20
Iesu ghe totula tale nimate
(Mat 28:1-10; Mak 16:1-8; Luk 24:1-12)
Elue talaua poopooa tale aitiutiu eteva nau tale uiki, nau ghe tam pai emasina, Meri aMakdala ia ghe ssola tale liengani niaikkaia ngateae, me ghe tarala va ngeila ghe atakiri vella atu eteva tale atamani liengani niaikkaia ngateae. Liuna avalua o me Meri ghe ilou lao sio ta Saemon Pita me lo ateva disaepolo Iesu ghe ailousiangailiia, me ghe uela etairarua va, “Ngeila sau vella Vau eteva tale liengani niaikkaia ngateae, me karika ngami kilala va eaa ngeila alokoiela!”
Liuna avalua o me Pita me mene kateva disaepolo ngilalu ghe laolao tale liu eteva. Lalua akapa lalu ghe iilou, me kateva etairarua ghe ilou emuemuela ta Pita, me ghe laa sso rekata akasina. Ghe tturruaala tani taatara sso, me ghe tarala kalio laghe sumuela etana, me karika ghe kupi ssola. Vara me Saemon Pita ghe aaimuli etana ghe rekatala me ghe kupi ssola tale liengani niaikkaia ngateae me ghe tara alokoila kalio ghe asoaso. Me lo atiulu kalio laghe sumla uruna ateva etana ghoughou ia, me ghe asoaso ppae. Vara me ia o disaepolo ateva ghe rekata akasinala ghe kupi ssola, ghe tarala isaa o voto me ghe aikaaiaala. Apos 2:24-32; 1 Ko 15:4.Karika aloira ghe maamasaanga llo Uru ngai Manga ateva ghe auliaala va Iesu aue emene totu tale nimate.
Iesu ghe rekataala ta Meri aMakdala ia
(Mak 16:9-11)
10 Me disaepolo alua lalu ghe lao sio nongina laghe tokatoka, 11 me Meri ghe tingina ngangngala eleka tale liu eteva. Ghe ngangngala, me ghe tturruaala tani taatara sso elome tale liengani niaikkaia ngateae, 12 me ghe tarala ensolo alua tale usousoana ghinna lalu ghe tokatoka nongina Iesu ghe asola, kateva ta komo ghuruna, me kateva ta komo kkena.
13 Me lalu ghe kolomiela va, “Vause ateva, vaalua me ungangngala?”
Meri ghe liula me ghe uela va, “Ngeila sau vella Vaughu eteva, me karika akilakila va eaa ngeila alokoiela.” 14  Luk 24:16; Jon 21:4.Ghe aauliaa llo me vara ghe kiriela, me ghe tarala Iesu ghe tiitingina, me karika ghe kilakila va Iesu etana.
15 Me Iesu ghe uela etana va, “Vause ateva, vaalua me ungangngala, me upaepae see?”
Meri ghe annaa va tau ngai toi utana ia, ghe liula me ghe uela va, “Namu ngateva, arova io ughe ghaaiela, uauliaa va eaa ughe alokoiela me alaa ghaaia.”
16 Iesu ghe uela etana va, “Meri.”
Ghe kiriela me ghe uela va, “Rabboni!” (Inangari nge Aramaik, malloeana va “Tisa”.)
17  Rom 8:29; Hib 2:11-12.Iesu ghe uela va, “Urou mene posoaghi, poli karika aghe sae ta Tamaghi. Lao sio me ulaa ghauliaa ta nengaghi etoa va, ‘Ngalaa saesae ta Tamaghi me Tamaimim teeia, me kapughu Goto ia me am tee kapuimmi ia.’ ”
18 Meri aMakdala ia ghe laoaa sio masi kiukiu ta disaepolo atoa, me ghe uela va, “Aghe tarala Vau eteva!” Me ghe auliaala inangari Iesu ghe auliaala etana.
Iesu ghe rekataala ta kapuna disaepolo atoa
(Mat 28:16-20; Mak 16:14-18; Luk 24:36-39)
19 Elo alaina ateva aitiutiu eteva nau tale uiki, nau disaepolo atoa laghe lao aitauaa sio, me laghe aikavati runga poli laghe maamatauta aJiu etoa, Iesu ghe rekataala me ghe tinginala elome etaira, me ghe uela va, “Luei etoka etaimim.” 20  Jon 16:22; 1 Jon 1:1.Ghe aulia ngavaluela o me ghe apasungaala nimane me lo ativilau pai laghe soaiela. Disaepolo atoa laghe masimasi etinginala nau laghe tarala Vauira ateva.
21 Me Iesu ghe mene uela va, “Luei etoka etaimim. Nongina Tamaghi ghe sungieghila, aghi ngamene sungisungiem.” 22 Ghe aulia ngavaluela o, me ghe inoaa tau lao sio etaira me ghe uela va, “Am ghaa Spirit Manga ateva. 23  Mat 16:19.Arova am kkaluaa sesa gheeleiaaira mene katoa, aue isaa o voto aue ekapa, me arova am tam kkaluaa, isaa o voto karika aue ekapa.”
Iesu ghe rekataala ta Tomasi
24 Ia o nau eteva Iesu ghe rekataala ta disaepolo atoa, Tomasi (la kolokoloa va Palue ia), kateva ta kasangaulu ghalua (12) disaepolo, karika ia. 25 Liuna avalua o me katoa tani disaepolo laghe uela etana va, “Ami tarala Vau eteva!”
Me Tomasi ghe uela va, “Arova atani tara liu nili ta nimane, me atuli liu nili ta nimane tale vuuvuu nimaghi, me aposo lo ativilau pai laghe soaiela, aue avira mene aikaaiaa.”
26 Ghaitu (7) nau ghe lange sio me disaepolo atoa laghe mene tokatoka tale ale ateva, ila me Tomasi, me laghe aaikavati runga, me Iesu ghe tinginala elome etaira me ghe uela va, “Luei etoka etaimim.” 27 Me ghe uela ta Tomasi va, “Posola toko, me utara nimaghi. Ssuaa mae sio nimam, me uposo lo ativilau pai laghe soaiela etaghi. Erau mene ghalua nannaam, unim aiesoaa.”
28 Tomasi ghe uela etana va, “Vaughu io me kapughu Goto io!”
29  1 Pita 1:8.Me Iesu ghe uela etana va, “Poli angu taraieghila, uaaiesoaa. Niarangise ta lo atoa karika la taatara, me la nim aaiesoaa.”
30 Iesu ghe gheleila oroi mene kasina niaimatoongana ta mataira disaepolo atoa, me karika aghe pitila tale ia oia vuku eteva. 31  Jon 3:15; Rom 1:17; 1 Jon 5:13.Me llo oia aghe pitila va am aiesoaa etana va Iesu Mesaea ia, me Natuna ia God, me nau am aiesoaa, aue am ghaa maulue tale ararina ateae.

20:9: Apos 2:24-32; 1 Ko 15:4.

20:14: Luk 24:16; Jon 21:4.

20:17: Rom 8:29; Hib 2:11-12.

20:20: Jon 16:22; 1 Jon 1:1.

20:23: Mat 16:19.

20:29: 1 Pita 1:8.

20:31: Jon 3:15; Rom 1:17; 1 Jon 5:13.