau eteva, see aue etauo lao ta nimaira tau ngai ssateem atoa?”) 21 Nau Pita ghe taraie lao sio me ghe kolomila Iesu va, “Vau eteva, vaalua ta ierai o?”
22 Iesu ghe liula me ghe uela va, “Arova aghanna va ghele tokatoka me aghele mene kiriaa mae, vaalua ta ngetam? Unim aimuli teeieghi.” 23 Poli isaa o inangari me kiukiu ghe kasu ekapa seela ta tue me nenga atoa va ia o lo ateva disaepolo karika aue emate. O me Iesu karika va ghe uela va karika aue emate, ta ghe nim ue va, “Arova aghanna va ghele tokatoka me aghele kiriaa mae, vaalua ta ngetam?”
24  Jon 19:35.Ia o disaepolo ateva, ia oia eaaulia ngaotu isaa o voto me ghe piti elokoila. Ami kilakila va inangarina koronna.
25  Jon 20:30.Iesu ghe gheleila mene oroieili voto. Aghannaa va arova la ghele piti kateva kateva tale vuku, aue karika righi voto tale kosa ateva oia tani alokoi isaa o vuku.

21:3: Luk 5:4-7.

21:7: Jon 13:23; Mat 14:29.

21:11: Luk 5:6.

21:14: Jon 20:19, 26.

21:16: Apos 20:28.

21:19: Mat 16:24-25; 2 Pita 1:14.

21:20: Jon 13:23-25.

21:24: Jon 19:35.

21:25: Jon 20:30.