19
Paelat ghe uela va la uvi emate Iesu
(Mat 27:15-31; Mak 15:6-20; Luk 23:13-25)
Me Paelat ghe uela va la ghaa Iesu me la uetaia. Luk 23:11.Me soldia ngatoa laghe navitaala uasa rorroana tani ghelei unna kou nguru eteva, me laghe atokaie saela ta uruna, me laghe amolumoluela tale aiaasae ateva ghuaghuanna ia. Laghe laolao akalakalaa etana me laghe ue va, “Ei, kapuira kingi eteva aJiu etoa!” Me laghe pooposala pasipasi matane.
Paelat ghe mene kupi ghoala me ghe uela ta aJiu etoa va, “Am tarala, ngamene aatinginaie ghoa etaimim tani auliaa kieimim va karika ngatarala righi voto esuisui kkai va sesa voto ghe gheelei.” Nau ta Iesu ghe kupi ghoa mae, ghe aatoka kou nguru eteva rorroana ia me ghe aasae aiaasae ateva ghuaghuanna ia. Me Paelat ghe uela etaira va, “Taumattu ngateva ie toko, am taraiela.”
Nau eteva namuu ta pristi etoa me polisi etoa laghe taraiela, laghe ovaova atingina tani ue va, “Esae vukala tale aikotoo, esae vukala tale aikotoo!”
Me Paelat ghe uela va, “Am ghaaiela, me am laa ghavukalaie sae tale aikotoo. Ta ngetaghi, karika ngatarala righi voto sesa ghe gheleila.”
AJiu etoa laghe liula me laghe uela va, “Tale uneimami inangari nipaopao, eauliaa va etani mate, poli eue va Natuna ia God.”
Nau Paelat ghe nongola isaa o inangari, maamatautuaane ghe mene lao tee sio, Mat 27:12.me ghe mene kupi ssola tanganue Gavana ngateva, me ghe kolomila Iesu va, “Eaa ughe kasula?” Me Iesu karika ghe liula unna nikokkolomi eteva. 10 Me Paelat ghe uela va, “Karika uanna tani sama teeieghi, va? Karika ukilakila va aghi matuutuliena aghi tani auliaa, me aue ughele kasu, o la ghele avukalaio sae tale aikotoo?”
11  Jon 10:18; Apos 2:23; Rom 13:1.Iesu ghe liula me ghe uela va, “Karika aue ghele righi sarasarakaniaa inangarim ta ngetaghi arova God epona liu ghe tam tau aatu sio. Liuna avalua o me lo ateva etautaueghi atu etam, kanna ssavoto elaulau kalum tani ssavoto, me namungaili.”
12  Luk 23:2; Apos 17:7.Ghe tiuaala o, Paelat ang ghe paepae salana vaalua tani ghelei, me etau velu Iesu me ekasu, me la rau mene uvi ematea. O me karika ta aJiu etoa laghe ovaova atingina, me laghe ue va, “Arova utau velua va ekasu, karika kapuna io Siisa. Poli lo ateva taumattu eue va kingi ia, ia tau ngai ssateena ia Siisa.”
13 Nau Paelat ghe nongola isaa o voto, ghe kupiaa ghoa mae Iesu, me ghe toka siola tale aitokatoka ateva aighelei niaisakei ia, tale voto ateva eleka la kolokoloa va “Atu ia”, me tale inangari nge Aramaik la ue va “Gabbata”. 14 Ia o nau eteva laghe aimonomonosiaa Pasova ngateva, me sinaka ateva ange tokatoka polaki,* sinaka ateva ange tokatoka polaki Tale inangari nge Grik, nongina aiaaghaonomina (6) aoa ngateva. me Paelat ghe uela ta aJiu etoa va, “Kapuimim kingi eteva toko!”
15 Laghe ovaova atingina me laghe ue va, “Kasueiniela! Kasueiniela me elaa vukala tale aikotoo!”
Me Paelat ghe kolomilala va, “Alaa ghavukala sae kapuimim kingi eteva tale aikotoo?”
Me namuu ta pristi etoa laghe liula me laghe uela va, “Karika mene teva kapuimami kingi, ta nim Siisa nonga.”
16 Liuna avalua o me Paelat ghe taue lao sio etaira va la laa ghavukalaie sae tale aikotoo.
Laghe nili evukala saela Iesu tale aikotoo
(Mat 27:32-44; Mak 15:21-32; Luk 23:26-43)
Me laghe ghaala Iesu me laghe kasueiniela. 17 Ghe saula unna aikotoo ateva me ghe kupi ghoala, me ghe lao sio tale voto ateva arova Riu uru taumattu ngateva, tale inangari nge Aramaik la aseasea va Golgota. 18 Tale ia o voto ateva laghe nili evukala saela Iesu tale aikotoo ateva, ia me mene ghalua taumattu, kateva ta kativilau, me kateva ta mene kativilau, me Iesu elome.
19 Paelat ghe aimonomonosiaala inangari ghe pitila, me laghe nili evukala tee saela tale aikotoo. Inangari isaa avalua toko va, “Iesu aNasareti ia, kapuira kingi ia aJiu etoa.” 20 Oroi ila aJiu etoa laghe ritila isaa o inangari, poli voto ateva laghe avukalala Iesu etana kalakalangina ia tale masaliki taatara, me inangari laghe pitila tale inangari nge Aramaik, Latin me Grik. 21 Namuu ta pristi etoa aJiu ila laghe lao sio tani tara Paelat, me laghe uela etana va, “Urau mene piti va uue va ‘Kapuira kingi ia aJiu etoa,’ ta upiti va ‘Ghe ue va, “Aghi kingi ieghi ta aJiu etoa.” ’ ”
22 Paelat ghe liula me ghe uela va, “Llo ngapitila, etoka nongina ngapitila.”
23 Soldia ngatoa laghe ruula tani nili evukala sae Iesu tale aikotoo, me laghe ghaala ghinnanina, me laghe aikoitaala ghe rooaala taumattu ghaata. Me aiaasae ngelome nonga ateva ghe oghila, me laghe tarala va karika laghe saikiela tale oroi tuku kalio, ta laghe gheleiela tale tuku kateva nonga kalio, karika saasaiki ia.
24  Sams 22:18.Liuna avalua o me soldia ngatoa laghe uela va, “Ita rau mene rasia, ta ita anamisi tani kila va see aue eghaaia.”
Isaa o voto ghe lutula tani asokoi inangari Uru ngai Manga ateva ghe aulia ngamuemua alokoila va,
“Aue la ghaikoita uneghi aiaasae ngelome ateva etaira,
me aue la anamisi tani kila va see eghaa uneghi koloso ateva.”
Soldia ngatoa laghe ghelei evaluela o.
25  Mat 27:55-56.Kinna ghe tiitingina akalakalangina tale aikotoo ateva Iesu ghe vuuvukala etana, ia me nengane vause ateva kinna, me Meri vausenna ia Klopas, me mene kateva Meri aMakdala ia. 26  Jon 13:23.Nau eteva Iesu ghe tarala kinna me disaepolo ateva ghe ailousiangailiia, lalu ghe tiitingina akalakalaa, me ghe uela ta kinna va, “Kinaghi, ierai o natum ia.” 27 Me ta disaepolo ateva ghe uela va, “Kinam o.” Ghe tiuaala ta ia o nau eteva ia o disaepolo ateva ghe ghaaiela me ghe laoainie sio tanganuena.
Matemateaane Iesu
(Mat 27:45-56; Mak 15:33-41; Luk 23:44-49)
28  Sams 22:15.Nau eteva Iesu ghe kilala va isaa akapa voto ang ghe ruula, me tani ghelei voto Uru ngai Manga ateva ghe auliaala ekoronna, ghe uela va, “Aloghu etiulu ange kangngatala.” 29  Sams 69:21.Aikaai uaeni kaakaalina ghe tokatoka. Liuna avalua o me laghe asuula tuku spans ateva me laghe tueiela tale tuu ngai eteva isopi ia, me laghe ssueinie saela ta paane Iesu. 30 Nau Iesu ghe ropila uaeni kaakaalina, me ghe uela va, “Ngaruu ekapala uunguaaghi!” Me ghe tturrula, me ghe tau vella maamauluaane.
Soldia ngateva ghe soala kativilau ta Iesu
31  Diut 21:22-23.Ia o nau eteva nau niaipanipaniaa ia, me aue ghe pai sae nau manga ia. Poli aJiu etoa laghe tam aloanna va vilikiira ghe vukala tale nau manga ateva tale aikotoo, liuna avalua o me laghe kolomila Paelat va la paru kotokotoo kkeira, me la ghaa velu sio vilikiira. 32 Soldia ngatoa laghe lao sio tale aitiutiu eteva taumattu, me laghe paru kotoola kekena, me laghe mene lao sio ta mene kateva ta ilalua o taumattu ngalua laghe avukala teeilalue saela me Iesu. 33 Nau eteva laghe mae sio ta Iesu va laghe tarala va ang ghe matela, karika laghe paru kotoola kkena. 34 Kateva soldia ghe soala kativilau ta Iesu tale vaalau eteva, me arovaeaata ta rae me manu ghe akalala. 35  Jon 21:24.Lo ateva taumattu ghe tarala eaauliaa voto ghe tarala, me inangarina koronna. Ekilakila va voto eaauliaa koronna, me aue am aikaaiaa. 36  Sams 34:20; Eks 12:46; Nam 9:12.Isaa o voto ghe lutula tani ghelei inangari tale Uru ngai Manga ateva laghe aulia ngalokoila ekoronna va, “Karika aue la paru kotoo teae riuna.” 37  Sek 12:10; Aotu 1:7.Me mene kasina inangari tale Uru ngai Manga ateva ghe uela va, “Aue la tara lo ateva taumattu laghe soaiela.”
Laghe kaiaala Iesu
(Mat 27:57-61; Mak 15:42-47; Luk 23:50-56)
38 Vara me Josep, tanganuena tale masaliki taatara ateae eArimatia, ghe lao sio tani kolomi Paelat va ghe ghaa Iesu ang ghe matela. Josep kateva kapuna disaepolo Iesu, me ghe aaisulia poli ghe maamatauta aJiu etoa. Paelat ghe uela va eghaaia, liuna avalua o me Josep ghe lao sio tani ghaa Iesu me ghe kasueiniela. 39  Jon 3:1-2.Me Nikodimas tee ghe mae sio. Ia, ia o taumattu ngateva ghe lao sio tani tara Iesu eleivoo. Nikodimas ghe ghaa lao sio voto masi ngusungusuaane la gheelei tale murr me aloi laghe kao aitauaala, maamataniaane erooroo kotolungaulu ghaata (34) kilogram. 40 Lalu ghe ghaala Iesu me lalu ghe rariaala voto masi ngusungusuaane, me lalu ghe sumuela tale masi kalio, nongina aJiu etoa laghe gheelei. 41 Voto ateva laghe avukala saela Iesu etana tale aikotoo, utana atingiu ta ngetana, me liengani niaikkaia ngateae ouna ia etana, karika laghe alokoi teva taumattu ta ngetana. 42 Me poli nau niaipanipaniaa ia tale nau manga ateva, me liengani niaikkaia ngateae kalakalangina ia, laghe alokoila Iesu tale ia o voto ateva.

19:2: Luk 23:11.

19:9: Mat 27:12.

19:11: Jon 10:18; Apos 2:23; Rom 13:1.

19:12: Luk 23:2; Apos 17:7.

*19:14: sinaka ateva ange tokatoka polaki Tale inangari nge Grik, nongina aiaaghaonomina (6) aoa ngateva.

19:24: Sams 22:18.

19:25: Mat 27:55-56.

19:26: Jon 13:23.

19:28: Sams 22:15.

19:29: Sams 69:21.

19:31: Diut 21:22-23.

19:35: Jon 21:24.

19:36: Sams 34:20; Eks 12:46; Nam 9:12.

19:37: Sek 12:10; Aotu 1:7.

19:39: Jon 3:1-2.